Prisnotering sau

Tilførselslederne for sau i Nortura har vedtatt å følge Norsk Sau og Geit sine priser ved omsetning av avlsdyr av sau.

Noteringen baserer seg på den til enhver tid gjeldende prisnotering hos NSG:

» NSG's priser på søyer, værer, kåra værlam og saulam

OBS!

Det er generelt forbud mot å forflytte hunndyr av småfe til andre besetninger eller over definerte sonegrenser. Ved forflytning av småfe kan Mattilsynet i kjøpers distrikt gi dispensasjon fra "Forskrift om bekjempelse av dyresjukdomer". 

Det er kjøpers ansvar å søke om dispensasjon, og transporten kan ikke gjennomføres før slik dispensasjon foreligger. 

§13 i "Forskrift om bekjempelse av dyresykdommer"

§ 13. Forbud mot flytting av småfe

Det er forbudt å føre småfe fra et fylke til et annet unntatt når dyra føres direkte til slakteri.

Mattilsynet kan gi forskrift om forbud mot å føre småfe mellom nærmere definerte soner.

Det er forbudt å selge, kjøpe eller på annen måte flytte hunndyr av sau fra en besetning til en annen. Mattilsynet i mottakerdistriktet kan dispensere fra forbudet og sette vilkår for dispensasjonen.

Det er forbudt å flytte småfe til besetning som etter § 12 tilhører en høyere klasse enn den besetningen dyrene kommer fra. Forbudet gjelder ikke dersom det i medhold av § 8 er gitt tillatelse til å isolere småfe sammen med overvåket besetning. I slike tilfeller tilhører hele besetningen den laveste klassen. 

Stoppsats, omsetningskostnader og frakt for livdyromsetning finner du i våre leveringsvilkår (krever innlogging):

» Leveringsvilkår Nortura, stoppsats, omsetningskostnader og frakt for livdyromsetning