Priser og tillegg for Norsk Kjøttfe

(Sist endret 22.06.21) Norsk Kjøttfe er en avtalebasert varestrøm der buskaper må være forhåndsgodkjente.

logo

Norsk Kjøttfe er en spesialvarestrøm som Nortura har hatt lenge, de siste åra har vi har hatt utfordringer med å få et stort nok volum av denne varestrømmen ut i markedet. Med bakgrunn i manglende avsetning så vi oss nødt til å redusere tilleggsytelsene produsenter fra nyttår. 

I første halvår 2019 ble det landet avtale med en av kundene våre for Norsk Kjøttfe, produktene av Norsk Kjøttfe skal nå være tilgjengelig i Megabutikker, både i ferskvaredisken og som forbrukerpakket. 

Spesialvarestrømmer

Det er stort trykk i arbeidet med å øke salget av Norturas Gilde produkter, og spesialvarestrømmene er et strategisk satsningsområde i dette arbeidet. Vi videreutvikler varestrømmene i samarbeid med kundene våre. Forutsetningen er at hver enkelt spesialvarestrøm må bidra til verdiskapning. Styring og forutsigbarhet i hele verdikjeden, modeller for å fordele verdiskapningen og utforming av avtaler vil være viktige elementer i dette arbeidet. 

Avtale

Godkjente buskaper får tilgang til innmeldingsrutinene og det er kun elektronisk innmelding. Dersom du ønsker å inngå avtale om leveransemulighet til Norsk Kjøttfe, ber vi om at avtale fylles ut: 

» Elektronisk skjema for avtale

Eventuelt pdf. printes, fylles ut og sendes til:

Nortura Medlemssenter 
Postboks 70
2360 Rudshøgda

» Avtale om levering av slaktedyr til Norturas spesialvarestrøm Norsk Kjøttfe, pdf

- Det er svært viktig at riktig mobiltelefonnummer og e-postadresse fylles ut.
- Dersom du har spørsmål, ta kontakt med Nortura medlemssenter.

Gjeldende krav og tillegg for Norsk Kjøttfe 
Krav til klasse O+ eller bedre
Krav til fettgruppe Fra gruppe 1
Pristillegg kategori ung okse, kvige, kastrat og ung ku  
- uke 1 til 17 kr 3,50 per kg
- uke 18 til 25 kr 4,00 per kg
- uke 26 til 38 kr 3,00 per kg
- uke 39 til 52 kr 2,00 per kg
Pristillegg kategori ku (hele året) kr 1,00 per kg
I tillegg kommer tillegg innmelding storfeavtale, puljetillegg og ku/kalv avtale, se leveringsvilkår. Kvigetillegget kommer på toppen av Norsk kjøttfe-tillegg, om du har avtalen Nortura kvige, og når de er innmeldt på kvigeavtalen.
 

Krav til driftsopplegg, slaktekvalitet og innmeldingsordning

Krav til driftsopplegget på gården:

 • Drifta på gården er i henhold til KSL
 • Besetning skal være med i storfekjøttkontroll eller kukontroll. Avstamning må kunne dokumenteres med semin, stambok eller opprinnelsesnummer.
 • Beiteperioden på gården skal være min. 12 uker
 • Ammeperioden skal være min. 16 uker
 • Drifta på gården må være slik at trekk for urein hud minimaliseres.
 • Norturas vedtekter om leveringsplikt må være oppfylt for at avtalen om levering av slaktedyr til spesialvarestrømmen Norsk Kjøttfe skal være gyldig
 • Gården skal presentere seg slik at den kan ta imot besøk av forbrukere

Krav til slakt til Norsk Kjøttfe:

 • Nortura viderefører de raser som til nå har vært med i Norsk Kjøttfe:
  Charolais, Hereford, Limousine, Kjøttsimmental, Aberdeen Angus, Tiroler, Grauvieh, Blonde d`Aquitaine, Piemontese, Highland Cattle, Dexter, Galloway og Wagyu.
 • Rasereinhet:
  • Far 100 % rein rase og være av semin, stambokført eller ungdyrkåra.
  • Mor 50 % kjøttfe.
 • Kategorier: Ung okse, kvige, kastrat, ung ku, ku 
 • Slakteklasser: O+ eller bedre
 • Fettgrupper: Fra og med fettgruppe 1
 • Slakt fra dyr med trekk for uren hud i kategori 2 og dyr som får anmerkninger av Mattilsynet på slakteskrotten og delkassasjoner vil ikke få utbetalt pristillegget for Norsk Kjøttfe.
 • Det gis ikke tillegg på slakt som helt eller delvis tas i retur.

Innmelding av Norsk Kjøttfe

 • Medlemmer med avtale om Norsk Kjøttfe skal melde på dyrene på min side på nettet, viktig at dere velger norsk kjøttfe som avtaletype. Hvis det er dyr dere ikke får opp på innmeldingsbildet, ta kontakt med medlemssenteret.
 • Sjekk at alle opplysninger er korrekt registrert i Storfekjøtt-/Kukontrollen. Det betyr ikke minst at de er registrert med riktig rase/rasekombinasjon.
 • Når du melder inn skal dyrets opprinnelsesnummer registreres og ønsket basisuke velges.
 • Innmelding av norsk kjøttfe må meldes inn 4 uker før ønsket slakteuke (basisuke).