Jordbruksoppgjøret 2024 - Norturas innspill til faglagene

(20.03.24) Inntekten til husdyrprodusenten må økes til et nivå som er mer i tråd med andre yrkesgrupper. Markedssituasjonen for kjøtt tilsier at inntektsløftet må komme gjennom jordbruksavtalen.

Jordbruksoppgjøret 2024 - Norturas innspill til faglageneInnledning og prioritering

Løpende matproduksjon i hele landet basert på lokale og fornybare ressurser bidrar til matsikkerhet her hjemme, samtidig som det reduserer presset på matressurser globalt. Husdyrproduksjon er en sentral og naturlig del av et norsk landbruk som best mulig utnytter ressursgrunnlaget. Husdyrproduksjonen er i dag spredt utover hele landet. I kombinasjon med kornproduksjon i kornområdene er dette en forutsetning for å kunne nå målet om en selvforsyningsgrad på 50 pst.

Forbedret økonomi og tetting av inntektsgapet til andre grupper er en forutsetning for å opprettholde matproduksjon i hele landet og å oppnå Stortingets landbrukspolitiske målsetninger. Dyrtid og et tøffere økonomiske klima legger en demper på salget av kjøtt, og har bidratt til en utfordrende markedsbalanse for storfe og gris. For storfe og svin er engrosprisene lavere i første halvår 2024 enn hva de var i første halvår 2023, noe som gjør at markedsinntektene til produsenten er svekket. Dagens markedssituasjon gir ikke utsikter for å betydelige løft i markedsinntektene fremover, da dette vil vanskeliggjøre arbeidet med å gjenopprett markedsbalansen. Inntektsløft til bonden og tettingen av inntektsgapet må derfor i år i stor grad komme over jordbruksoppgjøret. Tilskuddene over jordbruksavtalen bør innrettes slik at de i mindre grad er produksjonsdrivende.

Fortsatt husdyrproduksjon i hele landet avhenger av at det finnes mottaksanlegg som kan ta imot bondens leveranser av slakt og egg. Bortfallet av husdyrprodusenter, særlig i de nordligste fylkene, bekymrer markedsregulator. For å sikre industriell mottakskapasitet for husdyrprodusentene i distriktene må kostnadsulempen mellom distriktene utjevnes.

Nortura mener at følgende områder må prioriteres i årets jordbruksoppgjør:

  • Inntekten til husdyrprodusenten må økes til et nivå som er mer i tråd med andre yrkesgrupper. Markedssituasjonen for kjøtt tilsier at inntektsløftet må komme gjennom jordbruksavtalen.
  • Det må legges til rette for å opprettholde løpende matproduksjon i hele landet ved å styrke fraktordningene for slaktedyr og egg, og rammebetingelser som gjør det mulig.

Les hele Jordbruksoppgjøret 2024 - Norturas innspill til faglagene