Revisjon av lengdemåling av storfe og justeringer av modellen

(04.12.19) Oppsummeringen viser at lengdemålingen gir gode resultater, men vi mener at det er grunnlag for noen justeringer. Visuell etterprøvingen av de nordiske klassifiseringskonsulentene bekreftet klassesettingen ut fra lengdemåling. Det skal jobbes ytterligere med etterprøving av utenlandske konsulenter i 2020.

Ved innføring av nye systemer er det viktig at alle parter kan være trygge på at bedømmelse av slakt skjer etter riktige kriterier. Animalia og Klassifiseringsutvalget har som tidligere varslet, gjennomført en grundig evaluering av lengdemåling av storfe.

Denne revisjonen bygger på data fra 430 000 storfe som hittil er lengdemålt. Det er gjort en visuell klassifisering for å etterprøve lengdemålingen på 3052 slakt, med god spredning i klasser og raser. I tillegg er det gjennomført visuell bedømmelse med klassifisører fra Danmark, Finland og Sverige på slakt som er lengdemålt. Nedskjæringsforsøkene som blir gjennomført på oppdrag fra Totalmarked blir også benyttet for å se hvordan klasse henger sammen med utbytte.

Klassifiseringsutvalget presiserer viktigheten av et felles, objektivt system for klassifisering for alle slakterier og i hele landet. Gjennomgangen viser at det tidligere har vært forskjeller i klassifiseringen mellom slakterier og mellom regioner. Produsenter spesielt i Nord-Norge og dels i Midt-Norge har i perioder fått for høy klasse på sine slakt sammenliknet med resten av landet.

Bakgrunnen for den kommende revisjonen er å styrke presisjonen i lengdemålingen. I tillegg vil endringene gjøre det lettere å gjøre justeringer på rasenivå ved behov.

Endringene som gjennomføres fra 6. januar 2020 er følgende:

  • Det utvikles nå to likninger for storfe, en for hunndyr og en for hanndyr. Det betyr at KATEGORI ikke inngår lenger i klassefastsettelsen.
  • Rasegruppene omorganiseres noe, og det opprettes flere rasegrupper
Nr. Raser i den enkelte rasegruppe
1 NRF (rase 01); Jersey (rase 02); Sidet Trønder (rase 03); Telemark (rase 04); Dølafe (rase 05); Raukolle (rase 06); Sør- og Vestlandsfe (rase 07); Vestlandsfe (rase 08); Rødt Dansk (rase 10); Brown Swiss (rase 11); Jarlsberg (rase 12); Canadisk Ayrshire (rase 14); Montbeliard (rase 15); Mørefe (rase 16); Normande (rase 17); Krysning Mjølkerase (rase 91); Ukjent (rase 99)
2 Fleichvieh (rase 13); Hereford (rase 21); Aberdeen Angus (rase 23); Scottish Highland (rase 27); Tiroler Grauvieh (rase 28); Dexter (rase 29); Galloway (rase 31); Wagyu (rase 39); Kjøttfekrysning (rase 90); Krysning (rase 98); Salers (rase 32); Chianina (rase 33); Wagyu (rase39); Mini Hereford (rase 35); Jak (rase 40)
9 Holstein
21 Hereford
22 Charolais
23 Aberdeen Angus
24 Limousine og Piemontese (rase30)
25 Simmentaler Kjøtt
26 Blonde D’aquitaine

 

  • Det gjøres justeringer i dagens formel med bakgrunn i den visuelle kontrollen av lendemålingsresultatene. Når alle dyr om er lengdemålt blir rekalkulert med ny formel får vi følgende utslag:
Nr. Navn Relativ endring i klasse sammenliknet med dagens formel
1 NRF +0,016
2 Jersey +0,108
3 Sidet Trønderfe +0,120
9 Holstein +0,077
13 Simmentaler, melk +0,103
21 Hereford -0,053
22 Charolais -0,248
23 Aberdeen Angus -0,024
24 Limousine +0,202
25 Simmentaler kjøtt +0,112
26 Blonde D’aquitaine -0,210
27 Skotsk Høylandsfe +0,160
28 Tyroler Grauvieh +0,127
29 Dexter +0,134
30 Piemontese +0,271


Klassifiseringsutvalget vil gjøre en årlig vurdering om det skal gjøres endringer av likningene som ligger til grunn i lengdemålingen.

Dette blir da tilsvarende som klassifisering av gris som har en justering/revisjon av likningene for GP7klassifisering, men for gris gjøres dette hvert 5. år.

Slike endringer vil da fange opp endringer i dyrematerialet.

Ole Nikolai Skulberg
Leder for Klassifiseringsutvalget