Sauekontrollen - enklere, mer interessant og sikrere

(28.08.07) Å drive en husdyrproduksjon for å produsere mat eller livdyr krever etter hvert mer av bonden. Ikke nok med at sauen skal ha det bra og at lammekjøttet skal smake og være sikkert å spise, - det skal også stå skrevet på papiret at det er det.

Av: Anne Grete Stabekk, tidl. rådgiver

Sauekontrollen skal skaffe det enkelte medlem
informasjon om egen buskap som grunnlag for
styring/planlegging og kvalitetssikring av
produksjonen. Foto: Bente Borgen

Slik er det blitt i dag. Landbrukets organisasjoner og våre varemottakere setter krav, som vi må oppfylle hvis vi fortsatt vil være en framtidsretta produsent av de produktene vi stolt tilbyr landets befolkning.

- Men det er vel ikke så vanskelig? Vi har jo Sauekontrollen. Et verktøy vi kan bruke for å dokumentere og styre vår husdyrproduksjon. Merarbeid - tror du?  Nei, dette bør enhver som tar sin produksjon alvorlig delta i.
                                                       
Registrering i Sauekontrollen
Hva bør noteres av opplysninger i buskapen gjennom året?

Våropplysninger; gir informasjon om mor og far, individnr. og kjønn, fødselsvekt og vårvekt.

Høstopplysninger; forteller om høstvekt og tap av lam på beite.

Helseopplysninger; informerer om sykdommer og forebyggende behandling av buskapen igjennom hele året.

Disse opplysningene sendes innen avtalt tid til den som har ansvaret for Sauekontrollen i området. Det kan sendes på papir eller på Bondeversjon, sauekontrollens PC-program eller Led- sau.

Sauekontrollen gir så ut ifra dette følgende utskrifter om din buskap:
Fullstendig oversikt over dyras identitet, slektskap, lammetilvekst, indekser, klassifiserings- og slakteresultater, sykdom og helseopplysninger.

Sauekontrollens nytteverdi
Avlsarbeid
Grunnlaget for det landsomfattende avlsarbeidet på sau starter med Sauekontrollen.

Alle individopplysninger i de forskjellige buskapene som er med i Sauekontrollen i Norge, er samlet der. Og det gjelder alle raser.

Hvilke søyer gir best lammeavdrått?
Gjennom vårtilveksten  kan vi merke oss mødre som mjølker godt og har gode morsegenskaper , derav gode påsettmødre.

Høstvektene
gir oss første uttak av kåringskandidater til kåringsskue. Over hele landet blir det holdt lokale værlamkåringer. Her blir de antatt beste værene, både når det gjelder avstamning, eksteriør og ull plukket ut til avlsdyr. De fleste blir solgt privat, en del ender opp i værringer /værholdslag  og noen som seminværer på Staur.

Produsentmiljø
I dag hvor antall husdyrprodusenter er synkende er det viktig å være samlet i ett aktivt og levende husdyrmiljø. Sauekontrollen har som formål å være en del av de tiltakene, med bla. sine årlige medlemsmøter.  Der blir etterspurte temaer tatt opp og diskutert.

KSL – Kvalitetsdokumentasjon i landbruket.
Gå med en blyant bak øret! KSL har ført til mang en diskusjon, - og det er bra. Dermed er det å håpe at man nå er kommet fram til en mer brukervennelig KSL-standard, som er tilpasset hver enkelt produksjon. Husk, vi skal dokumentere først og fremst for at vi selv skal vite hva vi gjør, og hvorfor vi gjør det. Deretter skal vi kunne fortelle og vise fram dette til dem som kjøper det vi produserer.

Og som medlem av Sauekontrollen har vi jo allerede gjort mye av dette:

  • Sporbarhet er dekket ved at alle dyr er riktig merket og ført inn i manntall.
  • Dokumentasjon av livdyrsalg ligger naturligvis lagret. Helsekortet med opplysninger om sykdom og forebyggende helsearbeide i besetningen sikrer god helsestatus.
  • Gode resultater i Sauekontrollen gir en indikasjon på god dyrevelferd med godt stell og foring.
  • Og da er de tyngste krava til KSL oppfyllt.

Det er viktig å være med og oppfylle krava til KSL. Gjør det! Ha notatene klare! Send inn egenrevisjon i god tid. Da kan det bli hyggelig å få en revisor på besøk. Husk forbrukeren vil gjerne vite hvordan varen de kjøper er blitt produsert!

Fakta om sauekontrollen:

Sauekontrollen en den landsomfattende husdyrkontrollen for sau. Fagsenteret for kjøtt har den sentrale administrasjonen, med ansvar for drift og utvikling av den sentrale databasen og for utvikling av det Windowsbaserte PC-programmet (Bondeversjon).

Antall medlemmer av kontrollen er i underkant av 5000, noe som tilsvarer nesten 25 % av det totale antall sauebruk i Norge. Det er stadig flere medlemmer som vil registrere dataene sine selv, og dataprogrammet Bondeversjonen selges jevnt og trutt. Antall brukere av programmet ligger nå på ca 750.

Sauekontrollens formål er å:

  • Skaffe det enkelte medlem informasjon om egen buskap som grunnlag for styring/planlegging og kvalitetssikring av produksjonen.
  • Legge grunnlag for landsomfattende avlsarbeid på sau gjennom fullstendig oversikt over dyras identitet og informasjon om enkeltdyr og buskap.
  • Gi nødvendig informasjon om forebyggende helsearbeid og sykdomsbekjempelse
  • Skaffe dokumentasjon ved livdyrsalg.
  • Gi nødvendige opplysninger for generell rådgiving, informasjon, forskning, statistikk og prognoser.

Være en del av de tiltakene som skaper et aktivt og levende produsentmiljø!