Bygger en mer moderne matindustri

(19.01.22) Nortura Tønsberg, som er et av de største produksjonsstedene i matkonsernet Nortura, utvides for å møte nye produksjonsbehov. Nye lokaler moderniserer lokalene og gir mer bærekraftig drift.

Fabrikksjef Therese Ryan og Steinar Elgvin, teknisk sjef i Nortura Tønsberg

Fabrikksjef Therese Ryan og teknisk sjef Steinar Elgvin ved Nortura Tønsberg

På Sem utenfor Tønsberg ligger en av Norges største pølsefabrikker. Her produseres èn av fem norske pølser. I årene fremover skal produksjonen økes ytterligere, og gjøre anlegget til et hovedanlegg for svineråvare.

– Det er nødvendig med mer plass for å møte et økt volumbehov, og derfor arbeider vi nå med en større oppgradering av eksisterende produksjonslokaler og flere nye påbygg. En utvidelse gir også mulighet for en betydelig modernisering, og derfor prosjekterer vi inn flere tekniske løsninger som tillater oss å jobbe smartere. Nye løsninger vil gi betydelige energi besparinger, bedre varmegjenvinning og introdusere tekniske skjæreløsninger som reduserer graden av tungt arbeid for ansatte, sier Therese Ryan, fabrikksjef ved Nortura Tønsberg.

Utbyggingen øke bygningsmassen med 3350 kvadratmeter, og gir to påbygg og flere mindre påbygg til tekniske installasjoner.

Moderne systemer for styring av produksjon

En av de største oppgraderingene ved utbyggingen av Tønsberg-anlegget innebærer etablering av nytt produksjonsutstyr med en moderne produksjonsstyring og -planleggingssystem.

Oppgraderingen av sentral driftskontroll for hele anlegget vil bidra til bedre driftseffektivitet, som igjen vil bidra med en mer strømlinjeformet produksjon med bedre sporbarhet fra bås til bord.

– Når anlegget utvides i 2023 planlegger vi for økt grad av roboter til å gjøre de tyngste jobbene i det nye slaktelokalet. Dette vil bidra til at tungt fysisk arbeid kan erstattes av maskiner og dermed reduserer risiko for skader hos ansatte. Det vil også gi betydelig bedre HMS, sier Therese Ryan.   

– Når vi bygger en moderne fabrikk i Tønsberg har vi fremdeles behov for både tradisjonelle yrker og kjøttfaglig kunnskap, men også kunnskap om teknologi og prosess.  Vi kommer til å satse enda sterkere på kompetanseutvikling på de anleggene som blir regionale toppmoderne anlegg, sier hun.

Ny lokaler gjør Tønsberg-anlegget i stand til å ta imot langt mer svin enn de gjør i dag. Fra 2023 overføres skjæring av gris fra Steinkjer og Forus til Tønsberg. Det vil også medføre flere arbeidsplasser og flere dyr. Da blir også innvendige funksjoner avgjørende.

Gjennomgående fokus på miljøtiltak

Nortura Tønsberg er en av de største anleggene til Nortura. Anlegget har et stort energibehov og med nye lokaler legges det vekt på å øke energigjenvinningen og redusere totalt energiforbruk.

– Det er gjennomgående fokusert på miljøtiltak som gir stor gevinst, og som gir bedre energigjenvinning fra tekniske anlegg og bedre styring av tekniske anlegg, sier Ryan.

Blant annet skal det installeres energigjenvinning for å varme fjøset.

Som en slakteribedrift har anlegget også stort behov for varmt vann til nedvasking av lokaler. Jo mer varme som kan gjenvinnes gjennom døgnet, desto bedre er klima-gevinstene. I tillegg jobber man med løsninger for å redusere vannbruken.

– Tappevannet blir forsynt av gjenvunnet varme fra det store kuldeanlegget, trykkluftanlegget, avgass fra dampkjel og ventilasjonsanleggene. Vi utreder nå en løsning for å videreutvikle varmegjenvinningen. Etter planen skal akkumuleringskapasiteten for det varme vannet dobles for kunne utnytte varmegjenvinningen og varmepumpene mest mulig optimalt gjennom hele døgnet for å unngå å ha kostbar oppvarming av varmtvannet når forbruket er på topp. Et avansert varmepumpesystem hever vanntemperaturen helt opp til ønsket nivå, sier Steinar Elgvin, teknisk sjef i Nortura Tønsberg.

Norturas anlegg på Tønsberg varmes i dag opp av 50 prosent biogass og 50 prosent naturgass.

Nortura er Norges største leverandør av egg og kjøtt og forsyner det norske markedet med mer enn 250 millioner kg mat hvert eneste år. Selskapet slakter, skjærer og foredler mat på totalt 31 anlegg.

– Nortura har i dag en spredt skjærestruktur som er dyr og medfører komplisert intern logistikk. Vi møter en sterkt økende konkurranse som tvinger oss til å jobbe smartere med egen industri og legge til rette for en mer modernisert produksjon. Endringene vi gjør i Tønsberg bygger videre på industristrukturplanen og vil komme både forbrukerne og bonden til gode, sier Anne Marit Panengstuen, konsernsjef i Nortura.

Norturas helhetlige industristrukturplan er et forbedringsprogram som ble etablert etter et vedtak på årsmøtet, der årsmøtet ba selskapet snu alle steiner for å bedre selskapets økonomi. Planen ble presentert i 2020.

 

Nøkkelinformasjon:

  • Ny bygningsmasse: 3300 m2 nytt areal
  • Total bygningsmasse: 38 800 m2
  • Byggeperiode: høst 2021 - sommer 2023
  • Oppgradering av eksisterende produksjonslokaler, to påbygg og flere mindre påbygg til tekniske installasjoner. Den største delen av oppgraderingen er nytt produksjonsutstyr.
  • Nortura samler i 2022 all slakting av gris på Østlandet og i 2023 skjæring av gris fra hele landet til anlegget på Sem i Tønsberg, anlegget vil da ha kapasitet til å slakte dobbelt så mye som i dag og skjære tre ganger så mye gris som i dag.

Illustrasjon ny fabrikk