Priser og leveringsvilkår for storfe

Storfe på beite

Gjeldende avregningspris finner du i prislisten som er lenket under. Prisene framover avhenger av bl.a. endringer i engrospris, slakte- og hudkostnader, omsetningsavgift, perioder med ekstra avtaletillegg. 

» Avregningspriser storfe

» Leveringsvilkår storfe (krever innlogging)

 • Siste prisendring og prisprognose storfe

  (30.09.22) Avregningsprisen for storfe går ned med kr. 2,50 pr kg fra mandag 3. oktober, grunnet redusert engrospris og økt omsetningsavgift. I tillegg er perioden med ekstra avtaletillegg på kr. 0,70 pr kg over. Dette er i henhold til oppsatt prisløype.

 • Angusavtale

  (Oppdatert 28.09.22) Som medlem i Nortura SA er det inngått avtale om kontraktproduksjon på å levere slaktedyr i varestrømmen Prima Angus. Denne avtalen inngås mellom husdyrprodusent og Nortura og er styrt av markedsbehov hos Nortura sin kunde. Produsenter i Sør-Norge (tom slakting i Malvik) kan delta i avtalen. Nyhet - Angusavtalen utvides til å gjelde kyr over 4 år!

 • Prisløypa for storfe 2. halvår 2022

  (Sist endret 15.08.22) Prisløypa for 2. halvår er nå fastsatt. Målet med prisløypa er at gjennomsnittsprisen for alle slakt som er levert innenfor et halvår i sum skal nå nivået på PGE. Prisløypa er oppdatert med Ekstra avtaletillegg på kr. 0,70 pr kg uke 33-39.

 • Prisløyper engrosprisendringer 2. halvår 2022

  (30.05.22) Konsernstyret i Nortura fastsatte 23. mai planlagt gjennomsnittlig engrospris for gris, lam og egg for 2. halvår 2022. Det er satt opp følgende prisløyper for å ta ut de vedtatte prisene. Merk at dette er engrospriser, og avregningsprisene *) ikke vil være de samme. Oppdateringer på engrospriser for gris, storfe og lam per 13. september - se under hvert dyreslag.

 • Veien fra Planlagt Gjennomsnittlig Engrospris til avregningspris

  (19.05.22) Planlagt Gjennomsnittlig Engrospris (PGE) er den halvårlige gjennomsnittsprisen på hele slakt og egg. Engrosprisen er lik enten det selges til industrikunder eller går videre til foredling i Nortura. Engrosprisen skal i prinsippet kunne dekke kostnader som påløper fram til et dyr er ferdig slaktet og henger på krok, eller eggene er sortert på brett. Det omfatter bl.a. inntransport og slakting av dyr og sortering av egg. Det er derfor endringen i avregningsprisen ofte blir annerledes enn endringen i engrospris.

 • Ku/kalv-avtale

  (Sist endret 23.03.22) Fra nyttår 2012 innførte Nortura en såkalt ku/kalv-avtale. Ordningen går ut på at du ved å levere livkalven/fôringsdyra dine til Nortura får en tilleggspris på kuslaktet. Ordninga gjelder også om du leverer kalven til slakt, eventuelt fôrer den fram sjøl. Nortura øker ku/kalv-tillegget fra kr 2 pr kg til kr 3 pr kg fra mandag 28. mars.

 • Prisnotering livdyr av storfe

  (Sist endret 23.08.21) Prisene er ved omsetning gjennom Nortura SA. Siste endring er tillegg Semin, endret fra kr. 700,- til kr. 1200,-

 • Ekstra avtaletillegg storfe 

  (22.07.21) Det er stor etterspørsel etter storfekjøtt. For dekke etterspørselen før lammesesongen setter inn, innfører Nortura Ekstra avtaletillegg med kr 1,- per kg fra mandag 2. august!