Juliprognosen
- god balanse unntatt på storfe

Produksjonen av kylling i 2008 ser ut til å øke en god del mer enn antatt i prognosen fra mai. I tillegg har importen av lam vært så høy i vår at vi ved nyttår kan forvente et lite overskudd igjen.

Av: Tor Olav Brandtzæg, informasjonssjef medlem

Dette er de største endringene i den oppdaterte salg- og produksjonsprognosen for 2008. Det ligger fortsatt an til et lite underskudd av gris på 3 400 tonn, men sett i forhold til totalproduksjonen er også dette dyreslaget langt på vei i balanse. På storfe blir det derimot et kraftig underskudd av norskprodusert storfekjøtt og dermed behov for mye import også dette året.

 Salgstallene for alle produksjoner gjort med forutsetning om fullt uttak av nye målpriser. 

Rekordimport og økt produksjon av lam 
Ved inngangen til dette året viste prognosen et forventet underskudd av lam på over 3 000 tonn tilsvarende 12 prosent av den norske produksjonen. Når den oppdaterte prognosen for juli viser at vi nå ligger an til et overskudd på 1000 tonn i år, skyldes det først og fremst en rekordhøy import i vinter.

Det var som kjent åpent for import på administrativt nedsatte tollsatser fra nyttår og ut april, og i den perioden kom det inn i landet til sammen 3 700 tonn lam. På toppen av dette blir det importert ca 500 tonn i form av MUL-import, gjennom WTO-kvoten og fra Island. I tillegg viser tellinger at mordyrtallet per juni er økt noe sammenlignet med fjoråret. Det medfører at også produksjonen i høst forventes å øke noe mer enn forutsatt i tidligere prognoser.

Til sammen betyr dette at det kan bli behov for å fryse inn lam til høsten, og at vi dermed vil ha et lager på ca 1000 tonn ved årsskiftet. Dette er ingen krise. Tvert i mot betyr det at importbehovet neste vinter reduseres. Det prognoseres en økning i bestanden av sau og lam på om lag 1 % i løpet av 2008.

Økende underdekning av storfe
Det er ingen store endringer i prognosen for storfe sammenlignet med tallene fra mai. Men med tanke på markedsbalansen så går utviklingen i feil retning. Produksjonstallene er justert ned med 500 tonn, på grunn av at tilførslene av både ku og okse forventes å gå ned i andre halvår. I tillegg ser det ut som at slaktevektene blir noe lavere enn tidligere prognosert.

Samtidig er salgstallene justert opp med 500 tonn siden mai.     

Til sammen betyr dette at gapet mellom innenlandsk produksjon og salg øker med ca 1000 tonn, og at samlet importbehov på administrativt nedsatte tollsatser blir i overkant av 10 000 tonn. På toppen av dette kommer WTO-kvoten og MUL-importen med 5 300 tonn.

Tilnærmet balanse på gris
Prognosetallene for grisen er så å si uendret siden mai. Tilførslene forventes å gå ned med 500 tonn, noe som i hovedsak forklares med litt lavere tilførsler enn antatt i første halvår samt at bransjen samlet sett forventer litt lavere slaktevekter i sommer.

Samtidig er salget justert ned med marginale 600 tonn, og dermed ender vi opp med en underdekning på 3 400 tonn. Med så store volum som det opereres med i denne produksjonen må det kunne karakteriseres som tilnærmet balanse.

Mer kylling enn forventet
Sammenlignet med mai-prognosen har produksjonstallene for kylling økt med 2 900 tonn. Dette er en stor økning på kort tid.

Den viktigste forklaringen er at klekkingen av daggamle kyllinger er kommet opp på et høyere nivå raskere enn forventet. Det betyr at etter en vinter med underskudd av daggammel kylling og dermed lavere produksjon enn ønsket, ser det nå ut som at bransjen vil klare å ta igjen en del av dette i andre halvår. En del av forklaringen på økningen skyldes også at noen av konkurrentene til Prior har hatt en større økning i produksjon i første halvår enn tidligere antatt.

Kyllingmarkedet er fortsatt godt, og produksjonsøkningen forventes derfor å bli tatt ut som mersalg. Det er imidlertid en del tegn som tyder på at veksten i kyllingforbruket kan være i ferd med å flate litt ut, og behovet for nyetableringer framover kan derfor bli litt lavere enn tidligere antatt.

Kalkun – status quo
Det er ingen endringer verken i produksjonstallene eller salgstallene på kalkun siden forrige prognose i mai.

Egg – små justeringer
Totalt sett er det bare små justeringer i prognosen for egg i 2008. Anslaget for tilførslene er nedjustert med 400 tonn samtidig som salget ser ut til å bli 200 tonn lavere. Det betyr at underskuddet øker med 200 tonn slik at importbehovet i år ser ut til å ende på ca 1000.

Dette volumet er allerede importert og det betyr at det ikke er prognosert behov for ytterligere import i år. Som vanlig forventer vi en økning i eggetterspørselen i august og skolestart, men den toppen regner en med å klare uten import.

 

PROGNOSE 2008 – juli 2008 
  

 

Produksjon

%

Anslag import

Salg

%

Markedsbalanse

Storfe

84 700

101

8 700*

100 300

104

- 6 900

Sau/lam

23 100

101

 4 200**

26 350

103

1 000

Gris

123 500

105

2 700***

129 600

103

-3 400

Egg

50 900

105

1000

51 900

102

-

Kylling

69 200

114

0

69 200

114

-

Kalkun

9 000

127

0

9 000

127

-

  * Storfeimport

  • Såkalt MUL-import på 4.250 tonn (inkl. bein)
  • WTO-kvote på 1.084
  • Import: om lag 8.700 tonn (inkl. 3.400 tonn adm. til og med mai)

** Lammeimport

  • Såkalt MUL-import på 150 tonn, WTO-kvote på 206 tonn og import fra Island 150 tonn
  • I tillegg til disse 50 tonnene er det importert 3.700 tonn med adm. tollnedsettelse til og med april. Totalt 4200 tonn.

***Griseimport

  • Import av spekk på 1.300 tonn
  • WTO-kvote på 1.381 tonn
  • Total import: om lag 2.700 tonn

Kommentarer til prognose 2008, juli 2008, pdf, 258 kb (åpnes i nytt vindu)

Markedsprognose kjøtt og egg pr. juli 2008, pdf, 218 kb (åpnes i nytt vindu)