Viktig melding fra norske slakterier

(14.06.23) Rett rapportering av MKI (matkjedeinformasjon) er viktig for deg og for maten du produserer. En samlet bransje og Mattilsynet ser at ikke alle følger kravene. Det kan få følger for mattrygghet og dyrevelferd.

Når du sender dyr til slakt, er du ansvarlig for å følge kravene til mattrygghet, sporbarhet, dyrevelferd og matkjedeinformasjon. En samlet kjøttbransje og Mattilsynet ser at disse kravene ikke alltid blir fulgt. For å hjelpe deg til å gjøre ting riktig har vi laget denne informasjonen.

Kravene er der for å sikre mattryggheten, at det kan kontrolleres at det ikke er legemidler eller andre helseskadelige stoffer i kjøttet, og at dyrevelferden blir ivaretatt når dyra transporteres og kommer til slakteriet.

Hvordan ivareta krav til mattrygghet og dyrevelferd når dyr sendes til slakt? 

Før innmelding

  • Du som produsent må ha registrert et dyrehold hos Mattilsynet for det dyreslaget du skal levere
  • Dyra skal være korrekt merket.
  • Storfe skal ha to godkjente øremerker og være registrert i husdyrregisteret.
  • Småfe skal ha to godkjente øremerker.
  • Gris skal ha tatovering og eventuelt øremerke.
  • Les mer om regler for merking og godkjente merker her

Innmelding

Det er kun dyr som er transportdyktige og allment friske som kan sendes til slakt. Ved innmelding skal du oppgi informasjon om eventuelle mindre helseavvik på dyr som det må tas hensyn til under transport, oppstalling og slakting. Det betyr at du skal gå over dyra som skal innmeldes og sjekke om det er avvik ved dyr, for eksempel brokk, lettere halthet eller andre ting, se her (side 9). Veileder om transportegnethet finner du her.

Senest to dager før henting

Du må gjøre en ny sjekk av dyra senest to virkedager før de blir hentet. Gi beskjed til slakteriet dersom det oppdages nye helseavvik på noen av dyra. Gå også over at det er samsvar mellom dyra som er innmeldt og dyra som skal til slakt. Dersom dette ikke samsvarer, må slakteriet informeres. Det kan ikke byttes dyr etter at matkjedeinformasjonen er sendt til Mattilsynet dagen før henting.

Dagen før henting og frem til hentetidspunkt

Dersom det oppstår et avvik på noen av dyra dagen før henting eller frem til hentetidspunktet, må du fylle ut en utvidet egenerklæring som skal følge med til slakteriet. Du skal ved henting gi sjåfør en oversikt over dyr med helseavvik slik at sjåfør kan vurdere transportdyktighet. Småfe eller gris med avvik skal også merkes slik at de lett kan identifiseres.

Hasteslakt

Det er kun for hasteslakt at det kan sendes inn dyr til slakt hvor rutinene ovenfor ikke er fulgt. Hasteslakt er et dyr hvor det har oppstått en akutt dyrevelferdsmessig hendelse som gjør at dyret ikke kan slaktes innenfor den vanlige fristen for matkjedeinformasjon. Dyret må være transportdyktig og det skal følge med en utvidet egenerklæring når dyret sendes til slakteriet.

For småfe som sendes rett fra beite til slakteri

Når du har beitetilsyn med dyra før slakting, må du sikre punktene ovenfor. Når dyra samles for transport til slakteri skal dyra gås over og helseavvik som ikke er registrert ved innmelding, må meldes til sjåfør og utvidet egenerklæring skal benyttes.