Prisløype for storfe 1. halvår i 2024

(31.10.23) Formålet med prisløypa er at gjennomsnittsprisen for alle slakt som er levert innenfor et halvår i sum oppnår planlagt gjennomsnittlig engrospris (PGE). Prisen settes med mål om å sikre markedet stabil tilgang på ferskt storfekjøtt gjennom 1. halvår i 2024. 

Storfe, illustrasjonsbilde

Av: Ole Anders Fjeldberg, fagsjef storfe i Nortura

Engrosprisen øker med 60 øre fra 1. januar 2024. Det er også denne gangen lagt inn en prisnedgang mot uke 10, for å utligne tilskuddssatsene for fôringsdyr ved telledato.

Etterspørselen etter ferskt slakt er normalt størst fra påsketider og utover. Prisen trappes derfor opp i uke 14. Den holdes stabil utover våren og første del av sommeren 2024. Formålet med en stabil pris, er å stimulere til jevne innmeldinger. Det sikrer god dekning av ferskt storfekjøtt og uttak av reguleringslager. Industrien og skjærebedrifter er avhengig av tilgang på ferskvare for å kunne utnytte fryst vare.

 

Uke 1

Uke 10

Uke 14

 

1. januar

4. mars

1. april

Endring i engrospris

0,60

-1,50

2,30

Endring i omsetningsavgift

-0,60

1,00

-1,10

Ekstra avtaletillegg

     

Endring i utbetalingspris

1,20*

-2,50

3,40

* i tillegg kommer endringer i kostnader, hud- og innmatverdier som vanligvis endres ved årsskiftet

Innfrysning av storfe til reguleringslager er årsaken til økt omsetningsavgift gjennom 2023. Omsetningsavgifta er avhengig av en periode med markedsbalanse for å reduseres.

Totalmarked forventer at reguleringslageret er på nærmere 7000 tonn storfekjøtt fra 1. januar 2024. Med bakgrunn av at engrossalget er forventet å øke med 4 % og tilførsler reduseres med 2 %, skal markedsbalansen være på -3500 tonn i 2024.

Premiert slakting av kalv og reduserte vekter på storfe, er sammen med økt engrossalg og redusert tilførsel viktige bidrag mot et marked i balanse.

Prisløype graf