Prognose 2024 – per mars 2024: Nødvendig med lettere storfe- og griseslakt

(06.03.24) Salget av gris og storfe er noe oppjustert fra siste prognose for 2024, og det ventes fortsatt jevnt uttak fra reguleringslager. Tilførslene av gris er også noe høyere, og det er nødvendig å redusere slaktegrisvektene ytterligere. For egg er det behov for noe økt produksjon.

Produksjon

Tilførsler tonn

Endring

Import-
kvoter

Engrossalg tonn

Endring

Markeds-
balanse

*Reg-lager 1.1.24

Storfe/kalv

83 900

- 7 %

9 000

97 800

0 %

- 4 900

7 376

Lam

17 000

- 1 %

1 250

18 400

0 %

- 200

123

Sau

4 800

0 %

 

3 900

- 13 %

+ 1 000

334

Gris

128 800

- 2 %

1 650

131 000

+ 2 %

- 500

3 634

Egg

65 800

+ 1 %

1 400

68 000

+ 3 %

- 800

 

*) Reguleringslager ved starten på året inngår ikke i balansen for 2024. Se prognose for reg.lager 31.12.24 på Totalmarked.

Storfe

For storfe prognoseres nå en lagernedbygging i 2024 på om lag 4 900 tonn etter at importkvotene er tatt inn. Det er noe mer enn forrige prognose. Dette skyldes færre melkekyr til slakt som følge av økte melkekvoter og noe økt salg. Det ventes fortsatt jevnt uttak av storfekjøtt fra reguleringslager. I 3. tertial 2024 prognoseres det et sesongmessig overskudd på 600 tonn.

Produksjonen ventes å gå ned med om lag 7 prosent i 2024. Prisen på tyngre slakt av kvige og ung okse reduseres fra 11. mars 2024. Alle storfeprodusenter oppfordres sterkt til å melde inn dyra noen uker tidligere til slakt enn vanlig. Det er nødvendig for å få lagrene ned og unngå fortsatt ubalanse i markedet.     

Tilskudd til slakting av kalv reduserer tilførslene i slutten av 2024 og i 1. halvår 2025. 

Lam

For året 2024 ventes det fortsatt om lag markedsbalanse av lam, inkludert inntak av importkvotene. Tall fra fostertellinger viser om lag uendret antall lam per søye fra i fjor. Det er prognosert en nedgang i bestanden av sau og lam på om lag 1,5 prosent pr. juni 2024. Salget av lam forventes å bli på samme nivå som i 2023.

Mens det er tomme reguleringslagre av lam, er det fortsatt 300 tonn sau på lager. Det kommer mer på lager nå etter telledato 1. mars. Det registreres lavere interesse for sauen, og det prognoseres en overdekning på nærmere 1 000 tonn høsten 2024. 

Gris

Slaktegrisvektene ligger hittil i år noe høyere enn forutsatt i tidligere prognoser for 2024. I prognosen er nåværende vekter videreført. Dette gir økt produksjon fra siste prognose, men en nedgang på 2 prosent fra 2023. Det er nødvendig at slaktegrisprodusentene melder dyra sine inn til slakt enda tidligere. 2 kilo lavere vekter enn forutsatt i prognosen gir om lag 2 000 tonn lavere tilførsler i resten av 2024.  Dette er avgjørende for å håndtere reguleringslagrene av svinekjøtt. 

Oppfordringen om 5 prosent reduksjon i bedekningene gjelder foreløpig fram til mai 2024. Det prognoseres en økning i salget på 1,5 prosent, og en underdekning og lagernedbygging på 600 tonn i løpet av 2024.   

Vi oppfordrer alle svineprodusenter som produseres smågris, og som har planlagt sanering uavhengig av årsak til å registrere dette. Det er mulig å registrere dine planer for sanering i Ingris. Mer informasjon om den tekniske løsningen og deling av data fra Ingris finnes på hjemmesidene til Animalia

Egg

Prognosen viser en produksjonsøkning på 1 prosent i 2024. Samlet salg av egg til dagligvare og industri prognoseres å øke med vel 2,5 prosent fra 2023.   

Med prognosert salg vil det være et importbehov av egg til industrien på om lag 2 200 tonn. Import av egg til industri øker leveransene av norske egg til storhusholdning og dagligvare. Det er altså rom for en økning i produksjonen for å møte det økte behovet for egg. Normalt importeres det årlig mellom 500 og 1 000 tonn. Det kan være kort vei fra underdekning til overkapasitet i eggnæringen.

Flere detaljer i prognosen kan du lese på Totalmarked kjøtt og egg