Innmelding og levering, sjekkliste, retur og nisje

Lammesesongen 2024

(03.07.24) I denne artikkelen har vi samlet litt praktisk informasjon fra lammesesongheftet, som blant annet hva som er viktig å tenke på ved innmelding og levering av dyr, retur av slakt og skinn og nisje.

 

Innmelding av slaktedyr

Nortura Medlemssenter har felles telefonnummer – 955 18 400

Vi minner om at Nortura Medlemssenter har felles telefonnummer 955 18 400.

 • Min side: Innen tirsdag kl 08.00 uka før ønsket levering
 • Telefon: Innen tirsdag kl 08.00 uka før ønsket levering (Medlemssenteret åpner kl 07.00)

Medlemmer av lammeringer skal melde inn til lammeringlederen dersom ikke annet er avtalt. Vi oppfordrer alle lammeringledere om å bruke Min side når de skal melde inn lass. Dette er mest rasjonelt både for lammeringlederne og Medlemssenteret, og det reduserer risikoen for feil og misforståelser. Lammeringlederne kan også få innmelding fra sine medlemmer med Min side. Vi oppfordrer alle til å prøve denne løsningen også.

 


 

Sjekkliste ved innmelding og levering

Medlemmer/leverandører i lammering melder inn dyra sine til lammeringlederen om ikke annet er avtalt. Vi oppfordrer både medlemmer og lammeringledere til å bruke Min side til innmelding. Dette sparer tid og reduserer risikoen for feil.

Ved spørsmål om innmelding, kan lammeringleder selvsagt kontakte Medlemssenteret på telefon 955 18 400. De som ikke er med i lammering, melder inn sine dyr på vanlig måte, helst på Min side, men Medlemssenteret kan også kontaktes på telefon 955 18 400.

Ved innmelding oppgis:

 • Leverandørnummer
 • Antall lam
 • Antall ung sau
 • Antall sau
 • Ønsket leveringsuke
 • Eventuell samlasting og med hvem
 • Eventuell egentransport til slakteri
 • Om det er økologiske dyr, villsau, nisjedyr eller dyr i retur.
 • Signalmerker bestiller du fra Os ID: osid.no/ tlf. 62 49 77 00
 • Om dyr har avvik som det er viktig at transportplanlegger og transportør får vite om. Noter individnummer. (se egen sak om matkjedeinformasjon)
 • Andre beskjeder som er viktig for slakteri eller transportør
 • Husk å melde fra om besetningen har restriksjoner pålagt av Mattilsynet

Ved levering:

 • Dyra må være samla og leveringsklare når dyretransportbilen kommer
 • Dyra skal ha godkjente og lesbare øremerker, 1 elektronisk. Husk at du bare kan bruke årets merker på årets lam. Mister et dyr øremerket, så må du bestille erstatningsmerke. Dette er forskriftsbestemt og merkene blir også brukt ved kategorisering av dyr (om dyret er lam, ung sau eller sau) på slakteriet 
 • Riktig antall dyr i forhold til innmeldte
 • Økologiske dyr, nisjedyr, villsau (ved blandingslass) og returdyr skal være signalmerket
 • Ferdig utfylt skjema for evt. retur- og nisjeslakt og returskinn skal leveres sjåfør
 • Dyra skal være tørre
 • Ulla bør være fri for merkemaling, flis, møkk og vegetabiler
 • Syke og skadde dyr skal ikke transporteres. Dyr som du er i tvil om er transportdyktige, skal settes til side og presenteres for sjåføren før opplasting.
 

Reduser risikoen for vêrsmak og -lukt

Vi må alltid vera på vakt mot at det blir lukt- og smaksfeil på vêrlamslakta om hausten. Årsaka til at dette skjer, er hormonelle endringar hjå vêrlamma når paringssesongen nærmar seg.

Vi har difor laga fylgjande råd for å redusere risikoen for lukt og smaksfeil på vêrlam:

 • Alle vêrlam bør vera slakta seinast tre veker før paringssesongen startar. Det betyr at vêrlam som ikkje er slaktemogne ved sanking, bør setjast på intensiv sluttfôring på kraftfôr og grovfôr eller eit godt grønnfôrbeite rett etter sanking.
 • Sorter søyelam og vêrlam. Det er spesielt viktig dersom sluttfôringa går føre seg inne. Dette gjev også meire ro i flokken og betre tilvekst.

