Nortura Driftsplan

Skal du starte med kjøttproduksjon eller utvide/endre dagens kjøttproduksjon gjennom større investeringer er det nyttig med en driftsplan. En driftsplan vil gi et bilde av den økonomiske situasjonen på gården de neste 5 årene.

Driftsplan er i tillegg et godt verktøy ved vurdering av daglig drift og ved større investeringer. I forhold til søknad om investeringstilskudd er det som regel et krav at det utarbeides en fullstendig driftsplan.

Uansett om man ønsker å starte med kjøttproduksjon eller gjøre driftsmessige endringer innenfor dagens produksjon, bør man ha en plan. Det er viktig at det gjøres en vurdering av lønnsomheten i produksjonen i forbindelse med endringer. For å få et inntrykk av lønnsomheten i produksjonen kan det benyttes både enkle dekningsbidragskalkyler og driftsplan. Mens dekningsbidragskalkylene sier noe om økonomien ut i fra produksjonsinntekter, tilskudd og variable kostnader vil en driftsplan gå mer grundig til verks. Driftsplanen vil gir et bilde av totaløkonomien på gården. I tilegg til dekningsbidraget i produksjonen tar den for eksempel hensyn til renter og avdrag på lån samt faste kostnadene i form av maskinkostnader, vedlikehold, jordleie og lignende.

Skal det settes opp en fullstendig driftsplan bør man i tilegg til det planlagte produksjonsomfanget og investeringsbehovet, kunne si noe om nivået på de faste kostnadene.

Utgangspunktet er dagens situasjon med bygningsmasse, maskiner og utstyr. I forbindelse med nybygg/ ombygging vurderes det om de faste kostnadene bør endres. Driftsplanen vil også kunne vise økonomiske endringer ved for eksempel å omdisponere kornareal til grasproduksjon ved økt dyreantall. Nortura Driftsplan tar også hensyn til oppbygging av besetning over tid der det er aktuelt og behov for kapital ved innkjøp av livdyr.

Nortura Driftsplan

Rådgivningstjenesten i Nortura lager fullstendige driftsplaner som tilfredsstiller krav til søknad om investeringsmidler i landbruket.

Følgende områder omfattes av vår driftsplan:

  • Tar for seg familiens samlede inntekt utenom jordbruket samt beregnet privatforbruk
  • Gir en økonomisk oversikt over den samlede landbruksproduksjon på gården med detaljert oversikt over kjøttproduksjonen.
  • Viser en oversikt over låneopptak med årlige renter og avdrag
  • Beregner av verdier i form av dyrekapital samt bygningsmasse og maskiner/ inventar i form av årlige avskrivninger
  • Gir en oversikt over samlet næringskapital og gjeld.
  • Beregner skatt.
  • Likviditetsbudsjett som viser kapitaltilgang og kapitalkrav.

Når driftsplanen er laget og fjøset er bygd – hva da?

Driftsplanen bør også være et nyttig styringsverktøy etter at man har gjort de planlagte investeringer og kommet i gang med produksjonen. Det kan være fornuftig å sette seg ned med regnskapet eller næringsoppgaven for å se om man klarte å nå de målene som ble satt i driftsplanen. Hvis man ikke har gjort det, bør man undersøke hvor det er avvik og hva som kan eventuelt gjøres med det. Er det innenfor kjøttproduksjonen målene ikke er nådd, kan det være lurt å ta kontakt med rådgiveren for å få en driftsgjennomgang.

Ønsker du å få utarbeidet en driftsplan for din gård så ta kontakt med en storferådgiver i Nortura.