Innspillsmøte om endringsforslag i vedtektene

Etter ett år med utredninger og medvirkningsprosesser i eierorganisasjonen, har konsernstyret fått fremlagt organisasjonsutvalget sin anbefaling til endringer og justeringer i dagens eierstruktur. Konsernstyret legger nå frem et forslag til vedtektsendringer som de ønsker å behandle på årsmøte i 2024.

Jamfør § 28 i dagens vedtekter, skal alle vedtektsendringer legges frem for kretsmøtene i forkant av behandlingen på årsmøte. Dette gjøres gjennom digitale innspillsmøter. Det er satt opp to møtetidspunkt, 7. og 9. februar, og du blir med på det møtet som passer best for deg.

Begge møter ble tatt opp - og under viser opptak fra møtet 9. februar:

 

Kretser sin relative andel av stemmer i regionråd - forslag til ny eierstruktur, pdf.

Kretser sitt antall representanter i regionutvalg (dagens) og regionråd (forslag), pdf.

På møtene vil du få en orientering om bakgrunnen for organisasjonsprosessen, hvordan det utnevnte organisasjonsutvalget jobbet, og det konkrete forslaget som konsernstyret nå ønsker å fremme for årsmøte. Det er også din mulighet til å komme med innspill på disse forslagene før de sendes til årsmøte for endelig behandling.

Konsernstyret fremmer et forslag om å gjøre endringer i 8 paragrafer, samtidig som det legges til 5 nye paragrafer. Her vil du få en forklaring av strukturen som konsernstyret fremmer, men hvis du ønsker kan du lese alle de konkrete forslagene til vedtektsendringer her. Her finner du også et forslag til vedtektsendring som gjelder §29 Oppløsning, innsendt av Jan Sverre Vollen (Sortland).

2024-01 Forslag til endring i Nortura SAs vedtekter.pdf

Formålet med disse endringene er å stimulere til mer aktivitet og samarbeid på kretsnivå, tydeligere forventing til oppgaver og funksjon for alle organ, styrke medvirkningsmuligheten på regionnivå, redusere antall kontaktpunkter for å sikre bedre kommunikasjon mellom tillitsvalgte, samt skape en eierstruktur som i større grad reflekterer antall eiere i Nortura SA.

Foreslår endringer i sammensetningen på nivå 1 (krets) og nivå 2 (region)

For å visualisere vedtektsendringene, er det utarbeidet et organisasjonskart som beskriver hvordan de ulike nivåene og organene henger sammen:

Trykk på bilde for å se en større versjon av organisasjonskartet for å se hvordan strukturen henger sammen i forslaget

Trykk på bilde for å se en større versjon av organisasjonskartet for å se hvordan strukturen henger sammen i forslaget.

Basert på vurderingene og anbefalingene, har utvalget utarbeidet en helhetlig organisasjonsmodell. Modellen er illustrert med et organisasjonskart som vises i delkapittel 4.2.

Her er det en liste over endringene som foreslås:

Nivå 1 Krets/Distrikt:

 • Opprettholder krets som geografisk inndeling av eiere på nivå 1.
 • Opprettholder kretsmøte som i dag. Endrer navn til eiermøte.
 • Kretsen skal velge minimum 2 kretsrepresentanter (i dag velges det minimum 3 kretstillitsvalgte) som velges for 2 år.
 • Kretser med flere enn 2 representanter i regionråd skal velge tilsvarende antall kretsrepresentanter. En krets kan ikke ha flere kretsrepresentanter enn dette.
 • Innfører distrikt som ny geografisk inndeling av kretser. Distrikt består av to, maksimalt seks, kretser. Kretser med fire eller flere kretsrepresentanter i regionråd kan utgjøre sitt eget distrikt hvis regionrådet bestemmer seg for dette. En region kan maksimalt ha 8 distrikt.
 • Kretsutvalg erstattes med distriktsutvalg. Alle valgte kretsrepresentanter i distriktet inngår i distriktsutvalget. Oppgaven som kretsutvalget har hatt for å skape eieraktivitet opprettholdes i distriktsutvalget.
 • Valgkomite for krets blir bestående av 2 medlemmer som velges for 2 år (i dag 3 medlemmer for 3 år).

Nivå 2 Region:

 • Opprettholder region som geografisk inndeling av eiere på nivå 2.
 • Opprettholder regionutvalgets funksjon.
 • Endrer navn på regionutvalget til regionråd.
 • Endrer regionrådets sammensetning til å være minimum én representant per krets.
 • Kretser får ekstra representasjon i regionråd basert på hvor stor del av regionen sin eiermasse og tonnasje de har (1 ekstra representant per 5-%poeng av totalen i regionen). En krets kan maksimalt ha 6 representanter i regionråd.
 • For kretser med minimumsrepresentasjon, vil den andre valgte kretsrepresentanten fungere som en vararepresentant. Utover dette vil det ikke være vararepresentanter til regionutvalget.
 • Opprettholder arbeidsutvalget og dens sammensetning (leder, nestleder og 5 dyreslagsrepresentanter). Inkluderer ungdomsrepresentant som et fullverdig medlem.
 • Regional valgkomite beholdes som i dag, med 1 varamedlem (i dag er det 3 varamedlemmer).

Nivå 3 Sentralt:

 • Opprettholder årsmøtets størrelse og sammensetning. Ungdomsrepresentant er en del av arbeidsutvalget, og inngår i minimumsrepresentasjonen fra hver region (øker minimumsrepresentasjonen fra hver region til 8).
 • Eiervalgte årsmøteutsendinger velges for 1 år om gangen (i dag velges disse for 2 år).

Det er i dag 2000 eiervalgte tillitsverv, som må fordeles mellom minimum 1200 eiere. Dette forslaget reduserer antall tillitsverv til 1100 og reduserer antall eiere som må stille verv til 670. 

Forslaget blir eventuelt gjeldende fra 2025

Hvis disse endringene i vedtektene får 2/3 flertall på årsmøte, vil eventuelle endringer tre i kraft fra 1. januar 2025, slik at de ikke påvirker høstens regionutvalgsmøter. Konsernstyret vil fremme for årsmøte at konsernråd får i oppgave å vedta midlertidige instrukser for alle organ frem til endelig behandling i årsmøte 2025.

Konsernstyret sitt forslag er det samme som organisasjonsutvalget anbefalte. Du kan lese hele rapporten fra organisasjonsutvalget i boksen under.

 

Relatert informasjon