Hvilke kyr skal du utrangere i år?

(07.09.22) God vurdering av hvilke kyr som skal utrangeres, og nøye utplukk av hvilke kviger som skal settes på er viktig for å få en god dyreflokk. De «usynlige» kyrne skal beholdes. Det vil si de friske holdbare dyr med godt lynne, lite kalvingsvansker og som gir avkom med høytilvekst, og som gir så lite arbeid at du ikke merker at de er der!

Kyr på beite

Av: Bengt Egil Elve, spesialrådgiver storfe i Nortura

Høsten er tiden for oppsummering og planlegge utrangering. Det er mest økonomisk å utrangere kyr etter telledato 1. oktober. Da er årets kalv avvendt, kua teller med i dyretallet, og de utrangeres før vinterfôringen begynner.

Her er et forslag til prioritering av hvilke kyr som bør vurderes.

Tidlig drektighetskontroll

Kyr som ikke har tatt kalv må utrangeres. Det er alt for kostbart å fôre tomme kyr! Dersom det ved telledato er over 15 mnd. siden forrige kalving, mister kua tilskuddet også.

De kan erstattes med drektige kviger eller i verste fall innkjøp av ny drektig ku. Dersom kvigene kalver før neste telledato, 1. mars, telles de som ammeku. Det er mest lønnsomt.

Lynne

Kyr med dårlig lynne er en risiko for både røkter og andre som tilfeldigvis er i samme område.

Dårlig lynne kan videreføres både ved arv, og ved at kalvene læres dårlig oppførsel. Kyr med dårlig lynne kan jage og stresse hele flokken, gi økt slitasje på innredning, utstyr, gjerder og gir mer arbeid for røkteren.

Gode kyr kan ha strekt et morsinstinkt, uten at det nødvendigvis er dårlig lynne.

Helse og klauver

Kyr med sterkt avvikende klauvform, enten det er skruklauver, bratt klauvvegg eller andre defekter bør utrangeres. Det samme gjelder dyr som halter eller har hevelser eller betennelser i ledd.

Kyr med dårlige jur, enten det er jur eller speneform, tidligere jurbetennelser eller er blitt trespent bør også utrangeres. Det samme gjelder kyr som har gjentatte sykdomstilfeller, eller kyr som blir unormalt magre.

Dyr som har hatt bør fremfall bør utrangeres. Ved skjedefremfall bør det vurderes i samråd med veterinæren. Slike tilfeller har en tendens til å øke i omfang, det kan være smart å ta tilfellene etter hvert.

Alder

Kyr er mest produktive fra 4 til 9 års alder. Høy gjennomsnittsalder gir bedre økonomi ved at kan selges eller slaktes flere kviger. Eldre kyr avvenner også ofte tyngre kalver. Kyr som er eldre enn 9 år bør allikevel vurderes hver høst om tennene er gode, at de ikke er unormalt tynne, eller har fått andre lyter.

Det at kyr blir gamle er et tegn på god helse i selv. Men det er nok høyere risiko for at for at uheldige ting oppstår med eldre kyr, 9 til 15 år.

Andre kyr som bør vurderes

Dyr som blir sent drektige med økende kalvingsintervall. Eller dyr som gir lave avvenningsvekter på kalvene bør vurderes til utrangering.

Aktiv bruk av storfekjøttkontrollen med gode registreringer underveis, sammen med slakteopplysningene som kommer inn automatisk er til god hjelp for å ta ut gode rapporter.

Kanskje den kan vise at noen mor-linjer gir avkom med bedre tilvekst og slakteklasse enn andre, hvilke kyr skal du da beholde, og hvilke må gå?