Ungdyrkåring i Nortura

(30.10.23) Ungdyrkåring av kviger og okser er en objektiv vurdering av enkeltdyr i egen besetning for å rangere avlsdyr etter bestemte kriterier. Disse baserer seg på vektregistreringer, måling av kjøttfylde og fett med ultralyd, samt en eksteriørvudering. Dette gir videre muligheter for å velge ut de beste dyra i egen buskap til videre avl eller eventuelt livdyrsalg.

Ungdyrkåring av kviger og okser

Av: Team storfe i Nortura

I praksis innebærer ungdyrkåring at fagpersoner fra Nortura kommer ut i besetningen for å vurdere dyrene. Dette gjøres med en eksteriørbedømmelse av hele dyret, og ved å måle ryggmuskel og intramuskulært fett ved hjelp av ultralydbilder.

Ungdyrkåring som verktøy for utvelgelse av livdyr

Egenskaper som inngår i ungdyrkåringa er eksteriør, ultralydmål og tilvekst. For hver egenskap beregnes en kåringspoengsum der besetningens middel er 80. Dyr med poeng over 80 er bedre enn middelet, og motsatt.

Det er 21 egenskaper som vurderes på eksteriør, alle rangeres på en skala fra 1 til 9. Hva som er den optimale karakter (optimum) på hver egenskap er bestemt av de forskjellige raselagene. Ut fra disse karakterene beregnes det samlepoeng for «kropp», «bein» og «muskel», som igjen settes sammen til en samlet poengsum for eksteriør.

Ultralydmålingen av muskeldybde, fettdybde og intramuskulært fett gir egne poengsummer. Sammen med poeng for tilvekst (vekt ved ungdyrkåringen og fødsel, tilvekst korrigeres så for alder, kjønn og besetningsmiddel) gir de en samlet sum i kåringspoeng. Egenskapene muskel- og fettdybde har naturlig nok en høy sammenheng med slakteklasse og fettgruppe.

På grunnlag av kåringspoenget kan årgangen av ungdyr i besetningen rangeres. Denne rangeringen er et verktøy som bør brukes for utplukk av avlsdyr – enten til egen besetning eller salg.

Det er også er verktøy for å luke ut individer som det ikke anbefales å avle på.

Alle individ som kåres får et eget kåringsskjema i Storfekjøttkontrollen, der alle karakterer og poeng står, og vi kårer både okser og kviger.

Noen forutsetninger for at ungdyrkåring skal kunne gjennomføres er:

  • Dyrene skal ha registrert fødselsvekt og vi anbefaler også å veie 200-dagersvekt
  • Dyrene skal være registrert i Storfekjøttkontrollen
  • Dyrene må være mellom 290 og 460 dager
  • Minimum 3 dyr av samme rase og kjønn
  • Ikke klauvskjæres før kåring
  • Okser må være dokumentert renraset
  • Kviger kan også være krysninger

Avlsokser av kjøttfe som er kåret av Nortura bidrar til at kjøper får en avlsokse med en dokumentert avlskvalitet, riktig prissatt i forhold til kvalitet. Dette gir en trygghet for både selger og kjøper.

Ungdyrkåring hos Andreas og Maiken Aarsvold, med storferådgiver Bengt Egil Elve.

Spørsmål?

Har du spørsmål om ungdyrkåring, ta kontakt med en av våre rådgivere i Team storfe.