Det er ikke lov å levere merkeløse og feilmerket storfe til slakt

(Oppdatert 18.06.24) Dyr uten øremerker eller med feil øremerker utgjør en fare for mattrygghet og sporbarhet.

Ku på fjøset. Foto: Håvard Hanasand, Moxey

Offentlig regelverk stiller krav til merking og registering av slaktedyr for at slakteriene skal kunnesikre at forbrukeren får trygg mat. Øremerkene på dyra er sammen med matkjedeinformasjon (MKI) grunnlaget for å kunne kontrollere dyrets helsehistorikk og veterinærbehandlinger. Bonden har en avgjørende rolle for å ivareta mattryggheten ved å være ansvarlig for at dyra er korrekt merket.

Storfe som sendes til slakt skal være innmeldt innen fristen for å kunne kontrollere matkjedeinformasjon og være merket med to leselige øremerker som er registrert Husdyrregisteret.

Dyr som likevel blir sendt til slakt uten korrekt merking eller etter siste frist for kontroll av matkjedeinformasjon, kan bli avvist og kassert av Mattilsynet. Bonden får ikke oppgjør for dyr som blir kassert.

Om du ikke får til merking

Nortura er helt avhengig av din hjelp for å ha tilstrekkelig med dokumentasjon hvis det skulle komme inn storfe uten øremerker. Ikke bare medfører dette et økonomisk tap for bonden, men slakteriet risikerer å sanere dagsproduksjoner av varestrømmer på grunn av manglende sporbarhet. For å unngå dette er det viktig å bestille erstatningsmerker før dyret sendes til slakteriet.

Er dyret krevende å merke på nytt uten å risikere liv og helse, må du kontakte medlemssenteret på forhånd slik at det lokale Mattilsynet kan kobles på for å avklare om du kan levere.

All dokumentasjon du kan skaffe til veie er nødvendig for å finne de opplysningene Mattilsynet trenger for å godkjenne sporbarheten til individet. Godkjennes ikke dokumentasjonen av Mattilsynet, fattes vedtak om kassasjon med 24 timers klagefrist dersom de vurderer at dyret ikke er sporbart.  

Storfe med ett øremerke

For storfe med ett øremerke er det viktig å sende med egenerklæringsskjema pr dyr. Skjema må inneholde en så god beskrivelse av dyret som mulig slik at en kan skille det ut fra en flokk. Skjema sendes med transportøren. Ta bilde av dyret som viser øremerknr. som kan brukes til dokumentasjon ved spørsmål fra Mattilsynet, om det ene øremerket faller av under transporten.

Ved levering av flere storfe med ett øremerke vil bonden følges opp av Nortura medlemssenter i etterkant. Er leveringer med merkeløse dyr gjentagende, vil din rådgiver kontakte deg.  

Trekk for merkeløse storfe

Det er innført et trekk på kr. 500,- pr storfe definert som merkeløst ved mottak på fjøs. Bruk av trekk har vært praksis i mange år for gris. Trekket er ikke en åpning for at det kan leveres merkeløse dyr, men er ment å dekke administrative kostnader som følger for Nortura dersom merkeløst eller feilmerket dyr kommer til slakteriet.

Tillegg for spesialvarestrøm vil også bortfalle ved dette trekk (Kvalitetskalv, Økologisk, Norsk Kjøttfe, Nortura kvige, Nortura Angus o.l.)

 

Hva blir definert som merkeløst dyr:

  • Dyr uten merker
  • Dyr med merker som ikke er registrert i Husdyrregisteret
  • Dyr med individmerke tilhørende annet dyr
  • Øremerker som ikke er godkjent av Mattilsynet, f.eks. hvite merker og håndskrevne merker

Hva kan du som produsent gjøre om dyret har bare ett merke:

  • Bestille erstatningsmerke hos OS ID / Animal Health. Gi beskjed om at det hastebestilling, så vil du få raskt tilsendt erstatningsmerke.
  • Har dyret mistet ett øremerke rett før hentetidspunkt og har igjen kun ett øremerke, fylle ut egenerklæringsskjema som du sender med sjåfør.

Hva kan du som produsent gjøre om dyret mangler begge øremerker eller har uleselige merker eller merker som ikke er registrert i husdyrregisteret:

  • Ikke send dyret.
  • Bestille erstatningsmerke hos OS ID / Animal Health. Gi beskjed om at det hastebestilling, så vil du få raskt tilsendt erstatningsmerke.

Det hender at det kommer dyr inn til slakt som er innkjøpt, og hvor det er satt inn ett besetningsmerke av kjøper. Dette merket må tas ut før levering slik at det ikke er noen tvil om hvilket dyr som leveres!