Prognose per mars – God balanse på kjøtt og egg i 2023

(08.03.23) Det ventes fortsatt jevnt uttak av storfekjøtt fra reguleringslager. Tiltaket med midlertidig opphold hos noen produsenter bringer eggmarkedet om lag i balanse i 2023. Det er ikke rom for nyetableringer i eggnæringen.

Prognose 2023 – per mars 2023

Produksjon

Tilførsler tonn

Indeks

Import-kvoter

Engrossalg tonn

Indeks

Markeds-balanse

 Reg.lager 1.1.23 *

Storfe/kalv

87 800

96

9 000

98 500

  95

-  1 700

4 877

Lam

18 300

100

 806

18 700

98

 400

0

Sau

4 900

101

 

4 900

99

0

0

Gris

130 000

98

1 650

133 300

97

- 1 600

231

Egg  

65 900

101

   500

66 200

 101

 200

 

 *) Reguleringslager ved starten på året inngår ikke i markedsbalansen for 2023.

Storfe

Reguleringslageret av helt slakt har hittil i år minket med 1 000 tonn til omlag 3 900 tonn. Sammen med norsk produksjon og importkvoter prognoseres dette å være tilstrekkelig til å dekke salget fram til høsten. I 3. tertial 2023 prognoseres det et sesongmessig overskudd på 1 500 tonn. Det ventes en nedgang i innenlandsk salg på om lag 5 prosent i 2023. Det innenlandske salget i 2022 var relativt høyt, som følge av mindre grensehandel enn normalt.

Tilførslene ventes å gå ned med 4 prosent i 2023. Dette skyldes færre melkekyr til slakt. Nedgang i kutallet gir færre fødte kalver som reduserer produksjon i 2024. Det forventes en moderat økning i slaktevektene på kvige og okse også i 2023. Framtidig melkebehov samt utvikling i melkemengde per ku påvirker behovet for antall ammekyr framover. 

Lam

For året 2023 sett under ett ventes det fortsatt om lag markedsbalanse av lam, inkludert WTO-kvoten på 206 tonn og Islandsimport på 600 tonn. Det prognoseres et reguleringslager av lam på om lag 400 tonn etter høstslaktingen i 2023. Også salget av lam ventes å gå litt tilbake. 

Tall fra fostertellinger viser en nedgang i lam per søye fra i fjor. Det er prognosert en nedgang i bestanden av sau og lam på om lag 1 prosent pr. juni 2023.

Markedsbalansen på sau og lam er god, og det må være en ambisjon å beholde dagens produksjonskapasitet. 

Gris

Prognosen for svinekjøtt viser en god markedsbalanse med et lite underskudd på 1 600 tonn i året 2023 som helhet. Dette er litt større underdekning enn sist prognosert. Dette skyldes både noe lavere tilførsler og høyere salg enn sist forventet. Uttak fra reguleringslager dekker opp noe av underdekningen. I likhet med storfe ventes det innenlandske salget av svinekjøtt å gå tilbake til om lag nivået før pandemien.

Det prognoseres en ytterligere nedgang i tilførslene på 2 prosent i 2023. Nedgangen i bedekningene er noe større enn forventet effektivitetsøkning. Det forventes en nedgang i slaktegrisvektene på nærmere 1 kg fra 2022.

Egg

Det forventes ytterligere noe høyere eggsalg enn sist prognosert. Samlet salg av egg til dagligvare og industri ventes å øke med vel 1 prosent. Økt salg gir sammen med kompensasjon for midlertidig opphold av produksjonen hos 13 eggprodusenter et eggmarked om lag i balanse 2023.

Tiltaket med midlertidig opphold har bare virkning for 2023 og noe inn i 2024. Det er derfor fortsatt svært viktig at vi unngår nyetableringer i en næring med fortsatt overkapasitet. Det vil ramme alle produsenter. 

Flere detaljer i prognosen kan du lese på Totalmarked kjøtt og egg

LOGO