Kostnadsvekst gir Nortura svakt tertialresultat

(27.10.22) Nortura har en omsetningsvekst på over en milliard kroner så langt i år, men resultatet ødelegges av et kraftig fall i dagligvaresektoren og en historisk prisvekst på strøm, transport og andre innsatsfaktorer. Nortura iverksetter umiddelbare og kraftfulle tiltak.

Omsetningen etter årets to første tertialer ender på 17,7 milliarder kroner, en vekst på 6,6 prosent sammenliknet med samme periode i fjor. Økt salg til av industri (helslakt), hoteller, restauranter og storkjøkken er forklaringen på veksten, men salget blir trukket ned av en sterk negativ utvikling i det norske dagligvaremarkedet.

EBITDA resultatet etter andre tertial (januar-august) endte på 209 millioner kroner, en svekkelse på cirka 500 millioner kroner sammenliknet med samme periode i fjor. Store økninger i strøm-, transport- og IT-kostnader kombinert med kraftig fall i dagligvarehandelen er hovedforklaringene til det svake resultatet. Resultat etter skatt ender negativt på 169 millioner kroner, en svekkelse på rundt 400 millioner kroner sammenliknet med fjoråret.

– En historisk prisvekst på innsatsfaktorer rammer oss uventet og hardt. Vi har ingen mulighet til å videreføre alle kostnadsøkninger løpende. Vi har bare delvis tatt ut kostnadsøkningene i pris, derfor leverer vi et tertialresultat som er langt under målsetting og nødvendig nivå, sier konsernsjef Anne Marit Panengstuen.

Økte strømkostnader er en hovedforklaring på svakt resultat etter andre tertial. Prognosene fra strømleverandørene svinger, men siste prognose fra Norturas leverandør viser en kostnadsvekst på mer enn 300 millioner kroner i 2022.

Strøm og transportkostnader øker med 275 millioner kroner i perioden. Økte renter fører til en kostnadsvekst på 25 millioner kroner. Samtidig pådrar Nortura seg ekstra IKT kostnader etter data angrepet i desember på rundt 25 millioner kroner. Resultatet etter andre tertial i fjor var også påvirket av salget av Matiq på 160 millioner kroner, noe som var en engangseffekt.

– Nortura varslet tidlig om konsekvensene av nasjonale forskjeller og ekstreme prisnivåer på strøm. Prisveksten er alene større enn overskuddet i samme periode i fjor. Situasjonen er alvorlig og krever kraftfulle tiltak, sier Panengstuen.

Gilde tar markedsandeler

Dagligvaremarkedet har samlet falt med over 10 prosent hittil i år. Åpningen etter Covid og økt grensehandel er hovedforklaringen.

Gilde har imidlertid styrket sin posisjon i dagligvaremarkedet, til tross for at omsetningen i dagligvarebutikkene har falt. Gilde vokser i de fleste segmenter i rødt kjøtt kategorien, men uforedlet kjøtt, hamburgere og formet/bearbeidede produkter, bacon om fryste produkter vokser mest. Samlet øker Gilde sin markedsandel med 1,3 prosentpoeng.

Til tross for råvareutfordringer i første periode av året holder hvitt kjøtt seg relativt stabilt, men med en tilbakegang på 0,3 prosentpoeng så langt i år.

Det har vært enkelte produksjonsutfordringer ved fabrikken på Hærland, noe som har drevet kostnadene opp og effektiviteten ned. Utfordringene er i ferd med å bli utbedret.

Kjedene etterspør i stadig større omfang leveranser under andre merkevarer enn Prior i egg kategorien. Utviklingen har pågått over tid, men skjøt fart i første tertial. Det er noen tegn til utflating i EMV-veksten i egg kategorien. Samlet mister Prior 4,8 prosentpoeng til EMV i denne kategorien.

Nortura Proff og Industri selger til andre matvarebedrifter, hoteller, restauranter, kantiner og institusjoner.

Markedet falt kraftig under Covid, men henter seg nå inn igjen. Samlet er det hittil i år solgt over 4000 tonn mer egg og kjøtt til HoReCa og industri hittil i år.

Salget til hoteller, restauranter og kantiner har en særlig positiv utvikling og økte med 19 prosent sammenliknet med samme periode i fjor.

– Gilde tar markedsandeler i et fallende marked, mens Priors markedsandel faller som følge av vekst i EMV – særlig innen egg-kategorien. EMV-veksten går ut over bruttomarginene og dermed lønnsomheten til Nortura, sier Panengstuen.

Vil videreføre kostnader

Regjeringen har avvist kravet om til strømstøtte, men har bedt industrien om å videreføre kostnadene i markedet. Kostnadsveksten innebærer at Nortura vil sette opp prisene på egg og kjøtt fremover.

– På grunn av prisjusteringsvinduene i norsk handel, har Nortura ikke kunnet videreføre kostnadsveksten etter 1. juli. Nortura forventer derfor økte matvarepriser neste år som følge av kostnadsveksten som rammer oss, sier Panengstuen.

Vurderer midlertidig stenging av fabrikker

I tillegg til den pågående omleggingen av industristrukturen, og allerede indentifiserte forbedringstiltak, har vi innført en kortsiktig tiltakspakke for å spare mellom 70-90 millioner kroner i år. Av tiltak som allerede er innført er blant annet stopp i ikke tidskritiske prosjekter, full stopp på ikke helt nødvendig reiseaktivitet, arrangementer avlyses eller gjennomføres elektronisk, full ansettelsesstopp, lønnsfrys og kraftig nedtrekk i bruk av ekstern kompetanse.

– Dette er nødvendige tiltak for å bremse prisveksten på mat, men de er ikke ideelle. Kortsiktig kostnadskutt påvirker vekstprosjektene, men er nødvendige for å møte den galopperende inflasjonen, sier Panengstuen.

Nortura utreder også redusert aktivitet eller stenging av enkelte anlegg, stoppe produksjon av enkelte produktlinjer samt flytting av produksjon midlertidig.

Nødvendig å se på forretningsmodellen

Nortura har de siste årene arbeidet med tiltak for å bedre lønnsomheten. Programmet «ny helhetlig industristruktur» skal etter planen være ferdig i 2025 og styrke lønnsomheten i konsernet med over 400 millioner kroner årlig.

– Vi er i rute og halvveis i en nødvendig omlegging av industrien, men dette er ikke nok. Vi trenger flere tiltak, sier Panengstuen. 

Store endringer i makroøkonomiske realiteter og markedet for egg og kjøtt gjør det nødvendig å vurdere hvordan vi kan forenkle og tilpasse vår forretningsmodell for å møte endringer i markedet, og hvilke konsekvenser dette har for Nortura. Arbeidet vil ferdigstilles siste halvår 2023 i forbindelse med arbeidet med ny konsernstrategi.

– Vi må justere kursen til realitetene i markedet. Vårt mål er å levere norsk egg og kjøtt til det norske folk. Formålet med Nortura er å bidra til gode markedsinntekter for bonden og et landbruk i hele Norge, sier Panengstuen.

Relatert informasjon (ekstern)