Prognose 2024 – per mai: Nedgang i slaktevektene på okse og lavere bedekningstall i svineholdet

(08.05.24) Vi ser en gledelig nedgang i slaktevektene på okse og lavere bedekningstall i smågrisproduksjonen. Det har i det siste blitt lagt inn noe gris på reguleringslager, men det er forventninger om at grillsesongen vil redusere lageret også av gris. For egg er det behov for økt produksjon.

 

Tilførsel tonn

Endring

Import-kvoter

Engrossalg tonn

Endring

Balanse

Reg.lager pr 1.1.24*

Storfe/kalv

84 400

- 6 %

9 000

97 700

0

- 4 300

7 376

Lam

16 900

- 2 %

1 250

18 300

0

-100

123

Sau

4 800

- 1 %

 

4 000

- 11 %

800

334

Gris

128 200

- 2 %

1 550

130 700

+ 1%

- 900

3 634

Egg

64 700

- 1 %

 

67 700

+ 2 %

- 2 900

 

*) Reguleringslager ved starten på året inngår ikke i balansen for 2024.

Storfe

Prisen på tyngre slakt av kvige og ung okse ble redusert fra 11. mars, og slaktevektene har som forventet gått ned. Storfeprodusentene har fulgt oppfordringen om å melde inn dyra tidligere til slakt enn vanlig, og det er en større andel slakt også i de lavere vektgrupper. Det er viktig at produsentene fortsetter med dette ut året for å få lagrene ned og unngå fortsatt ubalanse i markedet.

Reguleringslageret av storfe har hittil i år minket med om lag 1 500 tonn, og det forventes fortsatt jevnt uttak. Det prognoseres med en lagernedbygging i 2024 på om lag 4 300 tonn etter at importkvotene er tatt inn. I 3. tertial 2024 prognoseres det et sesongmessig overskudd på 600 tonn.

Salget prognoseres fortsatt å bli om lag uendret fra 2023, mens produksjonen ventes å gå ned med om lag 6 prosent i 2024. Økt melkebehov gir færre melkekyr til slakt. Tilskudd til slakting av kalv reduserer tilførslene på slutten av 2024 og i 1. halvår 2025.

Småfe

For året 2024 ventes det fortsatt om lag markedsbalanse av lam, inkludert inntak av importkvotene. Tall fra dyretellinger 1. mars 2024 viser en nedgang i søyetallet på vel 2 prosent, mens tall fra fostertellinger viser om lag uendret antall lam per søye fra i fjor. Til sammen gir dette en prognosert nedgang i bestanden av sau og lam på vel 2 prosent pr. juni 2024. Salget av lam forventes å bli på samme nivå som i 2023.

Mens det er bra balanse på lam, er situasjonen mer krevende for sau med nærmere 500 tonn på reguleringslager. Det prognoseres en overdekning til høsten og et reguleringslager på 1 100 tonn sau ved utgangen av 2024.

Gris

Smågrisprodusentene har respondert på oppfordringen om å redusere på bedekningene. Slaktegrisvektene har også gått noe ned i det siste. Videreføring av dagens slaktegrisvekter gir sammen med nedgang i bedekninger og økt effektivitet en nedgang i tilførslene for året samlet på vel 3 000 tonn i 2024.

Prognosen forutsetter altså en videreføring av dagens slaktegrisvekter. For å bedre markedsbalansen og håndtere reguleringslagrene av svinekjøtt er det nødvendig at alle slaktegrisprodusentene fortsetter å melde dyra sine inn til slakt tidligere enn vanlig.

Det prognoseres en økning i salget på 1,5 prosent i 2024. Vi går nå inn i viktige grillmåneder. Sammen med reduserte tilførsler gir forventet økning i salget en lagernedbygging på om lag 1 000 tonn i løpet av året.

Det vil foreløpig ikke bli tegnet nye avtaler for forlenget sanering i smågrisproduksjonen.

Egg

Vi ser en større andel salg av egg utenom registrerte eggpakkerier. Dette gir lavere tilførsler til det organiserte engrosleddet. Prognosen viser nå en nedgang i tilførslene til det organiserte engrosleddet på 1 prosent i 2024. Samlet organisert salg av egg til dagligvare og industri prognoseres å øke med vel 2 prosent fra 2023. Vi forventer en bedre dekning av norske egg i sommer.  

Med prognosert salg resten av året vil det være en underdekning av norskproduserte egg på om lag 2 900 tonn i 2024. Hittil i år det importert om lag 1 200 tonn skallegg. Det er altså rom for en økning i produksjonen for å møte det økte behovet for egg.

Flere detaljer i prognosen kan du lese på Totalmarked kjøtt og egg

LOGO