PGE satt for 1. halvår 2024

(02.10.23) Styret i Nortura har i dag satt ny PGE (Planlagt gjennomsnittlig engrospris) for første halvår 2024 på storfe, gris, småfe og egg. I all hovedsak er dette en videreføring av dagens priser.

På storfe og gris blir det en videreføring av dagens engrosprisnivå, som ble justert ned fra 1. september. Det innebærer en nedgang i PGE på kr 4,00 på storfe og kr 0,80 på gris. Siden prisnedgangen allerede er iverksatt, medfører altså ikke denne PGE-endringen en ytterligere reduksjon i prisnivået i 1. halvår 2024.

På småfe blir PGE for første halvår 2024, uendret, mens det på egg foreslås en økning på kr 0,40.

Fortsatt sterk ubalanse og voksende lagre både på storfe og gris er årsaken til at styret mener det er nødvendig å legge seg på samme engrosprisnivå i første halvår 2024 som vi ligger på denne høsten.

Dyrtid og forbruksendringer har ført til redusert forbruk, spesielt av storfe og gris. Det gjør at styret i Nortura mener det er veldig viktig å fortsette å stimulere salget. Da er prisen en viktig faktor.

I tillegg vil det bli satt inn en rekke produksjonsregulerende tiltak som vil virke sammen med prisen, og som gjør at vi på litt lengre sikt igjen kan styre mot balanse i begge disse produksjonene. Men spesielt på storfe er det nå mange usikkerhetsfaktorer som gjør at bildet er mindre forutsigbart enn vi har vært vant til.

På småfe er det en per i dag en bra balanse, og prognosen for 2024 tilsier at det er grunn til å tro at den situasjonen vil videreføres neste år. Men med den usikkerheten som preger norske forbrukeres økonomi om dagen så er dette skjørt. En ser derfor ikke at det er rom for økning i PGE i neste halvår.

Egg har over tid vært i en meget presset markedssituasjon. Eggnæringa har derfor tatt ned produksjonen det siste året gjennom utkjøp av innsett hos enkeltprodusenter. Samtidig har manko på egg i våre naboland og prisøkninger i EU, ført til at importen av egg til industrien har stoppet opp. Sammen med en forbruksøkning her i landet, har det bidratt til at det nå åpnes for en liten prisøkning igjen i denne produksjonen, selv om de produsentene som har hatt tomme hus det siste året skal fases inn igjen.


Engrosprisen er utgangspunktet for beregningen av avregningsprisen. Engrosprisen er gjennomgående i praksis og gir ingen ekstra margin hverken ved oppgang eller nedgang. Se mer om "Veien fra PGE til avregningspris" her.