Ungdyrkåring som avlstiltak for Kjøttfe

(13.04.11) I forbindelse med Norturas ungdyrkåring blir de kårede dyrene ultralydmålt. En evaluering av ungdyrkåringen viser at disse opplysningene vil være nyttige for avlsarbeidet. Fra 2011 vil derfor ultralydmåling fra felt tas inn som registreringer i avlsarbeidet og når det foreligger nok opplysninger vil disse inngå i avlsverdiberegningene.

UltralydscanningAv: Asgeir Svendsen, fagrådgiver, Nortura

For de rasene som har egenskapen marmorering med i avlsmålet vil mengden intramuskulært fett bli beregnet ved ultralydmålingen. Dette vil være et viktig tiltak for å vektlegge spisekvalitet i avlsarbeidet.

Måling av intramuskulært fett krever et annet apparat en det vi har benyttet tidligere.

Høyere sikkerhet på potensielle avlsdyr
Når en skal vurdere om et ungdyr skal brukes videre i avl eller ikke er avlsverdiene for slakteegenskaper ganske usikre. Dyret selv har ingen slaktedata (så snart det er slaktet er det lite interessant som avlsdyr…) og de slektningene som har slaktedata kan være kun de som ble ansett som for dårlige til å avles videre på.

I ultralydmålingen kan man blant annet registrere størrelse på ryggmuskel og tykkelse på fettrand. Disse to egenskapene har en veldig høy sammenheng med henholdsvis slakteklasse og fettgruppe.

Dette gir oss store muligheter til å øke sikkerheten på disse to egenskapene i avlsverdiberegningene. Både fordi vi får sett på sammenhengen mellom ultralydmålene og slaktedataene for de dyrene som ikke blir satt i avl men slaktet, men også at vi kan få registrert egenskapene indirekte på potensielle avlsdyr mens de er i live og før det blir tatt stilling til om de skal settes i avl eller ikke.

En forutsetning for at ultralydmål kan nyttes i avlsarbeidet er at et tilstrekkelig antall dyr blir vurdert. Det betyr at minst åtti prosent av årgangen i besetningen må være ultralydmålt, innenfor aktuelt aldersintervall det gjeldende året. Årsaken til dette er at vi må sikre oss at det ikke er systematisk utvelgelse av hvilke dyr som blir målt.

Det er viktig å merke seg at dette gjelder både kviger og okser.

For å sikre at målingene er av god kvalitet stiller Tyr følgende krav til gjennomføringen:

  • Dyrene skal være veid med vekt (det aksepteres imidlertid bruk av målbånd i 2011 og 2012).
  • Dyrene skal enten fikseres i fangfront eller settes fast i behandlingsboks.
  • Produsent stiller med tilstrekkelig mannskap for å få gjennomført kåringen på en tilfredsstillende måte.
  • Dyrene skal være mellom 300 og 430 dager.

Ungdyrkåring som verktøy for utvelgelse av livdyr
Med ultralydmåling vil avlsindeksene bli sikrere. Det vil imidlertid gå litt tid fra målingene foretas til nye indekser beregnes. Med Ungdyrkåring har en hjelpemiddel til å rangere dyrene i egen besetning tidligere. For å sikre at det er samsvar mellom avlsmålet til de ulike rasene og rangering i Ungdyrkåringen er det fra i år gjennomført noen endringer i Norturas ungdyrkåring.

Dette skal bidra til en sikrere rangering av dyrene innen besetningen og en rangering mer i samsvar med rasenes avlsmål samt at ultralydmålet skal kunne benyttes i avlsarbeidet. Egenskaper som inngår i ungdyrkåringa er tilvekst, ultralydmål og eksteriør. For hver egenskap beregnes et kåringspoeng der besetningens middel er 50. Dyr med poeng over 50 er bedre enn middelet.

Tilvekst
Dyrene veies ved Ungdyrkåringen og ved fødsel. Dyrets tilvekst korrigeres for alder, kjønn og besetningsmiddel poeng tilvekst beregnes.

Ultralydmål
Med ultralydapparatet måles dybde av kjøtt og fett på et definert punkt på ytre fileten. For dyr av rasene som har med marmorering i avlsmålet vil det også bli registrert mengde intramuskulært fett. Målene inngår i poeng kjøtt og poeng fett.

Lineær kåring
Lineær kåring (samme som blir utført på Staur i dag) erstatter målinger av kryssareal og den tidligere eksteriørvurderingen. Det er totalt 19 eksteriørtrekk som blir vurdert og inngår i poeng eksteriør.

Kåringspoeng
Delpoengene for tilvekst, kjøtt, fett og eksteriør inngår i Kåringspoenget. Vektleggingen av de ulike delpoengene varierer fra rase til rase slik at Kåringspoenget skal samsvare mer med de ulike rasenes avlsmål.

På grunnlag av kåringspoenget kan årgangen av kalver i besetningen rangeres. De beste dyrene bør brukes som avlsdyr i egen besetning eller selges. Avlsokser av kjøttfe som omsettes av Nortura er Ungdyrkåret. Det bidrar til at kjøper får en avlsokse med en dokumentert avlskvalitet.