Tenk HMS ved henting av slaktedyr!

(10.01.17) Dyretransport er et arbeid som er forbundet med en del risiko. Særlig er håndteringen av dyra – og spesielt storfe – risikobetont. Men ved god tilrettelegging kan vi redusere risikoen.

Av: Sigrunn Hestenes, tidl. fagsjef inntransport i Nortura

Tenk HMS ved henting av slaktedyr!Vi har i løpet av siste 2 år arbeidet mye med risikovurdering av dyretransporten, der vi har vurdert hele prosessen, fra henting hos produsenten til lossing ved Nortura sin fjøsrampe og vasking av bilen.

Det er mange punkt i en slik prosess som er forbundet med risiko, og vi har valgt å starte å arbeide med de punktene som sjåførene har trukket fram som de viktigste.

Et av disse punktene er lasting på gården – og da spesielt av storfe.

I de fleste tilfellene er sjåføren inne i fjøset og hjelper til med å drive dyra ut i bilen. For det meste blir dyra nå drevet løse ut, dette er en stor forbedring i forhold til før – da vi gjerne leide dyra ut.

Viktige punkt som avgjør om det er sikkert å laste dyra er

  • Flokkstørrelse
  • Hvor mye er dyra håndtert?
  • Hvordan er bingen utforma og grinda plassert?
  • Finnes det en drivgang, eller andre naturlige stengsler som leder dyra framover?
  • Hvordan er overflaten på golvet?
  • Plassering av lyskilder
  • Finnes det en utlastingsrampe? Har den grinder?

Det er laget en brosjyre som er sendt ut til alle storfeprodusenter. Denne beskriver hva som er viktig å ta hensyn til, og gir tips til hvordan det kan tilrettelegges for sikker lasting. Som bonde og bedriftsleder er du ansvarlig for at sjåføren eller andre kan utføre arbeidet hos deg på en trygg måte, uten fare for skader.

I forbindelse med prosjektet for å redusere forekomsten av BRSV og Coronavirus hos storfe anbefaler vi nå at sjåføren ikke går inn i fjøset, men at bonden sjøl driver dyra ut til utlastingsområdet. Da er det like viktig å tenke egen – og eventuelt hjelpers – sikkerhet.

I tillegg er det viktig at gårdsvegen og gårdsplassen er brøytet og strødd om vinteren, at rampen (hvis den finnes) er fri for snø og evt. godt strødd, og at adkomsten for øvrig er grei – med ryddig gårdsplass. Tenk også sikkerhet for gårdens folk, det hender at dyr stikker av under lasting. Sørg for at barn ikke oppholder seg i nærheten under lasting!

Med gjennomtenkte løsninger i fjøset og godt tilrettelagt opplegg for lasting reduserer vi risikoen for skade, og for unødig slitasje på personell som utfører arbeidet.