 


 

Innmelding, merking og levering av Villsau (Gammelnorsk sau)

Det er viktig for slaktestatistikken, ROS-analysen og bruken av slaktedyra, at villsau kan skilles fra annen sau. Når du melder inn villsau på telefon, så si fra at innmeldingen gjelder villsau. Ved innmelding på ny elektronisk innmelding, velger du avtaletype VILLSAU.

Levering av kun Villsau

Produsenter som leverer kun villsau på den enkelte levering, trenger ikke å merke disse med signalmerker for villsau. Villsauen blir «identifisert» ut fra avtaletypen som blir registrert ved mottak på slakteriet.

Levering av blandingslass av villsau og sau av andre raser

Produsenter som leverer blandingslass av villsau og sau av andre raser, må merke villsauen med signalmerker. Da er det mulig å skille villsau og annen sau fra samme leverandør fra hverandre. Merkene må settes på av produsenten umiddelbart før levering.

 


 

Rutiner for retur og nisje i Nortura

Tenker du å ta slakt i retur, eller er du nisjeprodusent? Her er litt informasjon om dette, og hva du må gjøre når du skal ta tilbake slakt som nisje eller retur:

Retur:

 • Retur skal være til egen husholdning. En kan derfor ta maks ca 300 kg returslakt i løpet av et år.
 • Husk å melde inn dyr du skal ha i retur på egen avtale, Retur. Dette er viktig da vi ikke kan disponere disse dyra i vår varestrøm, og mannskapsbehovet skal planlegges på returavdelingene våre.
 • Det er laget ett felles skjema for retur der du kan bestille ulik partering, andre tjenester og hva dette koster pr kg. Skjemaet finner du på medlem.nortura.no eller hos Medlemssenteret. Det skal fylles ut og sendes med dyretransporten ved levering.
 • Returdyr skal signalmerkes før henting, bestill merker i god tid hos Os ID, osid.no eller tlf. 62 49 77 00. Bruk innsats i merketanga når du signalmerker.
 • Ikke-medlemmer vil få et prispåslag på 50 % for andre tjenester enn slakting.
 • Du får en vanlig avregning, og avregningsprisen blir fakturert når du får faktura.

Nisje:

 • Nisje er slakt som skal selges eller serveres utenfor egen husholdning.
 • Nisjedyr skal meldes inn på egen avtale, Nisje. Dette er viktig da vi ikke kan disponere disse dyra i vår varestrøm.
 • Nisjeprodusenter må være medlemmer i Nortura og ha egen nisjeavtale.
 • Partering må avtales før innmelding (Nortura-anlegg eller annen skjærebedrift).
 • Skjema for nisjeslakt finner du på medlem.nortura.no eller hos Medlemssenteret.
 • Nisjedyr skal signalmerkes før henting, bestill merker i god tid hos Os ID, osid.no eller tlf. 62 49 77 00. Bruk innsats i merketanga når du signalmerker.
 • Du får en vanlig avregning og kjøper de aktuelle slaktene tilbake til engrospris levert på en av våre slakteriers rampe. Som vanlig oppfordrer vi til å ikke bestille retur av slakt i den mest hektiske slaktesesongen for lam.

Kostnader ved å ta slakt i retur 

Nortura priser nå retur av slakt pr kg. Prinsippet for prising av retur er:

Engrospris kr/kg
- avregningspris kr/kg
- omsetningsavgift kr/kg
- forskningsavgift kr/kg
= Slaktekostnad retur kr pr kg

Du får først en vanlig avregning for slaktet ditt. Dersom det er et returslakt, får du faktura på engrospris fratrukket omsetnings- og forskningsavgift. Det som framkommer som «rabatt» på fakturaen, er gjeldene omsetningsavgift og forskningsavgift pr returslakt. Omsetnings- og forskningsavgifta finner du på avregningsprislista som ligger ute på medlem.nortura.no.

 


 

Rutinar for retur av ullne skinn

32 000 skinn vart teke i retur i Nortura i 2023. Det er difor ein betydeleg varestraum og det er difor viktig å ha gode rutinar for dette.

