Sammen om klimatiltak i jordbruket

(17.08.22) De tre bondeeide samvirkene, Nortura, TINE og Felleskjøpet lanserte onsdag 17. august at de skal arbeide sammen om tiltak for å kutte utslipp av metan fra jordbruket.

Konsernsjefer sammen om klimatiltak i jordbruket, Svenn Ivar Fure (Felleskjøpet), Anne Marit Panengstuen (Nortura) og Gunnar Hovland (TINE)

– Det er høy aktivitet i landbruket om tiltak for å redusere klimagassutslipp slik at vi kan drikke melk og spise kjøtt med god samvittighet også i framtida, sier konsernsjefene Anne Marit Panengstuen (Nortura), Gunnar Hovland (TINE) og Svenn Ivar Fure (Felleskjøpet), da de lanserte samarbeidet på et arrangement på Arendalsuka.

Jordbruket står for om lag ni prosent av utslippene av klimagasser i Norge, hvor metan- og lystgass utgjør hovedkilden fra sektoren.

Samvirkenes samarbeid konsentreres primært rundt to hovedområder: Utvikling av fôr og fortilsetninger som reduserer metanproduksjon i kuas mager, samt satsing på biogassanlegg for håndtering av metan fra kumøkk.

– Samarbeidet skal bidra til at landbruket når målet om å kutte fem millioner tonn Co2-ekvivalenter innen 2030, at Norge når forpliktelsene i Paris avtalen og at landbruket bidrar til at Norge oppfyller sine forpliktelser fra til COP 26-avtalen om 30 prosent reduksjon i metanutslipp, sier de tre konsernsjefene.

Det er flere initiativer i gang som har som målsetting å redusere klimagassutslippene fra jordbruket. Forskningsavdelingene i selskapene har høy kompetanse på dette området. Felleskjøpet har siden 2018 benyttet et tilsetningsstoff i alt sitt drøvtyggerfôr, som reduserer metan-utslippene fra kua med opp mot 15 prosent. Samvirkene ser også svært lovende resultater fra et TINE-ledet forskningsprosjekt på Rødalger, som tilsettes kufôret. Rødalgene kan redusere metanutslippene med mellom 20 og 30 prosent. Rødalgene inneholder bromoform som bidrar til å redusere produksjonen av metan i kuvomma.

Det utvikles stadig nye fôrtilsetninger som kan gi en betydelig reduksjon i metanutslipp.

– Vi tester nå ut ulike metoder for metanreduksjon for å være trygge på at vi i ivaretar god dyrehelse, dyrevelferd og mattrygghet. Målet er å ta dette i bruk i løpet av 2-3 år, sier Hovland, Fure og Panengstuen.

Flere fronter

Nortura, TINE og Felleskjøpet Agri arbeider på flere områder for å redusere biologiske klimagassutslipp fra sektoren. Det jobbes løpende og langsiktig med å forbedre fôr og fôring, samt dyras genetikk. Dette arbeidet har allerede gitt lavere utslipp pr kg kjøtt og pr liter melk, og vil på sikt ha ytterligere effekt.

God håndtering av husdyrmøkk kan bidra å redusere metangassutslipp fra husdyr.

Nortura og Tine undertegnet tidligere i år en intensjonsavtale med Air Liquide, det interkommunale gjenvinningsselskapet IVAR og Lyse om bygging av et biogassanlegg for husdyrmøkk på Jæren. Prosjektet vil bidra til å redusere utslippet av metan fra husdyrgjødsel samt produserer store mengder fornybar energi og biogjødsel. Beregninger viser at dette anlegget vil kunne redusere metangassutslippene fra landets tre største husdyrkommuner med 15 prosent når det står ferdig.

Ved siden av satsingen på metanreduserende tiltak, er de tre samvirkelederne også glad for at Regjeringen ser på hvordan man kan styrke bærekraften i landbruket gjennom økt bruk av utmarksbeite, setring, klimatilpassing og investering i jord. Regjeringen peker på at å bevare og øke karbonlagrene i matjord vil være viktig for å innfri klimaavtalen og andre mål i jordbrukspolitikken.

De tre samvirkene er eid av norske bønder og er markedsregulatorer for melk, egg, kjøtt og korn. Selskapene har til sammen over 15 000 ansatte med butikker og anlegg i hele Norge. Merkevarene fra TINE samt Gilde og Prior fra Nortura er blant landets sterkeste forbrukermerkevarer. Felleskjøpet er markedsleder i leveranser av utstyr og fôr til norsk landbruk.

Relatert informasjon (ekstern)