Ringorm er påvist på storfebesetninger i Trøndelag

(Oppdatert 29.01.24) Nå har det blitt et tydeligere bilde av smittesituasjonen på ringorm i Trøndelag, og den mest akutte fasen er på hell. Næringen mener det nå er tid for å vurdere oppstart av forsiktig livdyromsetning, justere soneinndelinger og smittebegrensende tiltak. Endringer av soner og tiltak gjelder fra 23. januar.

Soner gjeldende fra 23. januar 2024

Det er fortsatt usikkert hvor lenge smitten har vært i området og hvordan smitte kom inn til Trøndelag. Kartlegging viser imidlertid et klart bilde av at det har skjedd omfattende spredning av smitte lokalt i Leksdal, Verdal. Smitten ser ut til både å være spredt mellom nabobesetninger og besetninger som har hatt annen smittekontakt lokalt.

Det meste av smittespredningen antas å ha skjedd i 2023, men det er også mulig at noe spredning kan ha skjedd tidligere år. Dette er nå definert som Ringormsone R1 – Leksdal (se nærmere beskrivelse i lenken under).

I tillegg er det ett område med kun noen få utbrudd, hvor smittespredning antas å ha skjedd lokalt etter opprinnelig smitte fra Leksdalsområdet. Dette er nå betegnet Ringormsone R2 – Røra. Den gamle røde sona er nå krympa og delt i to Det er ønskelig å unngå videre spredning av smitte mellom disse, og dyreflyt mellom R1 – Leksdal og R2 – Røra, må derfor unngås.

Ringorm i Trøndelag - soner og tiltak, Trøndelag Bondelag

Varsle Mattilsynet

Ser du tegn til smitte i din besetning er det svært viktig at du varsler Mattilsynet så raskt som mulig på telefon 22 40 00 00.

Det er påvist ringorm på storfebesetninger i Trøndelag og Vestfold. I tillegg er flere smittekontakter i Trøndelag, Møre og Romsdal, Telemark, Vestfold og Buskerud båndlagt. 

Se informasjon om status på Mattilsynet sin side