Kontrollprogram for BRSV og BCoV

(Oppdatert 09.01.17) BRSV (bovint respiratorisk syncytialvirus) og BCoV (bovint coronavirus) er virus som har vært i Norge i flere år. Mange besetninger opplever dette som utbrudd av hoste eller diare som spres mellom besetninger. Ved å la virus fortsette å spre seg (ukontrollert) i norsk storfepopulasjon, slik som det gjør nå, vil ca. 200 besetninger få klinisk sjukdomsutbrudd hvert år. Dette medfører store kostnader og redusert dyrevelferd. Totalt gir disse virussykdommene produsentene et tap på ca. 150 millioner kr pr år.

Storfe på beiteAv: Asgeir Svendsen, fagsjef storfe i Nortura

Forskning fra NMBU viser at ca. 40 % av alle besetninger (1500 melkekubesetninger) vil bli smittet med virus i løpet av et år fordi antistoff ikke har livslang beskyttende effekt.

Kostnader for 200 besetninger som har kliniske utbrudd beregnes til 200 x kr. 200.000,- = 40 millioner kr. Besetninger som blir smittet og ikke får alvorlige kliniske symptomer har ¼ kostnad i forhold til kliniske utbrudd blir dette 1300 besetninger x kr. 50.000,- = 65 millioner kr.

Luftveislidelser og diaré står for ca. 75 % av helsekortregistreringer hos kalv. Hvert år dør mellom 5.000 - 10.000 kalver av slike sykdommer. Beregnet økonomisk tap vil ligge mellom 25 og 50 millioner kroner pr år.

Et nasjonalt kontrollprogram
Beslutningen med å etablere kontrollprogrammet er basert på norsk forskning gjennomført i samarbeid mellom NMBU, TINE, Animalia og Veterinærinstituttet.

Ved å ta kontroll over de viktigste smitteveiene for BRSV og BCoV (livdyromsetning, personell inn og ut av besetningen samt utstyr) vil det være mulig å få til en betydelig reduksjon av sjukdommene disse virusene forårsaker.

TINE, Kjøtt- og fjørfebransjens landsforbund (KLF), Nortura, Geno, Tyr og Den norske veterinærforening går nå sammen om et kontrollprogram der målet er å redusere utbrudd av BRSV og BCoV. Arbeidet blir koordinert gjennom Helsetjenesten for storfe.

Prosjektet finansierer i 2016 oppstartsanalysene for å få en nasjonal status på besetningsnivå. Resultatene av tankmelkanalyser i melkebesetningene er i disse dager sendt den enkelte besetning.

Produsenter med ammeku får tilsendt utstyr for blodprøver via Animalia, det skal tas blodprøver av 4 unge dyr eldre enn 150 dager. Alle besetninger får tilsendt blodprøveglass, holder, nåler, forhåndsutfylte etiketter, svarkonvolutt og informasjonsskriv. Animalia dekker denne utsendelsen og analysekostandene. Besetningseier må gjøre avtale med veterinær om uttak av blodprøver og dekke veterinærkostnaden. Når analyseresultatet foreligger vil Nortura kompensere for veterinærutgiftene ved å utbetale kr 1000,- til besetningseier. Dette vil skje automatisk slik at besetningseier trenger ikke å foreta seg noe for å få utbetalt dette beløpet.

I denne fasen er målet å skaffe seg oversikt over besetningenes status og kontrollprogrammet pålegger ikke besetningene noen restriksjoner, hverken ved levering av slakt eller livdyr. Men det oppfordres til at "grønne" besetninger er ekstra aktpågivende ved kjøp av livdyr!

Oppdatert informasjon per august 20017 finner du i artikkelen Nasjonal dugnad skal hindre spredning av smittsom hoste og diaré!

En forutsetning for å lykkes med kontrollprogrammet er å ta kontroll over de viktigste smitteveiene for BRSV og BCoV: livdyromsetning, personell inn og ut av besetningen samt utstyr. Her må alle bidra, ikke minst den enkelte besetningseier.
 

Trygg og sikker inn- og utlasting av storfe, pdf. 1 572 kb


Det er også laget Felles retningslinjer for sjåfører og bønder
 

BRSV og BCoV - kontrollprogram - spørsmål og svar


Våre rådgivere kan bistå med tips til smittesikring av besetning (smittesluse, utlastingsfasiliteter, etc).

Fra 2017 vil Nortura ta hensyn til besetningenes smittestatus ved omsetning av livdyr. En må forvente at besetningens smittestatus vil kunne påvirke det tilgjengelige livdyrmarkedet.

Mer informasjon finnes på storfehelse.no og faktaark BRSV BCoV.pdf.