Nortura endrer produsent- og industristrukturen på kylling

(29.06.23) Nortura har vedtatt en omstillingsplan for industri- og produsentstrukturen for kylling. Planen innebærer at Nortura ønsker å tre ut av avtalen med Ytterøykylling om bygging av et felles slakteri på Røra. Samtidig vil Nortura starte et arbeid med gradvis omstilling av kyllingprodusentene i Midt-Norge.

Nortura vil i stedet bygge opp kapasiteten rundt våre to anlegg på Østlandet og i Rogaland.

Bakgrunnen for beslutningen er den kraftige sentraliseringen i næringen hvor konkurrenter har etablert en sentralisert og mer kostnadseffektiv industri- og produsentstruktur enn Nortura.

Sentraliseringen er et resultat av dereguleringen av kyllingmarkedet i 2007, opphevelse av mottaksplikten, kontraktproduksjon og doblingen av konsesjonsstørrelsene i 2015.

Dette er en forferdelig vanskelig beslutning for et samvirket. Vi har forsøkt å opprettholde geografisk spredt kyllingproduksjon siden dereguleringen i 2007, men nå går det ikke lenger. Politiske vedtak får konsekvenser for næringer og folk. Nortura gir opp nasjonal produksjon av kylling og er tvunget til å gjøre som våre konkurrenter, sentralisere produksjonen, sier styreleder Trine Hasvang Vaag.

Beslutningen innebærer dessverre også omstilling av produsentene i Trøndelag. Vi har satt av god tid til omstillingen og vil nå gå i dialog med bøndene som blir berørt for å finne gode ordninger for både dem og selskapet, sier Hasvang Vaag.

Omstillingsprogrammet

Omstillingsprogrammet vil vare ut 2026 for å sikre at alle bøndene blir ivaretatt på en best mulig måte. Det er etablert en rekke økonomiske virkemidler som har til hensikt å kompensere bønder for tap som følge av omstilling eller avvikling av produksjonen.

Nortura vil gå i dialog med hver enket kyllingprodusent og så langt som mulig legge til rette for gode løsninger tilpasset den enkeltes behov, sier Hasvang Vaag.

Det vil bli etablert et eget omstillingsteam som er rådgivere og eksperter på fjørfeproduksjon. De vil gå i dialog med den enkelte bonde for å finne gode løsninger som er tilpasset deres behov.

Omstillingsteamet har flere verktøy de kan bruke for å komme frem til gode løsninger:

  • Omstilling til annen produksjon på gården.
  • Omstilling til annen aktivitet enn husdyrproduksjon på gården.
  • Overgang til annen varemottaker/slakteri.
  • Utkjøp av produksjonskapasitet som et ledd i en sluttavtale.

Nødvendig for å konkurrere

Nortura posisjonerer seg for fremtidig vekst i kyllingmarkedet, og har det siste året arbeidet med en ny strategi for hvitt kjøtt for å redusere kostnader og styrke konkurransekraften.

Planen inneholder en rekke innovasjons- og lønnsomhetsforbedrende tiltak som skal bidra til at Nortura er posisjonert for lønnsom vekst i et marked som forventes å vokse kraftig de neste årene.

Vi forstår at beslutningen er vanskelig for de som blir berørt, men den er dessverre helt nødvendig for at Nortura fortsatt skal være konkurransedyktige, sier konsernsjef Anne Marit Panengstuen.

Nedleggelse av slakteriet på Elverum og byggingen av et felles slakteri med Ytterøykylling var et av tiltakene i den nye strategien. Nortura nå ønsker å gå ut av denne avtalen, men vedtaket får ingen konsekvenser for beslutningen om nedleggelse av slakteriet i Elverum.

Den pressede økonomien i Nortura, en tilspisset konkurransesituasjon og endringer i forutsetningene for Nortura er hovedforklaringene på at vi trekker oss ut. Selv om dette er et godt prosjekt for Ytterøykylling, fører dette i sum til at Nortura må gjøre andre og mer offensive grep for å sikre konkurransekraften i årene som kommer, sier Panengstuen.

Nortura er i dialog med Ytterøykylling for å finne gode løsninger som ivaretar begge partenes interesser, blant annet om et videre samarbeid rundt omstillingsprogrammet. Nortura vil legge til rette for at Nortura-produsenter som ønsker å bytte slakteri til Ytterøykylling kan gjøre det på en god måte for begge parter.

Ytterøykylling planlegger å gå videre med prosjektet på Røra.

Nortura vil i stedet bygge opp tilførselskapasiteten i Rogaland og på Østlandet for å utnytte produksjonskapasiteten ved Nortura Hærland og Nærbø Kyllingslakt i Rogaland enda bedre.

Vi konkurrerer mot jevnstore aktører som har sentralisert all sin produksjon uten formål om spredt industri- og produsentstruktur. Kyllingmarkedet er i sterk vekst, og vi ønsker vår del av veksten, men konkurransekraft betinger at vi har minst like lave kostnader som våre konkurrenter, sier Pangengstuen.

Sentralisert kyllingproduksjon i Norge

Konkurransen i kyllingmarkedet skiller seg fra de markedsregulerte husdyrproduksjonene i Norge ved at det ikke er mottaksplikt. Dereguleringen i 2007 har ført til at kylling ikke lenger er en landsdekkende produksjon, men er sentralisert til tre regioner hvor det er korte avstander mellom bønder og slakteriene.

Skal vi hevde oss i konkurransen i årene som kommer, er det avgjørende at vi legger til rette for at Nortura kan konkurrere på like vilkår som konkurrentene. Rammevilkårene er dessverre slik at det ikke lenger er grunnlag for en konkurransedyktig kyllingproduksjon med en spredt industri- og produsentstruktur, sier Hasvang Vaag.

Arbeidsgruppe skal vurdere konsekvenser av endrede rammevilkår

Som følge av utviklingen i norsk jordbrukspolitikk og påfølgende utvikling i markedet, skal konsernstyret sette ned en arbeidsgruppe som skal vurdere hvilke føringer endrede kommersielle og jordbrukspolitiske rammevilkår får for egg- og kjøttsamvirket i fremtiden.

Samvirket og markedsordningene er en nødvendig forutsetning for målet om selvforsyning og matproduksjon i hele Norge. Vi registrerer at det fattes politiske vedtak som gjør det vanskelig å oppfylle rollen som samvirke og markedsregulator. Vi må vurdere konsekvensene av dette og hvordan Nortura og samvirket skal innrette seg for fremtiden, sier Hasvang Vaag.

Gruppen vil oppnevnes av styret og bestå av sentrale tillitsvalgte, administrativt ansatte og ekstern ekspertise. Mandatet vil være klart like etter sommerferien og rapporten leveres til konsernstyret i god tid før årsmøtet i april 2024.