Innmelding av slakt og livdyr i forbindelse med jul og nyttår

(Oppdatert 06.12.19) For å kunne planlegge slakting og inntransport på en god måte før jul og i juleuka er vi som vanlig nødt til å framskynde innmeldingsfristene for perioden. Siste frist for innmelding av slaktedyr for slakting i år er tirsdag 10. desember.

JulInnmeldingsfrister er som følger (unntak småfe, og retur/nisje):

  • Tirsdag 10. desember innmeldingsfrist for slakting i uke 52
  • Tirsdag 17. desember innmeldingsfrist for slakting i uke 1
  • Fredag 27. desember er innmeldingsfrist for slakting i uke 2

Innmeldingsfristen er fram til kl. 16:00, på Min side er fristen påfølgende dag kl. 06:00 (unntatt fredag 27. desember kl.15, og Min side påfølgende søndag).

Småfe
Siste innmeldingsfrist for slakting av småfe i år var tirsdag 26. november. Det er flere av fabrikkene som ikke slakter småfe siste ukene før jul. Om du skal melde inn til lammeringlederen så kan fristen være tidligere, kontakt din ringleder for innmeldingsfrist i ringen.

Retur eller nisje som skal slaktes før jul har innmeldingsfrist tirsdag 26. november da slakting må skje senest uke 50.

Livdyr
Innmeldingsfristene for omsetning av livdyr følger samme frister bortsett fra smågris som har to ukers innmelding- og bestillingsfrist.

 


 

Innmeldingsfrister – vanlig innmelding

For levering påfølgende uke er innmeldingsfristen tirsdager kl. 16:00, for webinnmelding er fristen onsdag morgen kl. 06:00.

For småfe utenom sesong disponeres dyra for slakting i de 5 påfølgende uker etter innmelding.

Storfe på 7 ukers avtale
Innmeldingsfrist er fredag kl. 16.00, for web-innmelding søndag kl. 23:59, 5 uker før ønsket slakteuke (basisuke).

Se leveringsvilkår for detaljer rundt skyvetillegg

Innmelding på telefon 95 51 84 00 til medlemssenteret eller webinnmelding på Min side

Endring i innmeldingsfrister, som f.eks. i forbindelse med påske og jul annonseres spesielt.
 

Meld inn riktig antall dyr og dyreslag

Det er viktig for oss både for planlegging av inntransport, slakting, og ikke minst videre varestrøm at det er riktig antall dyr og riktig dyreslag som er meldt inn til slakt og leveres.

Dette gjelder alle dyreslag.

For storfe er det kun individinnmelding, og riktig individ skal meldes inn.

Riktig antall i forhold til dyreslag er viktig for plass på dyrebilen, men det er også like viktig i forhold til det vi planlegger avsetning for i markedet.  

Må du korrigere din innmelding på forhånd så kan du endre individnummeret på storfe på Min side inntil innmeldingsfristen har gått ut, eller ved å kontakte Medlemssenteret på telefon 95 51 84 00.

Du kan ikke endre antall på innmeldingen eller slette etter at innmeldingsfristen er gått ut.