Fagbibliotek for storfe - Ammeku

 • Hvilke kyr skal du utrangere i år?

  (07.09.22) God vurdering av hvilke kyr som skal utrangeres, og nøye utplukk av hvilke kviger som skal settes på er viktig for å få en god dyreflokk. De «usynlige» kyrne skal beholdes. Det vil si de friske holdbare dyr med godt lynne, lite kalvingsvansker og som gir avkom med høytilvekst, og som gir så lite arbeid at du ikke merker at de er der!

 • Fjøs for ammeku

  (14.01.21) Hva bestemmer de ulike valg og størrelser? Der er det nå som før, ressursgrunnlaget som ligger til grunn på den enkelte gard som bestemmer. Det skal også sies at driftskostnad over tid kan favorisere en dyrere løsning på investeringstidspunktet. Vi bør også huske estetikken på en driftsbygning. Et fjøs skal og bør se pent ut, i tillegg til at det skal være en trygg og trivelig plass for dyr og røkter.

 • Grovfôrbasert kjøtproduksjon på storfe

  (24.04.20) Storfe er ein drøvtyggar og spesialist til å kunna omdanna gras, grovfôr og beite til mjølk og kjøt. I følgje Landbruksdirektoratet var det 9,8 millionar daa jordbruksareal i drift i 2019.

 • Ammeku – ha en plan gjennom året

  (02.10.17) En årsplan gir mulighet til å planlegge og legge forholdene til rette for god drift etter gårdens samlede ressurser. Det er mulig å planlegge når arbeidstoppene kommer – og sette av nok tid til å få de rette ting gjort.

 • Oppstartsprogram ammeku

  (27.09.17) Det er riktig å utnytte den markedsmuligheten som ligger i underdekningen av norsk storfekjøtt. Ut fra et økonomisk, ressursmessig, bærekraftig men også ut fra et klimaperspektiv, vil det være riktig å dekke opp innenlandsk forbruk med innenlandsk produksjon.

 • Kjøtproduksjon på kvige og ku

  (08.11.16) Det er behov for meir produksjon av storfekjøt i Noreg. Tal fødde kalvar som lever opp per år og middel slaktevekt i ulike kategoriar avgjer omfanget.

 • Handtering av flokk og dyr i ammekuproduksjonen

  (10.09.12) Framtidas storfehald vil i mykje større grad enn no, vere basert på at dyr går lause. Dette set andre krav til stell og handtering av dyr enn det som gjeld ved oppbinding. Grunnleggande kunnskap om dyra sine sansar og åtferd vil gjere det lettare å lukkast med dyrehald.

 • Driftsopplegg i ammekuproduksjonen

  (07.09.12) Det mest vanlege driftsopplegget i ammekuproduksjonen er det vi kallar tradisjonelt driftsopplegg, der alle kalvane vert framfôra til rekruttering og til slakt. For å optimalisere drift og økonomi vil det for mange vere betre å velge det vi kallar utradisjonell ammekuproduksjon.