Nasjonal dugnad skal hindre spredning av smittsom hoste og diaré!

(Deler oppdatert 11.12.20) Besetninger som får smittsom hoste (BRSV) eller smittsom diaré – såkalt vinterdysenteri (BCoV) kan påføre enkelt produsenter økonomiske tap på opptil 300.000 kroner. Det årlige tapet for norsk storfeproduksjon er beregnet til ca. 150 millioner!

Logo kontrollprogramDette er bakgrunnen for at en samlet storfenæring høsten 2016 startet en nasjonal dugnad for å redusere utbredelsen av smittsom hoste og diaré.

Målene skal nås ved hjelp av et effektivt kontrollprogram, organisert under Helsetjenesten for storfe, med veterinær Harald Holm som prosjektleder.

Informasjon om kontrollprogrammet.

Kontrollprogrammet har to viktige fokusområder:

Smitteforebygging

Mange produsenter er usikre på hvordan man skal håndtere BRSV og BCoV. Når vi tar ut prøver av kvigemelk eller blodprøver av kalv, ser vi om disse dyregruppene har vært borti disse to virusene i levetida si. Ei "GRØNN" prøve forteller oss at kvigene eller kalvene aldri har vært infisert av virus. Ei "RØD" prøve forteller at dyrene en eller annen gang har hatt virusinfeksjon, men ikke om de er smittebærende nå. Viruset dør nemlig ut av seg sjøl. Flytter vi en vanlig norsk besetning som er full av virus og har hostende dyr med diare, til Svalbard, vil den være fri for virus i løpet av få måneder.

Så uavhengig av om din besetning har status som "RØD" eller "GRØNN" er det viktigste tiltaket å minimalisere sjansen for at smitte kommer inn i besetningen. Som "smittevernsjef" i egen besetning er derfor avgjørende å kjenne til de vanligste smitteveiene. De tiltak du som smittevernsjef gjør er grunnlaget for å få det til. Du må etablere den RØDE STREKEN. Den er skille mellom dyra og resten av verden, SMITTESLUSA.

I alle besetninger er det to RØDE STREKER, en ved inngangen for personell og en ved utgangen for dyr. Å bygge opp bevisstheten rundt den RØDE STREKEN er den viktigste oppgaven for å redusere forekomsten av BRSV/BCoV og all annen smitte!

Les artikkelen av Harald Holm

Animalia har utarbeidet en brosjyre "Trygg og smittesikker inn- og utlasting av storfe"

Besetningens smittestatus

Kontrollprogrammet skal kartlegge smittestatus til norske besetninger. Etter kontakt med smittestoff produserer kroppen immunstoff, også kalt antistoff, mot sykdommen resten av livet. Der prøveresultatet viser at det ikke er påvist antistoffer blir besetningen kategorisert som "Grønn", det vil si smittefri.

Om antistoffer påvises blir besetningen kategorisert som "Rød". Det er imidlertid viktig å merke seg at analysene kun påviser at det finnes antistoffer. Det betyr ikke at alle "Røde" besetninger har virussmitte, bare at besetningen har hatt smittestoffet «innom» i levetiden til de dyrene det tas prøver av. Dyrene er smittebærere under utbrudd og ca. 4 uker etter at siste dyr var sykt. Mange utbrudd gir svært svake symptomer.

Prøvetaking

Vi ser at en del ikke har fått med seg at det som en konsekvens av covid-19 situasjonen ikke ble sendt ut utstyr i år. Dette fordi bedriften som har gjort dette for oss måtte stenge ned. Derfor må veterinærer og produsenter selv stå for utstyret i år. Vi beklager selvsagt dette, men håper og tror at produsenter og veterinærer løser dette greit. Speneprøveglass kan bestilles gjennom Tine, mens blodprøveglass (4ml m/rød kork) må bestilles gjennom veterinæren, se mer i egen sak Kontrollprogrammet – prøvetakingsutstyr og siste nytt.

Mer informasjon om prøvetaking (lenke storfehelse.no)

Beite

"Grønne" besetninger som er på fellesbeite med felles melking sammen med "Røde" besetninger, vil skifte status fra "Grønn" til "Rød". Ved å ta ny prøve ca. 1 måned etter at dyrene er tatt hjem fra beite, vil besetningen kunne bli "Grønn" igjen.

Andre former for sambeiting medfører en viss risiko, men dette påvirker ikke besetningenes status. Det er imidlertid viktig at det ikke slippes dyr fra besetninger med pågående utbrudd. Besetninger med utbrudd bør vente ca. 4 uker etter at siste dyr var sykt før de slipper dyrene på fellesbeite.

Livdyr

Innkjøp av livdyr fra røde besetninger vil føre til at besetningen endrer status fra "Grønn" til "Rød". Besetninger som er avhengige av innkjøp av livdyr og der livdyr fra "Grønne" besetninger ikke er tilgjengelig, må forsikre seg om at selgers besetning ikke har hatt smittsom hoste eller smittsom diare minst siste halvår. Ved å ta ny prøve ca. 1 måned etter innkjøp, vil besetningen kunne bli "Grønn" igjen.

Besetninger som har dokumentert "Grønn" status og har en godkjent smittesluse er godkjent som leverandør av "Helsefe". Det betyr at de får et pristillegg på kr 1000 på livdyr (ikke kalv/fôringsdyr). Mer informasjon om besetningsgodkjenning.