Nortura forbedrer resultatet med 200 millioner kroner

(29.09.23) Den positive resultatutviklingen i Nortura fortsetter i andre tertial. Resultat før finansposter, skatt og avskrivninger (EBITDA) ende på 267 millioner kroner, en økning på rundt 100 mnok sammenliknet med samme periode i fjor.

Omsetningen i konsernet øker med 900 millioner kroner, og ender på 10,2 milliarder kroner for andre tertial.

– Nortura leverer nå resultater fra tiltakspakken som ble iverksatt etter at den kraftige kostnadsveksten på energi, transport og råvarer ødela resultatet i fjor. Så langt i år har vi bedret EBITDA resultatet med over 200 millioner kroner, sier konsernsjef Anne Marit Panengstuen.

Det ble iverksatt både kort- og langsiktige tiltak etter kostnadsøkningene som kom etter Russlands invasjon av Ukraina i fjor, og som førte til et negativt årsresultat i 2022.

Tiltakene består blant annet av operasjonelle forbedringer i produksjonen, reforhandling av en rekke avtaler og målrettede og kortsiktige kostnadskutt. Nortura nyttiggjør seg også at vi har fått videreført deler av den kostnadsøkningen som rammet selskapet i fjor gjennom økte energipriser, transport- og råvarekostnader.

– Vi er i tillegg i gang med omlegging av industristrukturen for hvitt og rødt kjøtt. I tertialet har vi gjort store fremskritt i industristrukturen for rødt kjøtt, og konsernstyret har vedtatt en helt ny industri- og produsentstruktur for kylling. Dette er helt nødvendige tiltak for å sikre fremtidig vekst og lønnsomhet, sier Panengstuen.

Videre arbeider konsernet med en ny strategi for de neste årene for å utnytte vekstmuligheter møte utfordringer som endrede markedsforutsetninger skaper.

– Vi må møte konkurransen om både tilførsler og i sluttmarkedet på en ny måte. I konkurransen mot industriaktører som er sentralisert i husdyrtette områder, må Nortura gjøre grep for å tilpasse forretningsmodellen til endringene og et lavere kostnadsnivå. Vi er godt i gang med utviklingen av en ny konsernstrategi som skal levere konkurransekraft og lønnsomhet til våre eiere i hele landet, sier Panengstuen.

Svakt marked

Til tross for god resultatutvikling så langt i år, er det stor usikkerhet knyttet til markedsutviklingen fremover. Lavere salg og overskuddssituasjonen i det nasjonale markedet for særlig svin og storfe vil kunne bidra marginpress for bransjen som helhet.

Salget gjennom dagligvarehandelen har fortsatt å falle gjennom andre tertial, drevet av et svakt grillsalg på grunn av dårlig vær, lavere etterspørsel etter rødt kjøtt og vridning fra uavhengige merkevarer og over på EMV-produkter.

Samle er sluttmarkedssalget ned 2,8 prosent så langt i år, sammenliknet med de to første tertialene i 2022.

Relatert informasjon (ekstern)