Ny eiermodell vedtatt på årsmøtet

(16.04.24) Nortura får ny eierorganisering fra 1. januar 2025. Den demokratiske kanalen for eierne blir nå en rett linje fra eiermøte i kretsen, gjennom regionrådet og til årsmøtet. De utøvende organene på de tre nivåene blir distriktsutvalg, arbeidsutvalg og konsernstyret.

Årsmøtet på Lillestrøm 10. april vedtok styrets forslag til eierorganisering med 75 mot 16 stemmer. Forslaget er basert på en omfattende prosess og innstillingen som organisasjonsutvalget leverte i desember.

Organisasjonskart ny eiermodell

Et flertall i regionutvalget i Agro (Agder og Rogaland) har ikke støttet forslaget fordi de mener det ikke går langt nok i endringer i kretsstrukturen. På vegne av Agro foreslo Tor Halvard Mosdøl å avvise forslaget og sende det tilbake til ny behandling i konsernstyret. Han begrunnet det blant annet med vanskeligheter med å finne nok tillitsvalgte i en travel hverdag for bonden, og at dette sannsynligvis vil bli vanskeligere i tida framover med færre og yngre bønder.

Forslaget fikk imidlertid bred støtte fra resten av årsmøtet.

Anders Felde viste til at samvirke er en organisasjonsform som er under angrep fra alle kanter. – Vi trenger å revitalisere samvirke. Jeg sier ikke at det kommer med dette forslaget, men vedtaket i dag er et startskudd. Vi har alle ansvar og må gi full gass, oppfordret han.

– Jeg forstår Agro, men tenker at det er dette vi får til nå. Dette bringer oss et hakk videre, og så skal det ikke gå ti år til neste endringer, sa Elling Ruggli.

Dette ble bekreftet av organisasjonsutvalgets leder Ole Johs. Egeland. Han sa det var kommet mange innspill i prosessen, og at utvalget hadde veid ulike alternativer mot hverandre.

I den nye modellen har ungdomsrepresentantene fått en mer formell posisjon, blant annet som medlemmer i arbeidsutvalgene, og ungdomsrepresentantene på årsmøtet var utålmodige. – Vi må gjennomføre dette nå. Eller skal vi måtte vente til 2030 før vi får mer innflytelse, sa Andrea Kjellstad fra Ungdomsutvalget.

– Hensikten er å optimalisere eiermodellen og avdekke forbedringsområder så Norturas konkurransekraft kan løftes, understreket Egeland, og viste til at bakteppet er betydelig færre eiere de siste årene, at det er krevende å få eiere til å påta seg verv og at det er kommet nye digitale verktøy.

– Tilbakemeldingene har vært til dels noe sprikende, men også noe sammenfallende. Det er foretatt justeringer av modellen underveis, bla. i forhold til kretsene. Modellen skal ikke være hemsko hvis det er ønske om sammenslåing av kretser, poengterte han.

Egeland framhevet viktigheten av korte veier og god kontakt mellom distriktsutvalg og arbeidsutvalg, og mellom arbeidsutvalg og konsernstyret.

Årsmøtet ga konsernstyret myndighet til å vedta videre instrukser for arbeidet i eierorganisasjonen.

Etter vedtaket oppfordret Martin Mæland at alle regioner blir organisert etter ny modell så raskt som mulig.

 

Endringsforslaget

Etter ett år med utredninger og medvirkningsprosesser i eierorganisasjonen, fikk konsernstyret fremlagt organisasjonsutvalget sin anbefaling til endringer. Konsernstyret la frem forslaget til vedtektsendringer som ble vedtatt på årsmøtet.

Les mer om prosessen i forkant