Satsene for omsetningsavgift på kjøtt går opp fra 4. september

(22.08.23) På grunn av større overskudd av helt slakt enn forventet, må mer kjøtt legges inn på reguleringslager. Det medfører økte kostnader i markedsreguleringen. Derfor vedtok Omsetningsrådet 22. august å øke satsene for omsetningsavgift i høst.

For gris skyldes overskuddet at det generelt har vært noe svakere salg av helt slakt gjennom hele sommeren. Dette ble forsterket ved at en stor aktør i helslaktmarkedet hadde bemanningsproblemer gjennom sommeren og måtte redusere bestillingene av den grunn. Rammen for innfrysing av gris i 2023 er økt med 1 000 tonn på bakgrunn av dette. Omsetningsavgiften øker derfor 60 øre høyere enn opprinnelig planlagt.

For storfe forventes det høye tilførsler i høst på grunn av at fôrmangel som følge av tørke og flom trolig vil medføre økt slakting av storfe i høst. Det har også vært noe lavere salg av helt slakt gjennom sommeren enn forventet. Rammen for innfrysing av storfe i 2023 er økt med 2 300 tonn til totalt 4 800 tonn. Omsetningsrådet har også åpnet for at rammen for innfrysing kan måtte økes ytterligere. Omsetningsavgiften blir derfor 1 kr høyere enn opprinnelig planlagt.

Når det gjelder sau og lam har sesongen ikke kommet helt i gang enda. Det har vært et høyt salg av helt slakt i industrimarkedet de to siste årene. Vi har erfart at salget av både storfe og gris har blitt svekket den siste tiden, og det er ikke usannsynlig at vi vil ha et mer normalt salg av lam nå i høst. Derfor kan det komme noe mer sau og lam til mer innfrysning og høyere kostnader enn tidligere antatt. Siden 80 prosent av sau og lam slaktes i løpet av noen få uker om høsten, er det for seint å øke omsetningsavgiften når en ser resultatet av sesongen. Da vil gå et helt år før kostnadene er dekket inn. Derfor har Omsetningsrådet funnet det nødvendig å øke satsen også for sau og lam allerede nå, slik at en er rustet for å håndtere det som måtte komme. Omsetningsavgiften blir derfor 1 kr høyere enn opprinnelig planlagt.

Satsene for omsetningsavgift variere mellom dyreslagene utfra behovet for regulering av hvert dyreslag, og settes slik at hvert dyreslag bærer sine kostander. Dersom det viser seg at det likevel ikke er behov for de ekstra midlene som innbetales fra sauebøndene, vil dette komme disse til gode ved fastsetting av satser senere. Dette gjelder selvsagt også for storfe og gris.     

De nye satsene blir som følger:

Storfe:

  • Fra 04.09.2023 kr 2,60 per kg
  • Fra 02.10.2023 kr 4,10 per kg
  • Fra 13.11.2023 kr 3,30 per kg

Svin:

  • Fra 04.09.2023 kr 1,50 per kg

Lam:

  • Fra 04.09.2023 kr 1,40 per kg
  • Fra 11.09.2023 kr 2,40 per kg

Sau:

  • Fra 04.09.2023 kr 2,40 per kg