Rådgiving storfe i Nortura

Norturas rådgivningstjeneste på storfe har fokus på faglig samarbeid med andre organisasjoner, samtidig som vi har et godt faglig tilbud innen spesialisert storfekjøttproduksjon.

Logo Team storfe

Kjøttproduksjon i kombinasjon med melk
Fremdeles blir 70 - 75 % av storfekjøttet produsert på melkebruket med rådgivning fra Tine og andre aktører. Tine har et godt utbygd rådgivningsapparat med høy kompentanse, og Nortura vil sammen med Tine bidra til fremtidsrettet og effektiv rådgiving innen for kjøttproduksjon på melkebruket.

Spesialisert produksjon av storfekjøtt
Lønnsomheten i produksjonen må basere seg på et faglig sterkt produsentmiljø, og Team storfe er en rådgiver i denne prosessen for de som ønsker å etablere ny produksjon eller utvide eksisterende produksjon.

De siste årene har det vært en utvikling med mer spesialiserte produksjoner både innenfor melkekyr og ammekyr. Konsekvensen er økt omsetning av kalv/fôringsdyr, og flere bønder som produserer storfekjøtt på innkjøpte dyr. En fremtidsretta kjøttproduksjon vil være avhengig av en godt organisert livdyromsetning og fokus på marginer innen driftsplanlegging, dyremateriale, oppstalling og fôring for å skaffe lønnsomhet i produksjonen.

Innen spesialisert storfekjøttproduksjon ønsker Nortura å være en hovedaktør for faglig rådgivning. Team storfe har derfor valgt å prioritere denne produsentgruppen i sin rådgivning.
 

Team storfe tilbyr følgende tjenester:

Storfekjøttkontrollen
Storfekjøttkontrollen er åpen for alle norske storfeprodusenter. Du kan velge om du vil registrere dine besetningsopplysninger selv på Storfekjøttkontrollen Web eller la en rådgiver registrere for deg. Som medlem får du tilgang på ulike rapporter for egen besetning. Slike rapporter er meget viktig for god driftsstyring. Husdyrregisteret blir automatisk oppdatert daglig med opplysninger fra Storfekjøttkontrollen. Dette er viktig for sporbarhet. Totalt sett gir kontrollen deg bedre oversikt, økt lønnsomhet og spart arbeidstid.

Ungdyrkåring
Ultralydmål av kjøttfylde vil fra 2011 inngå som tiltak i Tyrs avlsarbeid. Norturas rådgivere vil stå for den praktiske gjennomføringen. Det betyr at Nortura vil foreta ultralydmåling i alle besetninger som ønsker dette etter nærmere definerte regler.

For Norturas medlemmer tilbys ungdyrkåring som grunnlag for avl i buskapen der egenskapene tilvekst, kjøttfylde og eksteriør inngår.

  • Innbyrdes rangering av ungdyr i egen besetning.
  • Objektiv vurdering og kåringsresultat, "en varedeklarasjon", på hvert enkelt dyr.
  • Godt grunnlag for utvalg av livdyr.

Ungdyrkåra kjøttfe vil bli prioritert ved livdyromsetning gjennom Nortura.
 

Rådgivning

Grupperådgivning:

Et rådgivningstilbud til en gruppe på 5 - 10 produsenter med følgende tema:

  • Vurdering av driftsopplegg og økonomi i produksjonen med bakgrunn i rapporter fra Storfekjøttkontrollen tilpasset ulike produsentgrupper.
  • Grupperådgivning med vekt på avl og fruktbarhet hos kjøttfe.

Rådgivning på enkeltbruk:

Drift
For å sikre et optimalt utbytte i produksjonen, må driftsopplegget være tilpasset gårdens ressurser. I de driftsrelaterte rådgivningspakkene er formålet å definere hvilke kriterier som bør ligge til grunn i et optimalt driftsopplegg i ulike faser av driften.

  • Før bygging
  • Oppstart i nytt fjøs
  • Overdragelse/skifte i produksjonen
  • Etablert produksjon

Bygg
Team Storfe har rådgivning innen bygg og husdyrrom. Endring i driftsopplegget og nye forskrifter gjør at mange produsenter har behov for å endre eksisterende løsninger gjennom tilpasninger eller nybygg. Team Storfe vil være en aktiv samarbeidspartner i denne prosessen

Fôr
Om lag 75 % av de variable kostnadene er knyttet til fôr. Riktig fôring i forhold til slakteplanlegning har stor betydning for helse, dyrevelferd og produksjonsresultater. Rutiner for fôroptimalisering og løpende oppfølging av resultatene som oppnås er viktige kriterier for lønnsom storfekjøttproduksjon.

Økonomi
Uansett om man ønsker å starte med kjøttproduksjon eller gjøre driftsmessige endringer er det viktig med en vurdering av lønnsomheten. Vi kan tilby enkle dekningsbidragskalkyler der økonomien vurderes på bakgrunn av produksjonsinntekter, tilskudd og variable kostnader og driftsplan med en dypere analyse av totaløkonomien på gården. Vår driftsplan gir en oversikt over gårdens totale inntekter og kostnader for ulike produksjoner. En driftsplan er ofte nødvendig når en skal investere i større prosjekt, og en ønsker tilskudd til finansiering.
 

Vår styrke i rådgivningen er å kombinere faglige utfordringer med et marked i balanse og forbrukerens krav til kvalitet. Det vil si rådgivning i varestrømmen fra binge til bord. I det daglige arbeidet legger Team Storfe vekt på et nært samarbeid med andre rådgivningsaktører. Det betyr at Norturas rådgivningstjeneste i stor grad vil være rettet mot spesialisert storfekjøttproduksjon. Men vi ønsker også å bidra til å optimalisere kjøttproduksjonen på melkebruket ved å ha nært samarbeid med Tine. Nortura har også et tett samarbeid med Norsk Landbruksrådgivning innen fagområdene bygg og grovfôrdyrking, og med fôrindustrien, spesielt Felleskjøpet. 

Rådgivningen til Team Storfe er en tjeneste kun for Norturas medlemmer.