1. Kva dyr og periode vi tek ansvar for å ta returskinn?
Nortura tek ansvar for å ta av returskinn i perioden juni, juli, - august, september og oktober. Utanom desse periodane tek vi ikkje ansvar for skinn som blir øydelagde i slakteprosessen. Vi tek ansvar for å ta returskinn av lam og vårklypt sau i normalt godt hold. Fylgjande type dyr tek vi returskinn av berre på produsentens eige ansvar:

 • Mohair og Kashmir geit/kje
 • Sau med heilårsull
 • Små lam og sau med feittgruppe 2- og lågare

Når Nortura tek ansvar for at jobben blir gjort, betyr det at eventuelle skader på skinn blir erstatta (sjå punkt 4). Når det blir gjort på produsenten sitt eige ansvar, blir eventuelle skader ikkje erstatta.

2. Skjema for bestilling av returskinn
Det skal brukast skjema «Returskjema skinn og hud» når ein bestiller skinn i retur. Gå til menypunktet «Retur av skinn» under Småfe på Medlemsportalen, så finn du dette skjemaet. Her skal du skrive på dersom du har ynskje om at skinnet skal sendast til eit spesielt garveri, elles blir skinnet sendt til det garveriet slakteriet har avtale med. Lever utfylt skjema med dyretransporten.

3. Merking av dyr ein skal ta returskinn av
Dyr ein skal ta returskinn av, skal merkast av produsenten før levering med signalmerker av plast. Bestill returskinnmerker eller pelssaulaget sitt returmerke frå Os ID i god tid. Returskinnmerka skal delast i to, og bli sett i med vanleg merketang. Bruk innsats i merketanga.

4. Erstatning av skinn som blir skada
Når eit skinn blir skada, og Nortura tek ansvar for å ta returskinn av dyret, skal produsenten få tilbydd eit erstatningskinn som kompensasjon. Kryss av på returskinnskjemaet dersom du ynskjer erstatningsskinn ved evt. skade på skinnet ditt.

5. Skinn som er merka med pelssaulaget sine signalmerke
Når dyr er merka med pelssaulaget sitt signalmerke (orange) kjem til slakting, så må Donnia sin fylgjesetel fylgje skinnet. 

Vi oppfordrar til å ta returskinn berre i slaktesesongen juni- oktober. Ulla på vinter- og vårslakta sau er for stiv, ofte tova og difor ikkje egna til beredningsskinn. Både Nortura og garveria synes difor det er bortkasta tid og pengar å ta returskinn i denne perioden. Ein bør heller ikkje ta returskinn av sau med heilårsull.

 


 

Team småfe i Nortura

Team småfe i Nortura består av rådgjevarar med allsidig kunnskap om sau. Nokre av oss er kombinert storfe- og småferådgjevarar. Vi skal hjelpe sauebonden til eit best mogleg økonomisk resultat gjennom eit godt samarbeid med Nortura og betre drift på garden.

På medlem.nortura.no/smaafe finn du meir informasjon om oss, fagtilbodet vårt og korleis vi kan hjelpe til å utvikle produksjonen din. Her finn du også eit fagbibliotek med tips og råd om korleis du kan bli ein betre sauebonde. Under «Temahefte» har vi samla alle temahefta våre som handlar om det meste som det er viktig å ha kunnskap om når ein er sauebonde: fôring, inn- og utmarksbeite, helse, økonomi, klauvstell, lammetap og bygging av funksjonelle sauefjøs.

Under «Året rundt med sau» går vi igjennom eit saue-år og kva ein sauebonde bør gjera i dei ulike årstidene for å lykkast med produksjonen sin. I artikkelen er det lenker til Temahefte og fagartiklar for den som vil fordjupe seg vidare i eit tema.

Under «Beregningskalkulatorer» kan du laste ned desse reknearka:

 1. Slakteoppgjerskalkulatoren – med dette reknearket kan du rekne på det mest økonomiske slaktetidspunktet for lamma dine
 2. Nortura Sauefôring – med dette reknearket kan du lage ein plan for vinterfôring av sauen og sluttfôring av lam som ikkje er slaktemogne

Før årets lammesesong vil Team småfe arrangere sesongmøte for å diskutere sau, marknad og fag. Gjennom pandemien har vi også fått god erfaring med digitale møter. Ein del av sesongmøta blir difor digitale. 

Sesongmøta er ein viktig møteplass for gode saue - kollegaer. Fylg med på møtekalenderen på Medlemsportalen når det er sesongmøte i området ditt, eller klikk deg inn på eit digitalt sesongmøte.

Team småfe skal vera eit av dei viktigaste verktøya for sauebonden i Nortura.

Visjonen for jobben vi gjer er:

BEST PÅ SAU, SAMMEN MED OSS!

Team småfe Nortura