Prognosen – lavere salg av gris og storfe i 2023

(21.06.23) Salget av svin og storfe er noe lavere enn forventet. Vi oppfordrer svineprodusentene til å levere noe lettere gris og at produsenter med midlertidig konsesjon fortsetter å tilpasse seg nytt konsesjonsregelverk før fristen. Tilførslene av storfe kan i sommer bli drevet opp av tørke og fôrmangel, men det er usikkert.

Prognose 2023 – per juni

Produksjon

Tilførsler tonn

Indeks

Import-kvoter

Engrossalg tonn

Indeks

Markeds-balanse

 Reg.lager 1.1.23 *)

Storfe/kalv

88 000

96

9 000

96 700

93

300

4 877

Lam

17 900

 98

1 056

18 600

98

400

0

Sau

5 000

101

 

5 000

100

0

0

Gris

130 900

98

1 300

130 800

95

1 400

231

Egg  

65 800

101

   500

66 600

 102

- 300

-

 *) Reguleringslager ved starten på året inngår ikke i markedsbalansen for 2023. 

Storfe

Reguleringslageret av helt slakt storfe har minket med 1 600 tonn hittil i år. Det er usikkert hvordan tørke og eventuell fôrmangel vil påvirke slaktingen av storfe i sommer. I 3. tertial 2023 prognoseres det et sesongmessig overskudd på vel 2 000 tonn. Det ventes en nedgang i innenlandsk salg på 7 prosent fra et relativt høyt salg i 2022 som helhet.

Produksjonen ventes å gå ned med 4 prosent i 2023. Dette skyldes færre melkekyr til slakt. Fôrsituasjonen kan påvirke slaktevektene på kvige og okse. Nedgang i kutallet har gitt og gir færre fødte kalver som reduserer tilførslene av storfekjøtt ytterligere i 2024. Det ventes et betydelig reguleringslager av storfe også ved inngangen til 2024, men lavere produksjon vil bidra til å selge ut mye fram til høsten 2024.

Lam

For året 2023 sett under ett ventes det fortsatt god markedsbalanse av lam. Dette inkluderer WTO-kvoten på 206 tonn, Islandsimport på 600 tonn og 250 tonn av SACU-kvoten. Det prognoseres et reguleringslager av lam på om lag 400 tonn etter høstslaktingen i 2023. Også salget av lam ventes å gå litt tilbake. 

Tall fra dyretellinger 1. mars 2023 viser en nedgang i søyetallet, og det er slaktet ut flere dyr etter 1. mars enn i 2022. Tall fra fostertellinger viser en nedgang i lam per søye fra i fjor. Til sammen gir dette en prognosert nedgang i bestanden av sau og lam på nærmere 3 prosent pr. juni 2023.

Markedsbalansen på sau og lam er god. Det må være en ambisjon å beholde dagens produksjonskapasitet. 

Gris

Det er noe lavere salg av helt slakt gris og noe høyere tilførsler enn i forrige prognose. Dette medfører at prognosen går fra om lag markedsbalanse til en overdekning av norskprodusert og kvoteimport på om lag 1 400 tonn i året 2023 som helhet. Det prognoseres en nedgang i tilførslene på 1,5 prosent i 2023.

Markedssituasjonen gjør det nødvendig med ytterligere reduksjon av slaktegrisvektene enn den nedgangen som ligger inne i prognosen. Middelvekta på slaktegris er hittil i år like i underkant av 85 kg. Vi oppfordrer derfor alle slaktegrisprodusenter sterkt til å redusere slaktegrisvektene ned mot 84 kg for å oppnå markedsbalanse. 1 kg reduksjon i slaktevektene utgjør et kvantum på vel 1 000 tonn.

Nytt konsesjonsregelverk fra 2025 vil medføre en reduksjon i tilførslene av svinekjøtt. For å sikre markedsbalansen oppfordrer vi de produsentene som har midlertidig konsesjon om å fortsatt tilpasse seg nytt konsesjonsregelverk tidligere enn fristen.   

Egg

Samlet salg av egg til dagligvare og industri ventes å øke med 2 prosent i 2023. Lavere eggproduksjon i Sverige som følge av salmonellautbrudd i første kvartal og høyere priser i EU har medført mindre import av egg enn normalt (500-700 tonn/år). Dette har medført økt levering av norske egg til eggproduktfabrikk. Bransjen prioriterer tollkvotene til rugeegg, og det ble derfor 6. juni åpnet opp for import til redusert toll slik at eggprodukfabrikkene kan benytte noe mer importegg.

Bransjen har gjort flere tiltak for å øke eggleveransene, og sammen med litt suppleringsimport gir dette et marked om lag i balanse i 2023.

Tiltaket med midlertidig opphold i eggproduksjonen har bare virkning for 2023 og noe inn i 2024. Det er derfor fortsatt svært viktig at vi unngår nyetableringer i en næring med underliggende overkapasitet. Det vil ramme alle produsenter.

Flere detaljer i prognosen kan du lese på Totalmarked kjøtt og egg