Rådgivningspakker

(Sist endret 07.02.20) En rådgivningspakke er et standardisert tilbud om rådgivning til en fastsatt pris innenfor et avgrenset fagområde. Tilbudet bygger på gårdsbesøk med kartlegging, analyse, tiltak og oppfølging. For å få utbytte av rådgivningen, stilles det krav både til rådgiver og bonde. Nye priser ungdyrkåring fra 10. februar 2020.

Drift

For å sikre et optimalt utbytte i produksjonen, må driftsopplegget være tilpasset gårdens ressurser. I de driftsrelaterte rådgivningspakkene er formålet å definere hvilke kriterier som bør ligge til grunn i et optimalt driftsopplegg i ulike faser av driften.

RådgiverDriftsRåd Start
Rådgivningstilbud for de som vurderer å etablere en ny produksjonsgrein med storfekjøtt på gården. Vi bidrar med råd for å finne en produksjonsform som er tilpasset gårdens ressurser og bygningsmasse.

 • Planlagt omlegging fra melkeproduksjon til ammeku.
 • Oppstart av ammeku.
 • Oppstart av storfekjøttproduksjon basert på innkjøp av kalver eller ungdyr.

DriftRåd Etablert
Full gjennomgang av gårdens driftsopplegg for å kartlegge områder som kan bedre det økonomiske utbytte. Dette kan være:

 • driftsrutiner
 • slakteplanlegging og dyreflyt
 • avlsopplegg
 • fôring

DriftsPlan
Vi kan tilby en 7-årig, økonomisk driftsplan for gården. Planen vil omfatte total oversikt over inntekter og kostnader ved ulike produksjoner, andre inntekter, lån og egenkapital, mm. En driftsplan er ofte nødvendig når en skal investere i større prosjekt, og en ønsker tilskudd til finansiering, f.eks. ombygging av fjøs eller nytt fjøsbygg.
 

Fôr

Om lag 75 % av de variable kostnadene er knyttet til fôr. Riktig fôring har stor betydning for helse, dyrevelferd og produksjonsresultater. Rutiner for fôroptimalisering og løpende oppfølging av resultatene som oppnås er viktige kriterier for lønnsom storfekjøttproduksjon.

FôrPlan
Gjennomgang av besetningen og fôrgrunnlaget. Vurdere fôrkvalitet ut fra analyser og annen informasjon om fôret. Valg av kalvingstid og alder og vekt ved slakting. Beregne næringsbehov og optimere rasjoner eventuelt fullfôr til alle kategorier dyr i besetningen. Er pris på fôret kjent, blir også fôrkostnader og dekningsbidrag beregnet. Rådgivningen omfatter fôrplan for hele besetningen eller grupper av dyr etter ønske:

 • Fôring av kalver
 • Framfôring av okser eller kastrater til slakt
 • Framfôring av kviger til påsett eller slakt
 • Fôring av ammekyr

 
Bygg

Team Storfe har rådgivning innen bygg og husdyrrom. Endring i driftsopplegget og nye forskrifter gjør at mange produsenter har behov for å endre eksisterende løsninger gjennom tilpasninger eller nybygg. Team Storfe vil være en aktiv samarbeidspartner i denne prosessen og kan tilby følgende rådgivningspakker:


Talle med flatt gulv og lang eteplass

ByggSkisse
Materiell som blir utarbeidet i ByggSkisse kan danne grunnlag for innhenting av pristilbud på bygg og innredning.

 • Samtalepart i vurdering av ulike løsninger
 • enkle plantegninger – skisse over aktuelle løsninger
 • gjødsellagerberegning
 • estimat på kostnader
 • Lønnsomhetsvurdering basert på DB kalkyler (normtall)

ByggRåd
Bygger på elementene i Bygg-Skisse. I tillegg kommer:

 • ventilasjonsberegninger
 • snitt av planskisser og situasjonsplan/ tunplan
 • fasadetegninger
 • kostnadsoverslag basert på normtall
 • økonomisk vurdering av lønnsomheten basert på kostnadsoverslag og DBkalkyler tilpasset ressursene på gården
 • råd i planleggings- og byggeprosessen

ByggRåd med driftsplan
I dette tilbudet er ByggRåd grunnlaget. I tillegg kommer en økonomisk driftsplan for gården og hjelp til søknadsprosessen for finansiering av prosjektet. Tilbudet innebærer alt det du trenger for å levere ferdig søknad til Innovasjon Norge.

