Forenkla ROS-analyse for 2022

(17.02.23) Det blir jobba for fullt med utvikling av ny Min Side for småfe. ResultatOversiktSlaktedata (ROS-analysen) skal også kome her i ny versjon. Inntil det skjer, så send slike henvendelse til Nortura Medlemssenter om du ønsker ditt resultat.

ROS er ei viktig attendemelding til Nortura-medlemmene på slaktekvaliteten på lamma som vart levert i 2022. Alle som leverte 15 lam eller meir til Nortura, får berekna ROS-resultat. Her får ein samanlikna resultata sine med medel i Nortura og medel i eigen landsdel. 

Frem til vi får opp ROS-analysen via Min Side så send en henvendelse til Nortura Medlemssenter på e-post så vil vi sende deg resultatet på e-post.

Om du vil ha diagram, så overfør data du får tilsendt og lag ROS slik du gjorde før vi laga den elektroniske utgåva, ROS-skjema finn du her.

 

Tolking av ROS-analysen

ROS-analysen er et hjelpemiddel for å vurdere slakteresultatene dine for lam. I slakteverdien er Stjernelam, Gourmetlam- og sesongtillegget med. Lam kategorisert som dielam/sommerlam eller villsaulam er ikke med i analysen.

Andel lam 15,1 kg og mer

Dette er vektgrensen for å oppnå Stjernelam-tillegg. I 2016 ble dette vektkravet senket fra 16,1 kg til 15,1 kg. Dette er vektkravet for at et lam kan brukes som pinnekjøttråstoff.

Andel fettgruppe 3+ og over

Disse fettgruppene gir fett-trekk for slaktet. Mange lam med fett-trekk tyder på at lamma blir slakta for seint både med hensyn på alder og vekt.

Andel Gourmetlam

Resultatet viser andelen lam som har greid kravene til Gourmetlam. Gourmetlam-krava er litt endra dette året til: 17,1 kg slaktevekt og mer, Klasse R og bedre, fettgruppe 1+ til og med 3, slakta i ukene 29-45 (uke 45 er med på grunn av evt. skyving).

Andel Stjernelam

Resultatet viser andelen lam som har greid kravene til Stjernelam. Stjernelam er alle lam som oppfyller følgende krav: 15,1 kg slaktevekt og mer (16,1 kg før 2016), O+ og bedre, fettgruppe 1+ til og med 3.

E/U

Viser andelen lam i E og U klassene

Kr pr kg slakt

Resultatet er en følge av oppnådd klassifisering, fettmengde, vektgruppe, andel Stjernelam og andel Gourmetlam. I tillegg blir resultatet påvirka av når en leverer lam fordi prisen varierer gjennom året (produsenter i Nord-Norge må legge til kr 1 pr kg for å sammenligne seg med resten av landet).

Kr pr lam

Resultatet er en følge av prisen en oppnår per kg slakt. I tillegg påvirkes resultatet av middel slaktevekt på lamma som er levert. Slakteverdien er inntekta i produksjonen og har mye å si for det økonomiske resultatet (produsenter i Nord-Norge må legge til kr 1 pr kg for å sammenligne seg med resten av landet).

Kvalitetspoeng 1-12,5

Kvalitetspoenget er en samlekarakter for resultatene du har oppnådd. Kvalitetspoenget blir beregna slik: E gir 10 poeng, med differensiering nedover langs gruppene til P- som gir 0 poeng. Lam med fettgruppe 1 til og med 3 teller med full vektlegging, lam med fettgruppe 3+ får 50% vektlegging og lam med 1- og 4- og mer teller med 0. En får tillegg på kvalitetspoenget for % Gourmetlam. Er % Gourmetlam f.eks. 70, blir tillegget 2,5 x 0,7 = 1,75.

Middel slaktevekt

Viser middel slaktevekt for lammene som er med i ROS-analysen

% i ulike klasser

O- og P-klassene viser andel lam med utilfredsstillende kjøttfylde. Resultatet kan forbedres gjennom bedre driftsopplegg om våren da lammene utvikler kjøttfylde. God tilgang på høstbeite og sluttfôring av lam er også viktig for å forbedre dette resultatet.

Lam i E, U og R -klassene er lam med god og veldig god kjøttfylde. Mange lam i disse gruppene kommer først og fremst av god fôring og godt stell særlig om våren, men også av et godt avlsarbeid for kjøttfylde.

Beste og dårligste

Viser slakteoppgjør, slaktevekt og slaktekvalitet for det best betalte- og dårligst betalte lammeslaktet du leverte i 2022.