Jordbruksoppgjøret 2023 – Norturas innspill

(16.03.23) Norturas innspill til Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag til Jordbruksoppgjøret 2023.

Norturas innspill til Norges Bondelag og Norsk Bonde og Småbrukarlag

Løpende matproduksjon i hele landet basert på norske ressurser er avgjørende for norsk matsikkerhet og beredskap. Gitt vårt ressursgrunnlag er husdyra nødvendige for å kunne utnytte potensialet for matproduksjon over hele landet og nå målet om selvforsyningsgrad på 50 prosent.

Dessverre går utviklingen i feil retning. Det fulldyrka arealet reduseres, og vi blir stadig mer avhengige av importerte råvarer til produksjon av kraftfôr. Utviklingen i distriktsjordbruket er særlig bekymringsfull.  

Økt inntekt for bonden og tetting av inntektsgapet til andre grupper er en forutsetning for matproduksjon i hele landet og oppnåelse av Stortingets landbrukspolitiske målsetninger. Fortsatt landbruk over hele landet avhenger også av at kostnadsulemper mellom distrikter utjevnes og at det finnes mottaksanlegg som står klar til å ta imot bondens leveranser av slakt og egg. Videre må norskandel i fôret til alle husdyra økes.

For å sikre at vi når målsetningen om 50 prosent selvforsyning, mener Nortura det kan være riktig med en helhetlig gjennomgang av jordbruksavtalens virkemidler i forbindelse med at opptrappingsplanen nå skal meisles ut.  

Nortura mener at følgende områder må prioriteres i årets jordbruksoppgjør:

  • Opptrappingsplanen for å tette inntektsgapet mellom jordbruket og andre grupper må vedtas og ligge til grunn for oppgjøret
  • Det må legges til rette for å opprettholde løpende matproduksjon i hele landet ved å styrke fraktordningene for slaktedyr og egg
  • For å hindre at jordbruket i nord blir ytterligere redusert og legge til rette for at Nortura kan opprettholde mottaksplikten, må det settes inn tiltak som sikrer slakterivirksomheten i Troms og Finnmark

Norturas innspill til avtalepartene i jordbruksforhandlingene i 2023.

Relatert informasjon (ekstern)