Stort overskudd av egg og høyere markedsdekning av norskprodusert kjøtt

(07.09.22) Den nye prognosen viser et stort overskudd av egg også i 2023. For kjøtt forventes det i 2023 god markedsbalanse etter en lengre periode med underdekning av norskprodusert svin og storfe. Det ventes nedgang i det innenlandske salget av storfe og svin i høst og neste år.

Prognose 2023 – per september 2022

Produksjon

Tilførsler tonn

Indeks

Import-kvoter

Engrossalg tonn

Indeks

Markeds-balanse

Prognose reg.lager 1.1.23

Storfe/kalv

89 100

99

9 00

100 300

97

- 2 300

2 500

Lam

18 850

 99

 806

19 000

98

 700

250

Sau

4 800

99

 

4 800

98

200

0

Gris

132 900

 100

1 700

134 000

97

600

300

Egg  

67 700

104

   500

65 600

101

2 600

 

 *) Prognose reguleringslager ved starten på året inngår ikke i markedsbalansen for 2023. 

Storfe

Etter underdekning og mye import i 1. halvår ventes salget av helslakt av storfe å gå tilbake. Det ventes et reguleringslager av storfe på over 2 000 tonn ved inngangen til 2023. Reguleringslager sammen med norske tilførsler og importkvoter forventes å dekke opp mye av det prognoserte salget i 2023. Salget av helslakt storfe prognoseres å gå ned om lag 3 prosent fra et godt salg inneværende år.

Det ventes en liten nedgang i tilførslene av norskprodusert storfekjøtt i 2023. Antall melkekyr går nå ned, men det er beregnet en fortsatt økning i ammekubestanden. Den samlede mordyrbestanden ventes å være noe lavere i 2023.  

Slaktevektene på kvigene og oksene øker jevnt, og det forventes en moderat økning også i 2023. Mye av økningen på kvige skyldes større andel av kjøttferase.

Ut fra forventet salg synes mordyrtallet å være omtrent på et riktig nivå. Framtidig kumelkbehov samt tilpasninger av blant annet utvikling i melkemengde per ku påvirker behovet for antall ammekyr framover.    

Lam

Det var tomme reguleringslagre ved inngangen til 2022, og det ventes små mengder på lager ved utgangen av året. Det forventes et godt salg også i årets sesong.

Tall pr. 1 mars viser en nedgang i antall søyer på 1,5 prosent fra 2021. Tilførslene av antall sau og lam ventes å gå ned med 1 prosent i 2022. Det ventes en litt mindre nedgang i 2023.

Markedet for sau og lam prognoseres å være i bra balanse i 2023. Sauebestanden synes å være på et riktig nivå og det må være en ambisjon å beholde dagens kapasitet.   

Gris

Det ventes en nedgang i behovet og noe innfrysing av helt slakt i resten av 2022. Trenden med økt effektivitet i svineproduksjonen forventes å fortsette. Nedgangen i bedekningene er imidlertid noe større enn prognosert effektivitetsøkning. Prognosen viser en nedgang i tilførslene på 1 prosent i 2022, og en mindre nedgang i 2023.

Slaktegrisvektene forutsettes i prognosen å holde seg relativt høye på om lag 85 kg.

For 2023 prognoseres det med en nedgang i salget til og om lag nivået før pandemien. Det forventes om lag markedsbalanse i svinemarkedet. Importkvotene av fersk gris fra EU og Storbritannia forventes å komme inn.  

Egg

Det er små endringer i eggprognosen for resten av 2022. Overskuddet i 2022 ville blitt på om lag 3 000 tonn før tiltak. Til sammen 2 700 tonn av overskuddet er tatt ut og avtalt fjernet ved bruk av førtidsslakting. Noe av overskuddseggene er anvendt til miljøfôr. 

For 2023 viser prognosen en overdekning før tiltak på 2 600 tonn. Dette forutsetter at samlet salg av egg til dagligvare og industri øker med 0,8 prosent fra forventet salg i 2022. Det er svært viktig at vi unngår ytterligere nyetableringer i en næring som nå sliter med en betydelig overproduksjon. Det vil ramme alle produsenter. 

Flere detaljer i prognosen, samt ny prognosetabell ut 2022 kan du lese på Totalmarked kjøtt og egg

LOGO