Priser og tillegg for Norsk Kjøttfe

(Sist endret 05.07.19) Norsk Kjøttfe er en avtalebasert varestrøm der buskaper må være forhåndsgodkjente. Det er endringer i vilkårene gjeldende fra 2019, og avtaleinnmelding endret fra 5-ukers til 7-ukers avtale fra og med basisuke 32/2019.

logo

På grunn av økende tilførsler og redusert salg klarer vi ikke per i dag å hente ut merprisen på Norsk Kjøttfe i markedet, og vi oppnår dermed ikke tilstrekkelig lønnsomhet i varestrømmen. 
Norturas styre vedtok derfor i styremøtet i desember å redusere tilleggsytelsene for Norsk kjøttfe. 

Nortura har hatt en avtalebasert varestrøm for kjøttfe i snart 20 år, produktene har bidratt til å markedsføre ammekuproduksjonen og kjøttferasene. Prinsippet for slike varestrømmer er at merpris til produsent skal dekkes inn ved prisuttaket i markedet. De siste 3 - 4 årene har vi ikke lykkes med dette. En viktig årsak er at antall slakt inn i varestrømmen har økt betydelig, samtidig som det har vært utfordrende å øke salget av Norsk kjøttfe med sterkere fokus på egne merkevarer (EMV) i butikkene. 

Det er stort trykk i arbeidet med å øke salget av Norturas Gilde produkter, og spesialvarestrømmene er et strategisk satsningsområde i dette arbeidet. Det er i den forbindelse satt i gang et arbeid for å videreutvikle disse i samarbeid med kundene våre. Forutsetningen er at hver enkelt spesialvarestrøm må bidra til verdiskapning. Styring og forutsigbarhet i hele verdikjeden, modeller for å fordele verdiskapningen og utforming av avtaler vil være viktige elementer i dette arbeidet. 

Avtale
Godkjente buskaper får tilgang til innmeldingsrutinene og det er kun innmelding på Min side. Dersom du ønsker å inngå avtale om leveransemulighet til Norsk Kjøttfe, ber vi om at avtale fylles ut: 

» Elektronisk skjema for avtale

Eventuelt pdf. printes, fylles ut og sendes til:

Nortura Medlemssenter 
Postboks 70
2360 Rudshøgda

» Avtale om levering av slaktedyr til Norturas spesialvarestrøm Norsk Kjøttfe, pdf

- Det er svært viktig at riktig mobiltelefonnummer og e-postadresse fylles ut.
- Dersom du har spørsmål, ta kontakt med Nortura medlemssenter.

Krav og tillegg for Norsk Kjøttfe gjeldende fra 31.12.2018
Krav til klasse O+ eller bedre
Krav til fettgruppe Fra gruppe 1
Slakt av ung okse, kvige, kastrat, ung ku og ku
 
Avregningspris gjeldende notering + kr 1,00
I tillegg gis et varierende sesongtillegg Norsk Kjøttfe, gjelder alle kategorier unntatt ku 
Sesongtillegg Norsk Kjøttfe uke 1 til 17 kr 1,50
Sesongtillegg Norsk Kjøttfe uke 18 til 25 kr 2,00
Sesongtillegg Norsk Kjøttfe uke 26 til 52 kr 0

I tillegg kommer tillegg innmelding 7 ukers avtale, puljetillegg og ku/kalv avtale, se leveringsvilkår
 

Krav til driftsopplegg, slaktekvalitet og innmeldingsordning

Krav til driftsopplegget på gården:

 • Drifta på gården er i henhold til KSL
 • Besetning skal være med i storfekjøttkontroll eller kukontroll. Avstamning må kunne dokumenteres med semin, stambok eller opprinnelsesnummer.
 • Beiteperioden på gården skal være min. 12 uker
 • Ammeperioden skal være min. 16 uker
 • Drifta på gården må være slik at trekk for urein hud minimaliseres.
 • Norturas vedtekter om leveringsplikt må være oppfylt for at avtalen om levering av slaktedyr til spesialvarestrømmen Norsk Kjøttfe skal være gyldig
 • Gården skal presentere seg slik at den kan ta imot besøk av forbrukere

Krav til slakt til Norsk Kjøttfe:

 • Nortura viderefører de raser som til nå har vært med i Norsk Kjøttfe:
  Charolais, Hereford, Limousine, Kjøttsimmental, Aberdeen Angus, Tiroler, Grauvieh, Blonde d`Aquitaine, Piemontese, og Highland Cattle.
 • Rasereinhet:
  • Far 100 % rein rase og være av semin, stambokført eller ungdyrkåra.
  • Mor 50 % kjøttfe.
 • Kategorier: Ung okse, kvige, kastrat, ung ku, ku (fra 18. juli 2016)
 • Slakteklasser: O+ eller bedre
 • Fettgrupper: Fra og med fettgruppe 1
 • Slakt fra dyr med trekk for uren hud i kategori 2 og dyr som får anmerkninger av Mattilsynet på slakteskrotten og delkassasjoner vil ikke få utbetalt pristillegget for Norsk Kjøttfe.
 • Det gis ikke tillegg på slakt som helt eller delvis tas i retur.

Innmelding av Norsk Kjøttfe

 • Medlemmer med avtale om Norsk Kjøttfe skal melde på dyrene på min side på nettet, viktig at dere velger norsk kjøttfe som avtaletype. Hvis det er dyr dere ikke får opp på innmeldingsbildet, ta kontakt med ditt lokale medlemssenter.
 • Sjekk at alle opplysninger er korrekt registrert i Storfekjøtt-/Kukontrollen. Det betyr ikke minst at de er registrert med riktig rase/rasekombinasjon.
 • Når du melder inn skal dyrets opprinnelsesnummer registreres og ønsket basisuke velges.
 • Innmelding av norsk kjøttfe må meldes inn 5 uker før ønsket slakteuke (basisuke).
 • Om det leveres andre dyr enn de som er innmeldt må det gis melding til dyrebilsjåføren slik at inntaksseddel blir korrigert! Viktig at hele opprinnelsesmerket blir skrevet opp.