Revisjon av klassifisering med lengdemåling for storfe

(15.02.21) Animalia har gjennomført den årlige revisjonen av klassifiseringen av storfe for å sikre at slaktene blir riktig bedømt og får riktig klasse. Ved årets gjennomgang ble det funnet avvik på lengdemåleren ved fem slakterier.

Animalia anbefalte også en mindre justering av likningen som beregner slaktets klasse.

Justering av likning

Klassifiseringsutvalget har vedtatt å gjøre en mindre justering av likningen for klassefastsettelse som i gjennomsnitt gir en økning i klasse på 0,14. Den nye likningen ble tatt i bruk fra og med 8. februar.

Kalibreringspunkt

Det ble ved Animalias revisjon og bransjen sin egenkontroll avdekket at enkelte slakterier ikke hadde riktig kalibreringspunkt, noe som har medført at slakt levert til disse slakteriene har fått litt for god klasse i forhold til hva som er riktig bedømmelse. Slaktenes lengde er målt ca. 5 cm for kort på disse slakteriene, og dermed har klassen blitt vurdert for godt. Dette har gått i bøndenes favør. Det er slakteriene med avvikende lengdemål som i realiteten har kjøpt slakt til en litt høyere verdi enn det den riktige klasse tilsier. Klassifiseringsutvalget vedtok at dette måtte rettes opp snarest. De øvrige slakteriene har hatt rett kalibreringspunkt, og dermed rett klassifisering.

Våren 2020 tok Klassifiseringsutvalget initiativ overfor Justervesenet for å få inn en kontrollmåling av lengdemålingsutstyret inn i deres øvrige kontroller på slakteriene. Dette arbeidet blir sluttført i 2021.

Se mer informasjon om dette på Animalias nettside