Generelle leveringsvilkår

Nortura henter tilgjengelig matkjedeinformasjon (MKI) om din besetning fra Dyrehelseportalen. MKI er informasjon om helsesituasjonen i en husdyrbesetning og for de dyr som skal slaktes. Dette er dokumentasjon alle husdyrprodusenter gjennom forskriftskrav er pålagt å dele, og slakteriene og Mattilsynet er pålagt å samle inn, minimum 24 timer før slakting. Produsenter er pliktige til å rapportere matkjedeinformasjon. Vesentlige deler av matkjedeinformasjonen kanaliseres gjennom Dyrehelseportalen.

Data fra slaktingen vil, innenfor rammene av gjeldende personvernregelverk, kunne bli delt med tredjeparter, både offentlige og private aktører som har et legitimt og tjenstlig behov for tilgang til dataene. Se Norturas personvernpolicy for nærmere informasjon og ta kontakt på personvern@nortura.no, dersom du har spørsmål.

Leveringsvilkår

Gjeldende leveringsvilkår for alle dyreslag må du kontakte vårt medlemssenter for å få opplyst, eller tilsendt. Fram til ny løsning for innlogging gjøres tilgjengelig er leveringsvilkårene dessverre ikke å finne på våre sider.

Se også Krav for å levere slakt- og kjøpe livdyr av Nortura