Nortura gjør tiltak for å ruste kyllingproduksjonen for fremtiden

(28.09.22) Konsernstyret vedtok i dag etablering av et nytt slakteri for kylling på Røra i Trøndelag. Satsingen kutter kostnadene med en fjerdedel og innebærer at Nortura vil slakte kylling i Trøndelag fra 2024, mens slaktingen i Elverum blir flyttet til Hærland i Østfold.

Kylling på kjøl ved Nortura Hærland. Foto: Øivind Haug

Vedtaket innebærer at 127 ansatte ved fabrikken blir berørt. Nortura arbeider med å finne ny og fremtidsrettet aktivitet på fabrikken i Elverum.  

Nortura, som har fabrikker i hele Norge, konkurrerer mot aktører med sentralisert produksjon og lavere kostnader. Det forventes stadig tøffere konkurranse i årene som kommer, både fra norske og internasjonale kyllingbedrifter. Tiltaket ruster selskapet for fremtiden.  

– Konkurransen om kunder og forbrukere er tøff nå, og vil bli hardere i årene som kommer. Derfor må vi ruste oss for fremtiden ved å effektivisere produksjonen og redusere energi- og transportkostnader. Når vi styrker dyrevelferd og kutter kostnadene med en fjerdedel blir Nortura og Prior en enda mer attraktiv leverandør, sier konsernsjef Anne Marit Panengstuen. 

Vedtaket i styremøtet i dag vil samlet styrke samvirket gjennom sterkt reduserte kostnader, redusert veitransport og bedret dyrevelferd på grunn av kortere transporttider og en bedre slakteprosess.  

  • Cirka halvparten av kyllingen som slaktes i Elverum kommer fra Trøndelag. Denne kyllingen vil nå bli slaktet fra Røra, mens kylling fra innlandet vil bli slaktet på Hærland i Østfold. 
  • Siden avstanden mellom Innlandet og Hærland er betydelig kortere enn mellom Trøndelag og Elverum vil samlet transportavstand kortes ned med over 125 000 kilometer, eller 2000 timer per år. Samlet kjøretid med tom og full dyrebil reduseres med 219 000 kilometer. 
  • Det bygges moderne bedøvingsanlegg som vil styrke dyrevelferden i forbindelse med slakteprosessen. 
  • De industrielle kostnadene blir kraftig redusert. Allerede i 2025, første driftsår, vil kostnadene falle med over 25 prosent sammenliknet med dagens produksjon i Elverum. 

Utreder ny produksjon på fabrikken i Elverum 

Nortura har ambisjon om å etablere ny aktivitet på anlegget i Elverum når slaktevirksomheten opphører våren 2024.  

– Målet er at færrest mulig skal stå uten jobb. Vi har god erfaring med å finne nye jobber til ansatte som kommer i omstilling, sier Panengstuen.  

Nortura arbeider nært med ansatte og fagforeningsrepresentanter for at omstillingsprosessen skal være bli god som mulig. I omstillingsprosesser i Nortura legges det vekt på å minimere belastningen og konsekvensene for den enkelte ansatte i omstillingsperioden. Et eget omstillingsteam arbeider blant annet med å hjelpe de som blir berørt av nedbemanning å finne nytt arbeid.  Erfaringene så langt er at ni av ti ansatte finner nye jobber i eller utenfor konsernet. 

– Omstilling i en bedrift betyr også omstilling for enkeltmennesker og ansatte. Dette er krevende og er først og fremst vanskelig for den som blir berørt. Det er viktig for oss som arbeidsgiver å være med våre ansatte gjennom slike prosesser og støtte opp. Historikken viser at vi greier å finne nytt arbeid til ni av ti, enten i Nortura eller i andre bedrifter, sier Panengstuen. 

Bedre økonomi for bonden – sterkere samvirke 

– Dette har vært en vanskelig vurdering for konsernstyret, og det er et eksempel på at vi treffer beslutninger for å styrke konkurransekraften og økonomien til eierne i samvirket som helhet. Beslutningen gjør det mulig for oss å øke utbetalingsprisen for kylling til bonden og samtidig styrke produksjonsgrunnlaget for samvirket og kyllingbønder der de befinner seg, sier styreleder Trine Hasvang Vaag. 

Slakteriselskapet blir lokalisert på Røra og vil bli eid likt mellom Nortura og Ytterøykylling i et felles selskap. Det nye slakteriselskapet vil leie industrilokaler i et nybygget slakteri på Røra. 

Nortura og Ytterøykylling vil fortsatt konkurrere i tilførsels- og sluttmarkedet. Partene vil samarbeide om henting av kylling på gården, transport og slakting. En avtale mellom partene vil ikke innebære samarbeid om tilførsler, produktutvikling, salg og markedsføring til sluttmarkedet.