Norturas høringsinnspill til forslaget i endringer av forskrift om regulering av svine- og fjørfeproduksjonen 

(22.03.19) Nortura vil med dette brevet gi sitt høringssvar i forbindelse med forslaget i endringer av forskrift om regulering av svine - og fjørfeproduksjonen. Vi viser til høringsbrev datert 18. desember 2018 som vi vil besvare i forhold til Norturas ståsted. 

Av: Kjell S. Rakkenes, direktør nærings- og handelspolitikk Nortura SA

Vi ønsker innledningsvis å understreke at husdyrkonsesjonsloven mål er å legge til rette for god spredning av svine- og fjørfeproduksjonen på flere enheter ved å regulere produksjonsomfanget hos den enkelte produsent. Store enheter med mye bruk av engangspurker er ikke i tråd med intensjonen i regelverket om å spre svineproduksjonen på flere enheter og derfor er en presisering av regelverket positivt for å redusere bruken av engangspurker. For markedsbalanseringen på svin er det å ha klare rammer for produksjonen hos produsentene avgjørende for en effektiv utnyttelse av de ulike produksjonsreguleringsverktøyene.

Vurderinger rundt forslaget for bruksbesetninger
Departementet foreslår 140 utrangerte avlspurker, et forholdstall på 15 konsesjonsenheter pr utrangerte purke og fjerning av fleksibiliteten på 15 % knyttet til innsatte avlspurker. Nortura deler departementets vurdering av at det er smågrisproduksjon basert på engangspurker man nå ønsker å regulere.  Nortura vurderer det slik at grensen på 140 utrangerte avlspurker vil skape utfordringer for mange smågrisproduserende enheter og i særlig for kombinert besetninger. Vi mener derfor at det er fornuftig å utvide maks antall noe mer enn det departementet har foreslått. 

Nortura anbefaler derfor maksimalt 175 utrangerte avlspurker pr. år for bruksbesetninger (12 konsesjonsenheter pr avlspurke). Dette vil medføre at det store flertallet av besetninger kan fortsette sin produksjon med de naturlige variasjoner som blant annet er knyttet ulike former for puljedrift, ulike former for rekrutteringsstrategi og ulike prestasjoner på fruktbarhet samt andre variabler i produksjonstilpasningen. Besetningene kan i stor grad drive videre som i dag uten større tilpasninger ved å ta purketallet opp og ned i takt med variasjonene og innenfor intensjonen for regelverket.  

For kombinert-besetningene som ligger opp mot konsesjonsgrense og innenfor intensjonen i regelverket så mener vi at en øvre grense på 175 utrangerte avlspurker pr år vil være helt nødvendig for å unngå at disse i realiteten vil få en begrensning som for en del  vil gjøre det mer lønnsomt å gå over til ren smågrisproduksjon.  

I henhold til våre beregninger vil en øvre grense på 175 utrangerte avlspurker pr år medføre at produsenter med helt gjennomsnittlige produksjonsresultater har mulighet til å produsere om lag 4.200 smågris pr år (som i dag), dette mener vi er helt i tråd med intensjonen i regelverket. 

En begrenset økning i maksimalt utrangerte avlspurker fra 140 til 175 kan i teorien gi begrenset økning i produksjon hos enkelte produsenter som i dag ligger lavt til moderat på rekrutteringsprosent. For en besetning med 105 avlspurker og 7 ukers puljedrift så har vi beregnet dette til 3 purker pr pulje. I praksis vil en slik økning neppe skje fordi det i de fleste tilfeller vil kreve investeringer i bygg og innredning som overstiger gevinsten ved å øke purketallet.  

Nortura forutsetter at de prinsippene som vil bli gjort gjeldende for bruksbesetningene også legges til grunn for purkeringene. 

Med den løsningen som Nortura skisserer, (maksimalt 175 utrangerte avlspurker pr år og faktor på 12) så er Norturas vurdering at det ikke nødvendig med 15 % i fleksibilitet.

Vurderinger rundt forslaget for avlsbesetninger
Nortura vil påpeke at viktigheten av at konsesjonsregelverket ikke legger hindringer for god og effektiv avlsmessig framgang i svineholdet. Norsvin sitter tettest på denne kunnskapen om svineavl og hvordan dette kan gjøres mest optimalt i den enkelte besetning. Vi vil derfor be om at departementet vektlegger uttalelsen fra Norsvin på dette punktet i særlig grad. Vi påpeker også at man må være nøye med å definere avlsbesetinger og avlsselskap for å unngå at noen prøver å omgå regelverket ved å bli fiktive avlsbesetinger eller avlsselskap.

Overgangsordning
Forslaget tar utgangspunkt i det høyeste tallet for utrangerte purker i 2017 eller 2018. Det er generelt viktig at produsenter gis tilstrekkelig tid til å tilpasse seg en stor endring i regelverket for å unngå for store økonomiske konsekvenser. I denne saken handler det om en presisering av regelverket og derfor naturlig med kort overgangstid. Derfor støtter Nortura departementet sitt forslag om 3 år. Skulle grensa for maksimalt antall utrangerte purker bli satt vesentlig lavere enn vårt innspill, så vil vi be om løsninger for å sikre en noe lengre overgangstid enn de 3 årene som ligger i forslaget.  

Nortura er åpne for dialog rundt forslagene og dets problemstillinger og ønsker alle henvendelser velkomne.
 

Relatert informasjon

Relatert informasjon (ekstern)