Totalmarkedssituasjonen og prisutsikter for lammesesongen 2020

(Oppdatert 29.07.20) Vi er fremdeles ikke i mål med å balansere markedet for lam. Juni-prognosen viser et overskudd på ca. 1 350 tonn i løpet av 2020. Da er det lagt til grunn at produksjonen er om lag som i 2019, bare 0,2 prosent lavere.

Foto: Kari Mørkve Jordalen
Foto: Kari Mørkve Jordalen

Produksjonsprognosen baserer seg på tall fra søknad om produksjonstillegg, fostertellinger og slakting hittil i år. Det er beregnet at antallet lam som slippes på beite er om lag som i 2019. Slaktevektene i prognosen er satt til gjennomsnittet av de siste fem årene, dvs.18,7 kg, ned 0,1 kg sammenlignet med i fjor. Prognosen legger til grunn en økning i engrossalget av lam på litt over 2 prosent sammenlignet med 2019. 

For sau viser prognosen et overskudd på 350 tonn i løpet av 2020. Produksjonen forventes å øke med nærmere 6 prosent sammenlignet med 2019. Da må en huske på at slaktingen av sau gikk ned med 24 % i 2019. Dette var uvanlig liten saueslakting, og en forventer nå en mer normal slakting av sau.  Det ventes en reduksjon i engrossalget på rundt 28 prosent, noe som må sees i sammenheng med at salget i 2019 var sterkt drevet at ekstraordinære tiltak for sau, så som rabattert salg fra reguleringslager og eksport. I 2020 forventes det et mer normalisert salg av sau i samsvar med det innenlandske behovet.

Ved inngangen til dette året lå det 2 891 tonn lam på reguleringslager. Etter noen år med et krevende overskudd og stort reguleringslager av sau, ble lageret så godt som tømt i løpet av 2019. Salg fra reguleringslager med ekstra stor rabatt, såkalt partisalg, kombinert med Norturas kommersielle eksport av sau, er hovedforklaringen på det. I tillegg har økt fokus på produkter av sau bidratt til økt salg.

Med nesten 2 900 tonn lam på reguleringslager ved inngangen til året og prognosert overskudd for både lam og sau i 2020, er det fortsatt en ubalanse i dette markedet.  

Prisforventninger til årets lammesesong
Konsernstyret i Nortura har vedtatt å øke engrosprisen i 2. halvår 2020 med kr 0,30 pr kg sammenlignet med 2. halvår 2019 og 1. halvår 2020. I tillegg vil Omsetningsavgiften ligge under fjorårets nivå. Som følge av dette, vil avregningsprisen for lam ligge noe over fjoråret gjennom hele sesongen, slik figuren på neste side viser. 

Sau- og lammepris mer tilpasset markedets behov
For å kunne øke salget av lam, er det viktig at kvaliteten er god og at prisen gjenspeiler den faktiske verdien. Kvaliteten er som oftest svært god, men vi ser dessverre en klar tendens over flere år at det er økende leveranser av lam med lave vekter. Lam som har lav vekt, har et begrenset bruksområdet for de som skal lage gode produkter. Nortura har derfor innført flere vektgrupper på lam slik at industrien nå betaler det lammene faktisk er verdt når vektene blir lave. Dette håper vi skal øke salget, men også produktutviklingen av lam i alle klasser og vektgrupper. Over tid ville dette forhåpentligvis bidra til færre lam med svært lave vekter.

Også når det gjelder sau har en tilpasset prisen til markedets behov. På grunn av bedret markedssituasjon, går prisen på sau generelt opp, men mest på de beste klassene. Nortura innfører effektivitetstillegg på sau.

Vi ønsker lammene på samme tidspunkt som i fjor
Prisløypa for lam legges opp med tanke på å ha tilstrekkelig med lam til å dekke etterspørselen gjennom hele sesongen, og samtidig fryse inn minst mulig. Butikk-kjedene ønsker å komme tidlig i gang med lammesesongen, og de legger opp sine kampanjeplaner etter det. Det innebærer at vi må legge opp en prisløype som stimulerer til å slakte lammene så tidlig at vi blir leveringsdyktige når sesongen er på topp i butikkene.

Jo mer lam vi selger i sesongen, jo mindre overskudd vil vi få. De siste par årene har dette fungert godt.

Tidlig levering har heller ikke gått på bekostning av slaktekvaliteten tidlig i sesongen, den har vært god. Prisløypa er derfor lagt opp med tilnærmet samme form som i de foregående årene, men differansen mellom høyeste og laveste punkt på prisløypa er litt mindre enn fjor. Dermed stimuleres det fortsatt til tidlig levering, samtidig som produsenter i områder med senere slakting får forholdsvis noe bedre pris enn tidligere. 

Avregningsprisen til lammeprodusenten består av flere element; engrospris, omsetningsavgift, grunntilskudd og sesongtillegg. Det er endringer i alle disse som danner prisløypa gjennom sesongen.

Prognosen for endring av avregningspris, grunntilskudd og sesongtillegg, sammenlignet med foregående uke i høst ser slik ut:

Uke

Dato

Prisendring

27

29.06.2020

kr 0,61

32

03.08.2020

kr 7,70

35

24.08.2020

-kr 0,50

36

31.08.2020

-kr 1,00

37

07.09.2020

-kr 2,00

38

14.09.2020

-kr 2,30

39

21.09.2020

-kr 2,10

40

28.09.2020

-kr 1,80

41

05.10.2020

-kr 1,00


Figuren under viser prisprognosen for sesongen 2020 sammenlignet med i fjor. Som nevnt over, er differansen mellom høyeste og laveste pris litt mindre enn i fjor (90 øre forskjell) og det gir en litt flatere prisløype. Når det gjelder prisnivå i 2020, tas det forbehold om endringer i innmat- og skinnverdier m.m. som ikke er kjent på det tidspunktet dette skrives. 

Prisprognose lam

Saueslaktingen bør styres utenom den travleste slaktesesongen for lam
For å få en god avvikling av slakting, skjæring og salg, ønsker vi å styre saueslaktingen utenom ukene med mest lammeslakting. Derfor legger vi opp en prisløype som stimulerer til konsentrert slakting av sau i starten og mot slutten av lammesesongen.

Prisløypa for sau er utformet med tanke på å stimulere til slakting før uke 36 og etter uke 41. Engrosprisen for sau holdes uendret gjennom sesongen, mens det er variasjon i grunntilskudd og omsetningsavgift som former prisløypa. 

Nortura innfører effektivitetstillegg på sau
På grunn av eksport og godt salg er markedssituasjonen på sau i endring. Prisene er på veg opp, Nortura følger opp dette ved å innføre et effektivitetstillegg på kr 3,- pr kg for sau og ungsau for levering i ukene 32-35 og 43-45. 

Dette kommer som et tillegg til de prisene som alt er kommunisert i forbindelse med årets sesong, og tabell under.

Prisprognose sau

Tabell inkluderer ikke effektivitetstillegg på sau i oppsatte uker - se over tabellen!

Nortura Medlemssenter: 
Postboks 70, 2360 Rudshøgda
Telefon: 95 51 84 00 (ikke sms)   Faks: 73 56 49 01
Kontakt oss
Personvern
Webredaktør: Svein Bjarne Sommernes