Prognose per mai: Lavere salg, men fortsatt god balanse på kjøtt i 2023

(10.05.23) Salget av svin og storfe er noe lavere enn forventet. Det er blitt lagt inn noe gris på reguleringslager, men det er forventninger om at grillsesongen vil redusere lageret.

Prognose 2023 – per mai 2023

Produksjon

Tilførsler tonn

Indeks

Import-kvoter

Engrossalg tonn

Indeks

Markeds-balanse

Reg.lager 1.1.23 *)

Storfe/kalv

87 900

96

9 000

97 500

  94

-  600

4 877

Lam

17 900

98

1 056

18 600

98

 300

0

Sau

5 000

102

 

5 000

101

0

0

Gris

129 900

98

1 650

131 800

95

- 300

231

Egg  

65 900

101

   500

66 600

 98

- 200

-

 *) Reguleringslager ved starten på året inngår ikke i markedsbalansen for 2023. 

Storfe

Tilførslene av storfe er hittil i år om lag som prognosert. Reguleringslageret av helt slakt har minket med 1 800 tonn. Resterende på reguleringslager antas sammen med norsk produksjon og importkvoter å være tilstrekkelig til å dekke salget fram til høsten. I 3. tertial 2023 prognoseres det et sesongmessig overskudd på om lag 2 000 tonn. Det ventes en nedgang i innenlandsk salg på om lag 6 prosent fra et relativt høyt salg i 2022, da det var mindre grensehandel enn normalt.

Tilførslene ventes å gå ned med 4 prosent i 2023. Dette skyldes færre melkekyr til slakt. Det forventes en moderat økning i slaktevektene på kvige og okse også i 2023. Nedgang i kutallet gir færre fødte kalver som reduserer tilførslene av storfekjøtt i 2024.

Lam

For året 2023 sett under ett ventes det fortsatt god markedsbalanse av lam, inkludert WTO-kvoten på 206 tonn, Islandsimport på 600 tonn og 250 tonn av SACU-kvoten. Det prognoseres et reguleringslager av lam på om lag 300 tonn etter høstslaktingen i 2023. Også salget av lam ventes å gå litt tilbake. 

Tall fra dyretellinger 1. mars 2023 viser en nedgang i søyetallet, og det er slaktet ut flere dyr etter 1. mars enn i 2022. Tall fra fostertellinger viser en nedgang i lam per søye fra i fjor. Til sammen gir dette en prognosert nedgang i bestanden av sau og lam på om lag 3 prosent pr. juni 2023.

Markedsbalansen på sau og lam er god. Det må være en ambisjon å beholde dagens produksjonskapasitet. 

Gris

Prognosen for svinekjøtt viser fortsatt god balanse i året som helhet. Lavere salg av helt slakt, gris medfører at prognosen går fra en liten underdekning i forrige prognose til om lag balanse av norskprodusert og kvoteimport. Reguleringslager ventes å dekke opp den prognoserte underdekningen i resten av året. Mai og juni er viktige grillmåneder.

Det prognoseres en nedgang i tilførslene på 2 prosent i 2023. Nedgangen i bedekningene er noe større enn forventet effektivitetsøkning. Det forventes en nedgang i slaktegrisvektene på nærmere 1 kg fra 2022.   

Egg (oppdatert kommentar)

Det forventes ytterligere noe høyere eggsalg enn sist prognosert. Samlet salg av egg til dagligvare og industri ventes å øke med 2 prosent. Lavere eggproduksjon i Sverige som følge av salmonellautbrudd i første kvartal og høyere priser i EU har medført mindre import av egg enn normalt (500-700 tonn/år). Siden importen er lavere enn forventet medfører dette større levering av norske egg til eggproduktfabrikk, som igjen gjør at det blir litt mindre egg tilgjengelig for salg i dagligvaremarkedet. Bransjen prioriterer tollkvotene til rugeegg, og det er derfor åpnet opp for import til redusert toll slik at eggprodukfabrikkene kan benytte noe mer importegg.

Bransjen har gjort flere tiltak for å øke eggleveransene, og sammen med litt suppleringsimport gir dette et marked i balanse i 2023.

Tiltaket med midlertidig opphold har bare virkning for 2023 og noe inn i 2024. Dersom disse produsentene hadde hatt full produksjon nå ville vi vært i en overskuddssituasjon. Det er derfor fortsatt svært viktig at vi unngår nyetableringer i en næring med overkapasitet. Det vil ramme alle produsenter.

Flere detaljer i prognosen kan du lese på Totalmarked kjøtt og egg