Prognose 2024 per juni: Mindre overskudd av storfe i høst – økt salg av gris

(19.06.24) Lavere bedekningstall i smågrisproduksjonen gir nedgang i tilførslene i 2. halvår 2024 og også inn i 2025. Prisen på gris fra reguleringslager er satt ytterligere ned for å bidra til økt salg. Det er som forventet fortsatt relativt lave slaktevekter på gris og okse. For egg er det behov for økt produksjon.

 

Tilførsler tonn

Endring

Import-kvoter

Engrossalg tonn

Endring

Balanse

Reg.lager pr 1.1.24

Storfe/kalv

84 500

-6 %

9 000

97 800

0 %

-4 200

7 376

Lam

17 000

-2 %

1 250

18 300

0 %

-100

123

Sau

4 800

-1 %

 

4 300

-4 %

450

334

Gris

127 900

-3 %

1 550

131 800

+2 %

-2 400

3 634

Egg

64 300

-2 %

 

67 600

+2 %

-3 300

 

*) Reguleringslager ved starten på året inngår ikke i balansen for 2024. 

Storfe

Reguleringslageret av storfe har hittil i år minket med om lag 2 000 tonn, og det forventes fortsatt jevn nedgang. Økt melkebehov og frislipp av melkekvotene ut 2024 fører til lavere slakting av melkekyr. Det forventes likevel et mindre sesongmessig overskudd av storfe etter telledato 1. oktober.

Det prognoseres et reguleringslager på vel 3 000 tonn ved utgangen av 2024.

Det er viktig at storfeprodusentene fortsetter å melde inn kviger og okser tidligere til slakt enn vanlig for å få lagrene ned og markedet i balanse. Slaktevektene på okse er redusert med 5 kg hittil i år, og det forventes en noe større nedgang i året som helhet. 

Salget prognoseres fortsatt å bli om lag uendret fra 2023. Produksjonen ventes å gå ned med 5 700 tonn i 2024, tilsvarende om lag 6 prosent. 

Småfe

Tilførslene av lam prognoseres å gå ned med ytterligere 2 prosent i 2024. Tall fra dyretellinger 1. mars 2024 viser en nedgang i søyetallet på vel 2 prosent, og det forventes tilsvarende nedgang i antall lam på beite. Salget av lam forventes å bli på samme nivå som i 2023. For året 2024 ventes det fortsatt om lag markedsbalanse av lam, inkludert inntak av importkvotene.

Situasjonen er mer krevende for sau med nærmere 500 tonn på reguleringslager. Prisen er satt ned, men det prognoseres likevel med en overdekning til høsten og et reguleringslager på 800 tonn sau ved utgangen av 2024. 

Gris

Prisen på gris fra reguleringslager er satt ned. Dette bidrar til økt salg og reduserte lagre. Smågrisprodusentene har redusert på bedekningene, som gir lavere tilførsler av slaktegris til høsten og inn i 2025. Prognosen forutsetter en videreføring av dagens slaktegrisvekter. Sammen med fortsatt økt effektivitet gir dette en nedgang i tilførslene for året samlet på 3 500 tonn i 2024.

For å bedre markedsbalansen og håndtere reguleringslagrene av svinekjøtt oppfordres slaktegrisprodusentene til fortsatt å holde slaktegrisvektene lave.

Det prognoseres en økning i salget på 2 prosent i 2024. Sammen med reduserte tilførsler gir forventet økning i salget en lagernedbygging på om lag 2 400 tonn i løpet av året. 

Egg

Vi ser en bedre markedsdekning av norske egg nå i sommer, enn tilfellet var i mai måned. Hønene legger fortsatt egg en lengre periode enn normalt for å øke produksjonen. Engrosprisen øker med kr 2,50 fra 1. juli. Det er nyetableringer på gang som vil komme i produksjon fra midten av november og i 1. kvartal 2025. Dette vil bedre dekningen av norske egg. Tollfri import av skallegg og heleggmasse er forlenget til midten av august. Prognosen viser nå en nedgang i tilførslene til eggpakkeriene på 1,5 prosent i 2024. Økt direktesalg av egg fra gårdbruker er en viktig årsak til lavere leveranser til eggpakkeriene. Samlet salg av egg til dagligvare og industri prognoseres å øke med vel 2 prosent fra 2023.

Med prognosert salg resten av året vil det være en underdekning av norskproduserte egg på om lag 3.300 tonn i 2024. Hittil i år det importert vel 1 900 tonn skallegg. Det er altså rom for en økning i produksjonen for å møte det økte behovet for egg.

Flere detaljer i prognosen kan du lese på Totalmarked kjøtt og egg