 
Andre rådgivningstilbud

Storfekjøttkontrollen
Storfekjøttkontrollen er åpen for alle norske storfeprodusenter. Du kan velge om du vil registrere dine besetningsopplysninger selv på Storfekjøttkontrollen Web eller la en rådgiver registrere for deg. Som medlem får du tilgang på ulike rapporter for egen besetning. Husdyrregisteret blir oppdatert med opplysninger fra Storfekjøttkontrollen daglig. Dette er viktig for sporbarhet. Totalt sett gir kontrollen deg bedre oversikt, økt lønnsomhet og spart arbeidstid.

Ultralydmåling/Ungdyrkåring
Ultralydmålet vil fra 2011 inngå som tiltak i Tyrs avlsarbeid. Norturas rådgivere vil stå for den praktiske gjennomføringen. Det betyr at Nortura vil foreta ultralydmåling i alle besetninger som ønsker dette etter nærmere definerte regler.

For Norturas medlemmer tilbys ungdyrkåring som grunnlag for avl i buskapen der egenskapene tilvekst, kjøttfylde og eksteriør inngår.

 • Innbyrdes rangering av ungdyr i egen besetning.
 • Objektiv vurdering og kårings-resultat, "en varedeklarasjon", på hvert enkelt dyr.
 • Godt grunnlag for utvalg av livdyr.

Ungdyrkåra kjøttfe vil bli prioritert ved livdyromsetning gjennom Nortura.

Taksering av buskapen
Vi kan bistå med verdifastsetting av dyr og tap i produksjonen ved avbrudd. Tjenesten er aktuell ved eiendomsoverdragelse, tvister og forsikringsoppgjør.

KSL-hjelp
Nortura ønsker at alt kjøtt som skal inn i Gilde-produktene skal komme fra gårder med et aktivt kvalitetssystem. KSL (Kvalitets System i Landbruket) er næringens Kvalitetssystem. Nortura tilbyr hjelp til å få KSL på plass.

 
Egenandel på rådgiving med priser fra 1. januar 2018: 

Rådgivningspakker
Fagområde drift:
DriftsRåd Etablert kr 2 000,-
DriftsRåd Start kr 3 000,-
DriftsPlan kr 8 500,-
Fagområde bygg:
ByggSkisse kr 2 500,-
ByggRåd kr 15 000,-
ByggRåd m/driftsplan kr 20 000,-
Fagområde fôr:
FôrPlan (omfatter ikke fôranalyser) kr 1 000,-
Andre fagområder etter behov.


Endret fra 5. november 2018:

 • STORFEKJØTTKONTR. AVG. (Ny sats kr. 1500,-)
 • STORFEKJØTTKONTR. WEB (Ny sats kr. 1000,-)
   
Andre rådgivningstilbud
Storfekjøttkontroll:
Dataregistrering av rådgiver:
Pr år kr 1 500,-
Pr årsku kr 60,-
Pr innkjøpt fôringsdyr kr 15,-
Egenregistrering på internett
Pr år kr 1000,-
Ultralydmåling/Ungdyrkåring
Fremmøte (ny pris 10.02.20)  kr 2 800,-
Pr dyr (ny pris 10.02.20)  kr 60,-
Taksering av besetning
Pr time kr 700,-
KSL hjelp
Pr oppdrag kr 1 200,-
ved besøk eller kr 700 per time
Andre oppdrag utføres etter kr 700,- per time

 


Rådgivning fra TeamStorfe, pdf. 1 409 kb (åpnes i nytt vindu)

NB: Brosjyre er ikke oppdatert med priser.
 

For å vise PDF-filen trenger du Adobe Reader. Hvis du ikke har dette programmet installert, kan det lastes ned her: