Kvalitetstillegg for fôringskalv

(Sist endret 18.09.20) Kvalitetskrav til fôringskalv omfatter Nortura Vekttillegg (NRF) og Nortura Kvalitetstillegg for melkeraser, lette og tunge kjøttferaser.

Krav til Nortura Vekttillegg (NRF)

Nortura gis til kalver mellom 120 og 200 kg forutsatt at minimumsvekt etter alder holdes.
 
Minimumskrav til vekt ved ulik alder
Alder i uker (dager)
6 (42)
12 (84)
16 (112) 20 (140) 24 (168) 28 (196) 32 (224)
36 (252)
40 (280)
Vekt
56
82
101 121 147 171 197
222
247
 
 • Fødselsdato skal dokumenteres
 • Kalven skal være uten skader, sykdom og lidelser eller merker etter skader og lidelser
 • Besetningen skal være fri for smittsomme sykdommer
 • Kalven leveres med egenerklæring eller helseattest der dette kreves (Attest ved omsetning av storfe).
 • Behandlet for utvendige og innvendige parasitter ved behov
 • Kalven skal være godt tilvendt grovfôr og kraftfôr. Kraftfôr bør tildeles i henhold til fôrplan, avpasset etter dyrets alder.
 • Kalven skal være frisk og trivelig.
Det presiseres at eventuelle tilleggskrav og bestemmelser fra offentlige myndigheter også gjelder.
 
Krav til Nortura Kvalitetstillegg
Nortura Kvalitetstillegg gis til kalver mellom 11 og 26 uker.
 
Minimumskrav til vekt ved ulik alder
Alder i uker (dager) 11 (77) 15 (105) 18 (126) 22 (154) 26 (182)
Vekt okse
96
129
156
194
232
Vekt kvige
92
120
141
171
201
 
 • Far skal være seminokse. Fødselsdato og farnummer skal dokumenteres
 • Kalven skal være uten skader, sykdom og lidelser eller merker etter skader og lidelser
 • Kalven skal være avvendt fra melk 1-2 uker før salg
 • Kalven skal være avhornet eller bekreftet kollet.
 • Besetningen skal være fri for smittsomme sykdommer
 • Kalven leveres med egenerklæring eller helseattest der dette kreves (Attest ved omsetning av storfe).
 • Behandlet for utvendige og innvendige parasitter ved behov
 • Kalven skal være godt tilvendt grovfôr og kraftfôr. Kraftfôr bør tildeles i henhold til fôrplan, avpasset etter dyrets alder.
 • Kalven skal være frisk og trivelig.
Det presiseres at eventuelle tilleggskrav og bestemmelser fra offentlige myndigheter også gjelder.
 
Krav til Nortura Kvalitetstillegg lett og tung rase
Tillegget gjelder fra 7 uker til 36 uker (endring fra 21.9)
 
Minimumskrav til vekt ved ulik alder  
Alder i uker (dager)
7 (49)
14 (98)
22 (154)
29 (203)
34 (238)
38 (266)
Lett rase okse
90
141
200
251
288
324
Tung rase okse
102
161
228
285
332
376
Lett rase kvige
85
131
185
231
256
281
Tung rase kvige
96
149
210
263
291
319
 
Tung rase (eksempel): Charolais, Limousine, Simmenthal (Kjøtt)
Lett rase (eksempel): Hereford, Aberdeen Angus, Melkesimmental
 • Kryssingsgrad min. 50 % kjøttrase.
 • Far skal være seminokse, stambokført eller ungdyrkåret kjøttfe. Avstamming skal dokumenteres.
 • Kalven skal være registrert i Kukontroll eller storfekjøttkontroll
 • Kalven skal være avvendt fra melk 1 – 2 uker før salg.
 • Kalven skal være godt tilvendt grovfôr og kraftfôr. Kraftfôr skal tildeles i henhold til fôrplan, men må avpasses etter dyrets alder.
Det presiseres at eventuelle krav og bestemmelser fra offentlige myndigheter også gjelder.

Det utbetales i tillegg til "Nortura Kvaltietstillegg lett/tung rase" ulike kryssingstillegg for tung og lett rase avhengig av kjønn og kryssingsgrad.
 

