Industriplan til sommeren

(29.04.20) Den nye helhetlige industriplanen for Nortura legges fram i juni. Det varslet konsernsjef Anne Marit Panengstuen på årsmøtet.

Av: Håvard Simonsen, Faktotum

Behov for endringer og effektivisering for å sikre Norturas framtid var hovedtema under årets digitale årsmøte, der «debatten» besto av innlegg fra lederne i de seks regionutvalgene.

– Vi som eiere og leverandører er fortsatt utålmodige i forhold til å bedre drifta. Det er ikke tid for hvilskjær. Jeg er mye mer urolig for de leveransene vi taper på grunn av dårlig drift enn de vi taper på å endre struktur på en økonomisk rett måte. Fra region vest etterlyser vi en samlet plan for en optimal slakteri- og produksjonsstruktur med siste nytt av produksjonsteknologi, sa RU-leder Lidvin Hage.

Lidvin Hage

Da hadde konsernsjef Panengstuen og styreleder Trine Hasvang Vaag allerede varslet i sine innledninger at arbeidet med en ny industriplan er i sluttfasen, og at den etter planen vil bli lagt fram for styret i juni.

Støttet tiltakene
Hage og andre var tilfreds med denne beskjeden, men understreket at det forventes høyt tempo i det videre arbeidet. Regionutvalgslederne ga også et generelt inntrykk av at eierne står bak de tiltakene som er gjennomført, også der det har vært mye uro.

– På årsmøtet i fjor fikk styret og administrasjonen i oppgave å snu alle steiner for å finne forbedringsområder. Inntransport er vi kommet godt i gang med og Otta er nedlagt som en start på en nødvendig endring, sa Hage.

Også RU-leder Willy Finnbakk i Agro viste til at det som har vært gjort med inntransport og Otta-anlegget er i tråd med hva forrige årsmøte ba om.

Lidvin Hage

– Dette har vært støttet av Agro. Men det er mye mer å ta fatt i. Jeg er overbevist om at det er mer å hente også på inntransport, og det er nødvendig å bruke økonomiske virkemidler for å oppnå ytterligere rasjonalisering, sa han.

Svein Slåtsveen, RU-leder i Nord-Norge var like klar. – Nortura har hatt og har en krevende økonomi som gjør at vi snarest må få på plass den framtidige industristrukturen vi har snakket om. Hele organisasjonen må gjennomgås – administrasjon, fabrikker og eierstruktur, sa Slåtsveen, som også hadde en liten hilsen fra hva man har vært gjennom i nord.

Svein Slåtsveen

– Nord-Norge skal være med på denne omstillingen til tross for at regionen allerede har lagt ned 80 prosent av sine opprinnelige fabrikker og flyttet tilsvarende av foredlingen til Sør-Norge. Det har gjort vondt og det kommer til å gjøre vondt også i Sør-Norge, sa Slåtsveen, som på det sterkeste oppfordret eierne til å være lojale mot endringer som nå foretas innen transport og fabrikkstruktur.

– Vi må ikke glemme at målet er å gjøre Nortura økonomisk rustet til å være handlekraftig, ledende og innovativ, sa han.

Lars Morten Rosmo, som leder regionutvalget i Midt-Norge, viste også til at eierne er utålmodige.

Lars Morten Rosmo

– Arbeidet med industristrukturen, spesielt på Østlandet og Sørvestlandet, må gjennomføres. Dette kan vi ikke settes på vent, sa Rosmo, men la til en advarsel.

– Vi skal effektivisere industrien vår hardt, men ikke så hardt at plassering av industrien avgjør hvor maten i Norge kan produseres. Det er avgjørende for landbruket i Norge at Nortura kan ivareta markedsregulatorrollen med mottaks- og leveringsplikt.

Radikal gjennomgang
– Fra region Øst vurderes det som avgjørende for selskapets framtid at det økonomiske resultatet styrkes. Utfordringene vi har fått gjennom koronakrisen forsterker dette behovet. Norsk landbruk og norske bønder trenger et sterkt samvirkeselskap videre, sa regionrådsleder Ole Johs. Egeland.

Ole Johs. Egeland

Nestleder i regionutvalget for Innlandet, Hanne Guåker, pekte på at Nortura har lavere omsetning pr. ansatt enn konkurrentene.

– Når vi ikke klarer å løse oppgavene med den arbeidsformen og organiseringen vi har hatt til nå, må vi se på andre måter å gjøre dette på, sa hun, og fortsatte:

– Først må vi alle forstå at Nortura er i krise og at dersom vi ikke klarer å komme oss gjennom denne krisen, så eksisterer vi ikke lenger om noen år. For å fortsette å eksistere trengs det store endringer i organisasjonen, ikke bare pussing og flikking og nedlegging av anlegg. Vi trenger en radikal gjennomgang av hvordan Nortura skal løse sine oppgaver, og hvilke oppgaver Nortura skal løse slik at omdømmet, lønnsomheten og servicegraden mot eierne bedres, sa Guåker.

Hanne Guåker

Hun pekte på at dette betyr enten dramatisk reduksjon av antall ansatte, dramatisk økning i tilførsler, dramatisk økning i verdien av produktene som selges, eller en kombinasjon av alt dette. Hun var opptatt av at en omstilling må ha et klart offensivt utfall.

– Nortura skal ikke bli sliten og slapp, men sterk, spretten og smidig, understreket Guåker.

Fornøyd styreleder
– Jeg er glad for at dere viser utålmodighet og vilje til endring, sa styreleder Vaag etter innleggene.

– Det er behov for økt tillit og engasjement blant eierne. Vi erkjenner at vi ikke har nådd godt nok fram med våre budskap og at virkelighetsforståelsen ikke har vært helt koordinert. Derfor brukte vi mye tid på kretsmøtene på dette, og vi vil prøve nye innfallsvinkler og kommunikasjonsmåter framover, sa hun.

Vaag kommenterte kravet om større effektivitet pr. ansatt med at planen om å redusere administrativt personell med 20 prosent er i rute.

Se mer fra årsmøtet på medlem.nortura.no/organisasjon/eierorganisering/aktuelt