Instruks for fagutvalgene i Nortura SA

Fastsatt av konsernstyret i møte 5. desember 2012

I Oppnevning

 1. Det er 5 fagutvalg i Nortura. (Storfe, egg, fjørfekjøtt, gris og småfe)
   
 2. Fagutvalgene har fra 6 til 8 medlemmer, inklusive leder.
   
 3. Fagutvalgene skal ha 6 faste medlemmer.

  De faste medlemmene er dyreslagsrepresentantene i de 6 arbeidsutvalgene i regionutvalgene. Dersom det blant disse 6 mangler kompetanse eller andre forhold tilsier det, kan styret oppnevne inntil 2 medlemmer for å utfylle fagutvalget. Fagutvalget kan selv vurdere, og gi innspill til styret om det er behov for å supplere utvalget utover de faste medlemmene.
   
 4. Fagutvalgene velger selv leder og nestleder som velges for ett år om gangen. Nestleder leder møtene i leders fravær, og møter i konsernråd når leder er forhindret fra å møte.
   
 5. Lederne for fagutvalgene kan møte i konsernråd med talerett.

II Oppgaver og arbeidsform

 1. Fagutvalgene skal være et rådgivende forum underlagt administrasjonen i Nortura SA på
  • produksjons- og markedsforhold
  • strategisk utvikling innen dyreslagene
    
 2. Utvalgene skal ha perspektiv, helhetssyn og være bevisst på hele verdikjeden og ha forståelse for samvirke som forretningssystem.
   
 3. Fra møtene i utvalgene skal det føres referat. Det skal utarbeides en rapport til konsernstyret om utvalgets aktivitet en gang om året.
   
 4. Fagutvalgene skal være rådgivende for administrasjonen og være høringsinstans på faglige spørsmål som angår dyreslaget.
   
 5. Fagutvalgene har ingen instruksjonsmyndighet, men vil ha innflytelse basert på sine faglige analyser og anbefalinger.
   
 6. Det kan holdes ordinære møter og telefonmøter, minimum tre i året.
   
 7. Styret peker ut et av styremedlemmene som kontaktperson for fagutvalget. Styremedlemmet skal ha innkalling og saksliste for møtene og deltar på møtene ved behov.

III Administrativ bistand

 1. Administrasjonen skal bistå utvalgene med sekretærhjelp og sørge for god og relevant saksforberedelse og møtedokumentasjon.
   
 2. Administrasjonens representant skal sørge for at utvalgenes konklusjoner blir behandlet i organisasjonen.