Nortura stiller krav til kalv for framfôring til slakt for

 • markedet krever kvalitetsslakt, og gode kalver er en viktig forutsetning for vellykket kjøttproduksjon
 • ordningen gir garanti for kvalitet, friske og trivelige kalver med god tilvekst og kjent avstamming

Kalvestell og helse
Bare friske og trivelige kalver skal omsettes. Gi derfor kalven en god start med god fôring og godt stell.

Nortura tilrår
Første levedøgn: Gi 6 - 8 liter råmelk fra første utmelking, gjerne etter appetitt. Minst 2 liter råmelk innen 2 timer. Melk er hovedfôr fram til 4 - 6 ukers alder. Helmelk er best, gjerne bakteriologisk syrna. Melkeerstatninger kan brukes når det er vanskelig å fylle melkekvota, men helst ikke før 4 vekers alder.

Fra 1 leveuke skal kalven ha tilgang til ferskt kraftfôr, fint høy og lunkent vann. Skift daglig!

Kalven settes i egen boks 1 - 3 uker. Deretter holdes kalvene i mindre grupper. 2 - 5 kalver per gruppe er ideelt.
 
Se opp for diaré! Ved milde diareer uten nedsatt almenntilstand opprettholdes samme døgnmengde melk, men fordelt på mindre og hyppigere porsjoner. Elektrolyttblanding bør gis utenom melkefôring.
 
Ved kraftige diareer og nedsatt almenntilstand bør undersøkelse og behandling foretas av veterinær.
 
Første 2 uker bør gjennomsnittlig tilvekst være 500 - 600 g/dag
Fra 2 - 6 uker bør gjennomsnittlig tilvekst være 600 - 800 g/dag
Fra 6 - 12 uker bør gjennomsnittlig tilvekst være 800 - 1000 g/dag.

Ved 12 ukers alder bør en oksekalv av NRF veie 105 kg eller mer med normal fødselsvekt, godt oppdrett og god vektutvikling.
 
Fôring hos selger
Kalven skal være avvendt melk og tilvendt kraftfôr minst 2 uker før salg dersom den ikke er direkte omsatt, og at det er avtalt melkefôring videre.

Hos kalver > 6 uker kan melkefôring avsluttes når kraftfôropptaket er > 1 kg.
Salgsdagen fôres kalven som normalt
 
Eksempel på fôrplan hos kalv som avvennes ved 8 uker og selges ved 12 uker:

Alder i uker
Råmelk *)
Melk **)
Kalvekraftfôr
Grovfôr
1
8
 
Smak
Litt høy
2 - 3
 
8
Litt
Litt høy
4
 
8
Fri tilgang på friskt fôr
Litt høy
5 - 6
 
8 - 6
Fri tilgang på friskt fôr
Litt høy / fint surfôr
7
 
5
Fri tilgang på friskt fôr
Høy / fint surfôr
8
 
4
Fri tilgang på friskt fôr
Fint surfôr
8 - 12
 
 
Fri tilgang på friskt fôr
Fint surfôr
 

*) Gjerne etter appetitt de første måla og ellers i forhold til størrelsen på kalven.
**) Melka bør gis via smokker fordeles i automat eller melkebar. Hos yngre kalver er det en fordel med mer enn to måltid i døgnet. Helmelk kan byttes ut med melkeerstatning tidligst fra fra en ukers alder. Men det er en fordel for kalven å få helmelk den første måneden. Husk gradvis overgang og ikke gi tørre rasjoner enn kalven toler.

Følg med på gjødelskonsistens, helse og trivsel hos kalven. God oppstalling og friske kalver er en forutsetning for at kalven skal vokse tilstrekkelig og gjøre seg nytte av fôret.

Mottak hos kjøper

 • Sjekk at egenerklæring og merking er i orden. (Kjøper må registrere innkjøpte dyr inn i egen besetning.)
 • Egen mottaksbinge er gunstig.
 • Liggeunderlag skal være rent og tørt. Kalver under 6 mnd. alder skal ha tett liggeplass.
 • Minst mulig blanding av enkeltdyr og grupper er en fordel.
 • Fordel med små grupper og lik størrelse på kalvene.
 • Følg med at kalvene blir kjent med vannkilden og lærer seg å drikke av denne.
 • Tilpass fôrstyrke og formidler gradvis til ditt driftsopplegg. Ta også hensyn til fôringopplegg i selgerbesetningen den første tida.

Se også temahefte om kalvefôring utgitt av Nortura.